Delegeringsregler läkemedelshantering 2018

Får du många frågor om de nya delegeringsreglerna som börjar att gälla från årsskiftet? Vi ger dig en överblick kring vad som gäller – plus diskussionsmaterial som gör att ni kan ge inspel till samverkan om delegeringsrutinerna.

Det är från årsskiftet som Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd för ordination och hantering av läkemedel (HSLF-FS 2017:37) börjar gälla. De nya reglerna ska förbättra säkerheten i alla led i läkemedelshanteringen, från ordination till uppföljning av läkemedelsbehandlingen. Har ni delegering redan idag, ska de nya rutinerna vara klara innan årsskiftet. Finns planer på att införa delegering vid årsskiftet eller senare, måste rutinerna vara på plats innan delegering kan börja praktiseras.

Delegering blir tillåten i all hälso- och sjukvård utom ambulanssjukvården. Delegering av läkemedelshantering tillåts endast när en rad krav är uppfyllda.

 • Vårdgivaren måste ange i vilka situationer och under vilka förutsättningar som delegeringen är förenlig med god och säker vård.
 • Den som genom delegering får i uppgift att iordningsställa och administrera eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen.

För den enskilda yrkesutövaren som delegerar en enskild arbetsuppgift ska det vara tydligt när och hur delegering får ske och samma sak gäller för den som tar emot en delegering. Den yrkesutövare som delegerar ska utifrån sitt yrkesansvar alltid ha rätt att inte delegera en arbetsuppgift, om det inte är förenligt med en god och säker vård.

Delegering ska alltid ske utifrån patientens behov och får aldrig ske på bekostnad av patientsäkerheten.

Vad du och dina kollegor bör tänka på innan de nya reglerna börjar gälla

De nya reglerna kan innebära förändringar på arbetsplatsen och påverka din och dina kollegors arbetssituation. Bland annat krävs att verksamheterna inför en rad nya rutiner för ordination och hantering av läkemedel, såsom:

 • vilken kompetens en sjuksköterska ska ha för att få justera en läkemedelsordination samt vilka läkemedel som får justeras
 • i vilka situationer och under vilka förutsättningar som det är förenligt med god och säker vård att delegera iordningsställande och administrering eller överlämnade av läkemedel och
 • vilken kompetens och kunskap som krävs för den som genom delegering får i uppgift att iordningsställa och administrera eller överlämna läkemedel

Diskutera med kollegorna inför samverkan med chefen!

Det är bra om de nya rutinerna tas fram i dialog med medarbetarna och chefen. Här är samverkansavtalet och de forum för samverkan som finns på din arbetsplats viktiga. De ger er möjlighet till inflytande och delaktighet. Arbetsplatsträffar kan vara bra tillfällen att prata om hur de nya reglerna ska implementeras på den egna arbetsplatsen. Ta egna initiativ till att frågorna diskuteras bland kollegorna!

Nya rutiner för läkemedelshantering kan även medföra konsekvenser för både patientsäkerheten och för arbetsmiljön. Då är det viktigt att risk- och konsekvensbedömningar tar hänsyn till både patient- och medarbetarperspektivet.

Diskussionsmaterial nya delegeringsregler

Här finns en pdf och två olika presentationer som du kan använda vid medlemsmöten och diskussioner om nya rutiner för läkemedelshantering. 

Var med och påverka hur delegering används på din arbetsplats!

Var med och följ upp

När de nya reglerna införs är det viktigt att ha fokus på syftet med dem; att göra läkemedelshanteringen säkrare. När det gäller delegering är det viktigt att de nya reglerna inte används för att lösa bemanningsproblem.

Du som medlem i Vårdförbundet har stor kunskap om läkemedelshantering och vad som krävs för att värna patientsäkerheten. Passa därför på att som förtroendevald dela med dig av din kunskap i de olika sammanhang där frågan diskuteras, följs upp och utvärderas. Det gäller också att agera när de inte fungerar och leder till eller riskerar att leda till vårdskador.

Ta hjälp av dina förtroendevaldakollegor!

Prata gärna med dina närmaste förtroendevaldakollegor eller med din lokalavdelning – eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har konkreta frågor.

De nya reglerna innebär bland annat följande:

 • Vid ordination måste en behovsbedömning och en lämplighetsbedömning göras, där man bland annat väger in de diagnoser patienten har och eventuellt redan pågående behandling.
 • Kraven skärps för kontroller vid iordningställande och administrering/överlämnande av läkemedel.
 • När läkemedel ska ordineras till barn ställs särskilda krav på säkerheten. För att kunna utgå från patientens behov vid ordination av läkemedel behövs barnspecifika beslutsstöd.
 • Den som ordinerar läkemedel ska säkerställa att ordinationen följs upp. Det innebär bland annat att sätta en tidpunkt för när uppföljning ska ske för att ta ställning till om behandlingen ska fortsätta eller avslutas.
 • Sjuksköterskor ges möjlighet att i vissa situationer justera doseringen i en läkemedelsordination, utifrån en patients individuella mål- eller mätvärden.
 • Vårdgivaren ska säkerställa att den som iordningställer och administrerar eller överlämnar läkemedel alltid ska ha tillgång till information om själva läkemedelsordinationen.
 • Utökade och mer detaljerade regler om vad som ska kontrolleras vid iordningsställande, administrering och överlämnande av läkemedel. Bland annat ska kontinuerliga infusioner av läkemedel kontrolleras löpande. Detta ska ske vid varje tillfälle som ansvaret för administreringen övergår från en behörig hälso- och sjukvårdspersonal till en annan.
 • Vid inskrivning av en patient i sluten vård ska hälso- och sjukvårdspersonalen ta ställning till om patienten har möjlighet att själv fortsätta ansvara för sin egen pågående läkemedelsbehandling, eller om läkemedlet i stället ska administreras eller överlämnas av hälso- och sjukvårdspersonal. 
 • Delegering av läkemedelshantering får ske endast när det är för patientens bästa samt när en rad säkerhetskrav är uppfyllda. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner för vid vilka situationer delegering får ske och vilken kompetens och kunskap den som får en uppgift måste ha.