Här skickar du som arbetsgivare i region, kommun eller i kommunalt företag inom Sobona förhandlingsframställan till Vårdförbundet avseende dispens från dygnsviloregel, inför beslut om att ansöka om dispens hos Arbetstidsnämnden.

Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour enligt AB § 13 mom. 5 eller motsvarande bestämmelse i bilaga till AB kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. 

Varje framställan kan bara omfatta en verksamhet. Vill ni skicka in framställan avseende dispens för flera olika verksamheter behöver ni fylla i formuläret flera gånger. 

Alla fält är obligatoriska. 

Följande frågor besvaras i framställan. Kopiera frågorna till ett worddokument, skriv svaren i dokumentet och bifoga dokumentet till framställan.

1. Vilken verksamhet och vilka delar av verksamheten är aktuell/aktuella för begäran av dispens?

2. Vilken/vilka yrkesgrupp/yrkesgrupper är berörda av begäran om dispens och hur många arbetstagare i dessa grupper skulle beröras? 

3. Har alternativa lösningar och möjligheterna att bemanna verksamheten med beaktande av dygnsviloreglerna enligt AB uttömts? 

4. Beskriv hur verksamheten är bemannad och hur belastningen ser ut. Ange om det saknas specifik kompetens eller dylikt. Om så är fallet vilken/vilka kompetenser saknas och vilka konsekvenser får det? 

5. Beskriv om det finns specifika faktorer kopplade till tredje man (till exempel patient, brukare, barn, civilsamhälle eller dylikt) som särskilt behöver beaktas när verksamheten bemannas. 

6. Finns det andra faktorer som påverkar möjligheten att bemanna, såsom hög andel deltidsarbete, frånvaro, svårigheter att rekrytera eller dylikt och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa bemanningen.

7. Beskriv verksamhetens geografiska förutsättningar om detta är relevant i ärendet, till exempel om det rör sig om glesbygd med långa pendlingsavstånd eller dylikt? 

8. Ange genomsnittlig andel aktivt arbete under jour för berörd/berörda yrkesgrupp/yrkesgrupper. Bifoga statistik om sådan finns att tillgå.  

9. Beskriv förväntad utveckling och belastning på verksamheten under de kommande 12 månaderna.

10. Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB eller tillämplig bilaga till AB ska kunna förläggas.

11. Beskriv varför det krävs en dispens och utveckla varför arbetstid och jourtid, som sammantaget uppgår till 20 timmar, inte är tillräckligt för verksamheten. Beskriv också vilka konsekvenser en sådan schemaläggning skulle medföra för verksamheten.

12. Ange för hur lång tidsperiod dispens krävs, och vad som ligger till grund för detta.