Det har sagts om och om igen under coronapandemin att anställda inom vården är superhjältar. I en ny undersökning säger drygt hälften av Vårdförbundets medlemmar att de överväger att byta jobb på grund av stressen inom vården. Många är oroliga för sin hälsa och väljer att gå ner i frivillig deltid för att orka, trots att deras tjänster är heltidstjänster. Nu måste ansvariga politiker säkerställa rätt förutsättningar för livsviktiga yrken, skriver Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. 

Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor ställer betydligt högre krav på arbetsförhållandena inom hälso- och sjukvården både nu och i framtiden.

I spåren av coronapandemin är frågorna om hur det hållbara yrkeslivet ska åstadkommas än mer akuta. Hur ska de arbetsvillkor utformas, som går att förena med familj och som gör det möjligt att både kunna och orka arbeta heltid fram till ålderspensionen?

Ansvaret är delat mellan politiker på nationell, regional och kommunal nivå men framför allt är det balansen mellan politikernas löften och arbetsgivarens krav på medlemmar i Vårdförbundet som inte går ihop. Därför kraftsamlar Vårdförbundet i den kommande avtalsrörelsen med SKR/Sobona på arbetsmiljöfrågorna med särskilt fokus på arbetstid.

I vår senaste rapport ”Yrken för livet kräver bättre villkor” ger medlemmarna i Vårdförbundet en dyster bild av arbetsmiljön inom den svenska hälso- och sjukvården men också en oroande bild av förutsättningarna för en framtida god arbetsmiljö inom vården i Sverige.

Rapporten baseras bland annat på Vårdförbundets medlemsdialog “Höjda röster” där över 8500 medlemmar deltog. 

Det är dags att se och åtgärda den negativa spiralen med hög arbetsbelastning och fler som väljer att arbeta deltid då det leder till ökade svårigheter att leverera högkvalitativ vård.
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet


Redan före coronapandemin, år 2020, angav 81 procent av Vårdförbundets medlemmar att deras arbetsbelastning var hög eller mycket hög och pandemin har förvärrat situationen. Det är dags att se och åtgärda den negativa spiralen med hög arbetsbelastning och fler som väljer att arbeta deltid då det leder till ökade svårigheter att leverera högkvalitativ vård.

Återhämtningen mellan många arbetspass är kortare än vad lagen föreskriver och förkortas ytterligare genom övertid, mertid och beordrad övertid där man måste stanna kvar på arbetsplatsen trots att arbetstiden egentligen är slut. 

 

Ett annat belysande exempel är att 46 procent uppger att de under vanliga arbetspass har svårt att hinna med att ta kortare pauser eller ens ta lunchrast. 6 av 10 säger att stressen påverkar hela deras liv och drygt hälften säger att stressen inom vården gör att de funderar på att byta jobb.

För att orka väljer idag 60 procent av landets barnmorskor, 32 procent av sjuksköterskorna och 36 procent av biomedicinska analytiker att frivilligt arbeta deltid trots att deras tjänster är heltidstjänster.

Om hjältarna går hem så ekar vården tom. SKR/Sobona har både möjlighet och ansvar att skapa bättre förutsättningar för att fler ska orka arbeta heltid. Det finns dessutom flera tusen som med sorg lämnat sitt yrke inom vården på grund av arbetsmiljön som kanske skulle kunna lockas tillbaka – om förutsättningarna var de rätta!

Ansvariga politiker måste leverera ökade resurser och bättre förutsättningar så att arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården kan förbättras och därmed leda till ökad patientsäkerhet och förbättrad folkhälsa. Detta ligger nu inom räckhåll för SKR/Sobona i de nyss påbörjade avtalsförhandlingarna – att skapa bättre förutsättningar för livsviktiga yrken!

För att vända utvecklingen krävs ett samlat och målmedvetet grepp om arbetsvillkoren i hälso- och sjukvården.
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

 

För att vända utvecklingen krävs ett samlat och målmedvetet grepp om arbetsvillkoren i hälso- och sjukvården. Arbetsmiljöfrågorna måste stå i centrum för att säkra både kvaliteten och personalen i hälso- och sjukvården. Det går inte få det ena utan det andra.

Det behövs mer kraftfulla tag i form av: 

  1. Stoppa brotten mot dygnsvila nu
  2. Förutsättningar för fler att orka arbeta heltid
  3. Fler kollegor med rätt kompetens 

En god och säker vård förutsätter att det finns tillräcklig och rätt kompetens, att arbetstidsförläggningen är hälsosam för medarbetarna och att det finns tillräcklig tid för egen kompetensutveckling, förebyggande hälsoinsatser och utveckling av hälso- och sjukvården.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande 

Läs debattartikeln på Aftonbladet >

Läs arbetsmiljörapporten Yrken för livet kräver bättre villkor >

Aftonbladet: Sjukhusdirektörernas plånböcker är för feta