Förskrivningsrätt för sjuksköterskor

Om du är sjuksköterska med förskrivningsrätt kan du ge patienterna en bättre och säkrare vård. Förskrivningsrätten bidrar också till att bättre nyttja vårdens resurser. Vårdförbundet vill därför utvidga sjuksköterskors förskrivningsrätt.

Distriktssköterskor med viss utbildning i farmakologi och sjukdomslära fick förskrivningsrätt 1994. Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel.

Distriktssköterskor

För distriktssköterskor ingår utbildningskravet i farmakologi och sjukdomslära numera i specialistutbildningen. För sjuksköterskor med en annan specialistutbildning eller vidareutbildning krävs enligt föreskriften utbildning i farmakologi och sjukdomslära motsvarande 15 högskolepoäng.

Grundutbildad sjuksköterska

För sjuksköterskor med grundutbildning om 180 högskolepoäng krävs en komplettering med 30 högskolepoäng i farmakologi och sjukdomslära.

Tjänstgöring vid vissa verksamheter

För att få förskrivningsrätt krävs för distriktssköterskor även att de tjänstgör inom landstingets eller kommunens primärvård, hemsjukvård eller äldrevård.

För andra sjuksköterskor krävs att de tjänstgör vid särskilda boenden eller hemsjukvård inom kommunens hälso- och sjukvård för äldre eller funktionshindrade.

Med landsting eller kommun jämställs även privata vårdgivare som utför motsvarande uppgifter med offentlig finansiering.

Förskrivningsrätten gäller endast under den tid sjuksköterskan tjänstgör vid någon av de ovan angivna verksamheterna.

De läkemedel som får förskrivas anges i föreskriften och omfattar 15 huvudområden.

Socialstyrelsen avgör

Kompetensprövning, medgivande och registrering av förskrivningsrätt görs av Socialstyrelsen, dit också ansökan om förskrivningsrätt ska görs. Om förskrivningsrätt beviljas får yrkesutövaren en personlig förskrivarkod och förskrivningsrätten förs in i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HoSP.

Detta vill Vårdförbundet ändra

• Förskrivningsrätten bör utvidgas även till andra områden, till exempel företagshälsovård och skolhälsovård.
• Förskrivningsrätten bör inte vara begränsad till offentligt finansierad verksamhet, utan även omfatta privat finansierade vård.
• Sjuksköterskor med förskrivningsrätt bör få behörighet att förskriva alla receptfria läkemedel. Receptbelagda läkemedel kan även i fortsättningen anges i en föreskrift.
• Pröva att ge sjuksköterskor en utökad förskrivningsrätt inom ramen för särskilda vårdprogram, såsom diabetes, astma, allergi med mera.

Relaterade länkar