Förskrivningsrätt för sjuksköterskor

Om du är sjuksköterska med förskrivningsrätt kan du ge patienterna en bättre och säkrare vård. Förskrivningsrätten bidrar också till att bättre nyttja vårdens resurser. Vårdförbundet vill därför utvidga sjuksköterskors förskrivningsrätt.

Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Utbildningskrav

Det ställs olika utbildningskrav för olika typer av specialistinriktningar eller grundutbildning, när det kommer till förskrivningsrätt.

Distriktssköterskor - För distriktssköterskor ingår utbildningskravet i farmakologi och sjukdomslära numera i specialistutbildningen.

Sjuksköterskor med en annan specialistutbildning eller vidareutbildning - Utbildning i farmakologi och sjukdomslära motsvarande 15 högskolepoäng.

Sjuksköterskor med grundutbildning om 180 högskolepoäng – Utbildning i farmakologi och sjukdomslära motsvarande 30 högskolepoäng.

Vad omfattar behörigheten?

De läkemedel som får förskrivas anges i en bilaga till Socialstyrelsens föreskrifter och omfattar 15 huvudområden.

Förskrivning av läkemedel som innehåller naloxon

En sjuksköterska får, även om han eller hon inte uppfyller utbildningskraven för förskrivningsrätt, förskriva läkemedel som innehåller naloxon. Detta gäller för naloxon som enligt sitt godkännande får administreras av andra personer än hälso- och sjukvårdspersonal.

Detta gäller under förutsättning att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen ska vara förenlig med en god och säker vård.

Vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få förskriva naloxon ska anges i vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel. Verksamhetschefen ansvarar för att det görs en bedömning av om sjuksköterskan uppfyller kraven på kompetens.

Socialstyrelsen avgör

Kompetensprövning, medgivande och registrering av förskrivningsrätt görs av Socialstyrelsen, dit också ansökan om förskrivningsrätt ska görs. Om förskrivningsrätt beviljas får yrkesutövaren en personlig förskrivarkod och förskrivningsrätten förs in i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HoSP.

Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination

En sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram.

En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är också behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel enligt vaccinationsprogrammen. Verksamhetschefen ansvarar då för att det görs en bedömning av om utbildningarna är likvärdiga.

Detta vill Vårdförbundet ändra

• Utbildningskraven för förskrivningsrätt bör uppdateras.

• Sjuksköterskor med förskrivningsrätt bör få behörighet att förskriva alla receptfria läkemedel. Förskrivningsrätten bör inte vara begränsad till läkemedelslistan i bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter.

• Alla specialistutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med avancerad specialistutbildning bör efter godkänd läkemedelsmodul på 15 högskolepoäng ha rätt att förskriva läkemedel inom det medicinska fördjupningsområde som sjuksköterskan valt i sin specialistutbildning respektive avancerade specialistutbildning.

• Pröva att ge sjuksköterskor en utökad förskrivningsrätt inom ramen för särskilda vårdprogram, såsom diabetes, astma, allergi med mera.

• Man bör se över sjuksköterskor behörighet att ordinera läkemedel för vaccination. Det bör förtydligas att sjuksköterskor som har vidareutbildning eller specialistutbildning till skolsköterska är behöriga att ordinera läkemedel för vaccination.

• Man bör överväga om omfattningen av sjuksköterskornas förskrivningsrätt ska regleras av Läkemedelsverket i stället för av Socialstyrelsen. Detta mot bakgrund av att omfattningen av barnmorskors, tandläkares och tandhygienister förskrivningsrätt regleras av Läkemedelsverket genom bilagor till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Om Läkemedelsverket skulle reglera vilka läkemedel som omfattas av sjuksköterskors förskrivningsrätt skulle regelverket bli mer enhetligt.