Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel.

Utbildningskrav

Det ställs olika utbildningskrav för olika typer av specialistinriktningar eller grundutbildning, när det kommer till förskrivningsrätt.

Distriktssköterskor - För distriktssköterskor ingår utbildningskravet i farmakologi och sjukdomslära numera i specialistutbildningen.

Sjuksköterskor med en annan specialistutbildning eller vidareutbildning - Utbildning i farmakologi och sjukdomslära motsvarande 15 högskolepoäng.

Sjuksköterskor med grundutbildning om 180 högskolepoäng – Utbildning i farmakologi och sjukdomslära motsvarande 30 högskolepoäng.

Vad omfattar behörigheten?

De läkemedel som får förskrivas anges i bilaga 4 a till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Förteckningen omfattar 15 huvudområden.

Förskrivning av läkemedel som innehåller naloxon

En sjuksköterska får, även om han eller hon inte uppfyller utbildningskraven för förskrivningsrätt, förskriva läkemedel som innehåller naloxon. Detta gäller för naloxon som enligt sitt godkännande får administreras av andra personer än hälso- och sjukvårdspersonal.

Detta gäller också under förutsättning att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen ska vara förenlig med en god och säker vård.

Vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få förskriva naloxon ska anges i vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel. Verksamhetschefen ansvarar för att det görs en bedömning av om sjuksköterskan uppfyller kraven på kompetens.

Socialstyrelsen avgör

Kompetensprövning, medgivande och registrering av förskrivningsrätt görs av Socialstyrelsen, dit också ansökan om förskrivningsrätt ska görs. Om förskrivningsrätt beviljas får yrkesutövaren en personlig förskrivarkod och förskrivningsrätten förs in i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HoSP.

Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor är behöriga att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen i följande föreskrifter och rekommendationer:

 1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
 2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos
 3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
 4. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
 5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B
 6. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp.

En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt punkterna 1–6.

En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning än de som anges i första eller andra styckena och som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt punkterna 2–6.

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna motsvarar specialistutbildningarna till distriktsköterska respektive barnsjuksköterska. Bedömningen ska dokumenteras.

Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19

Detta regleras i en separat föreskrift. Av Socialstyrelsen information om detta framgår följande:

För att genomföra effektiva och säkra vaccinationer mot sjukdomen covid-19, har Socialstyrelsen beslutat att ge distriktssköterskor och barnsjuksköterskor rätt att ordinera vacciner mot covid-19.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021. Författningen kan dock tillämpas först när Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19 publiceras. De nya föreskrifterna reglerar endast behörigheten för ordination av vacciner mot covid-19.

Rätt kompetens behövs för att få ordinera vaccin

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har idag behörighet att ordinera läkemedel för vaccination enligt bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper. Det framgår av Socialstyrelsen föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. Dessa sjuksköterskor förutsätts ha nödvändig utbildning för att kunna hantera vacciner, vilket är anledningen till att de nu även får ordinera vacciner mot covid-19. Även alla läkare har rätt att ordinera vaccin mot covid-19.

Alla sjuksköterskor får ge vaccin - Samtliga sjuksköterskor får sedan tidigare administrera, det vill säga injicera, vaccin. Det framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

 • De nya föreskrifterna innebär att en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, är behörig att till vuxna (personer över 18 år) ordinera vaccin mot covid-19, i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer.
 • En sjuksköterska är behörig om hen har en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
 • En sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är behörig. Förutsättningen är dock att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.
 • Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras.
 • Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras. 

Detta vill Vårdförbundet ändra

 • Utbildningskraven för förskrivningsrätt bör uppdateras.
 • Sjuksköterskor med förskrivningsrätt bör få behörighet att förskriva alla receptfria läkemedel. Förskrivningsrätten bör inte vara begränsad till läkemedelslistan i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
 • Alla specialistutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med avancerad specialistutbildning bör efter godkänd läkemedelsmodul på 15 högskolepoäng ha rätt att förskriva läkemedel inom det medicinska fördjupningsområde som sjuksköterskan valt i sin specialistutbildning respektive avancerade specialistutbildning.
 • Pröva att ge sjuksköterskor en utökad förskrivningsrätt inom ramen för särskilda vårdprogram, såsom diabetes, astma, allergi med mera.
 • Man bör se över sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel för vaccination. Det bör förtydligas att sjuksköterskor som har vidareutbildning eller specialistutbildning till skolsköterska är behöriga att ordinera läkemedel för vaccination.