Det är viktigt att vården som patienterna får är säker och tillförlitlig. Därför bidrar vi till att skapa detta.
  • Personcentrerad läkemedelsbehandling

    Läkemedelsbehandling ligger bakom många medicinska framsteg i vården och det är en central del av dagens hälso- och sjukvård. I takt med att läkemedelsbehandlingen blir allt mer komplex krävs mer kunskap och kompetens, men också att vi tar hänsyn till patientens egna förutsättningar. Genom personcentrerad vård kan vi tillsammans med patienten utveckla en god och säker läkemedelsbehandling.

  • Vi verkar för säker vård

    En viktig uppgift för Vårdförbundet är att bidra till att medlemmarnas kunskap används för att skapa en säker vårdmiljö. I Sverige är vården av relativt god kvalitet men ändå skadas och dör människor på grund av vårdskador. Med en hälsosam arbetsmiljö och god säkerhetskultur samt regler och system som uppmuntrar till säkerhetstänkande kan antalet vårdskador minskas.