Vår vision

Våra utbildningar ska ha högsta kvalitet, vara attraktiva och ge tillträde till forskning. Vårdtagaren ska kunna välja vård och vårdgivare. Och vården ska vara säker samt präglad av öppenhet. Det är några av målen i vår vision.

Visionen anger vår långsiktiga riktning. Den är indelad i fyra områden: vi, vårdtagaren, vården och världen.

Sambanden i vårdvärlden och i samhället är komplexa. Många faktorer måste samverka för att genomgripande förändringar ska äga rum. En viktig uppgift för vår vision är att påminna om just detta: den långsiktiga utvecklingen som vi varje dag arbetar för att uppnå.

Visionens övergripande mål

I visionen är det övergripande målet att: ”Vårdförbundet är den kollegiala mötesplatsen och självklara organisationen för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och studenter inom respektive utbildning.”

Fyra områden

Visionen är indelad i fyra områden: vi, vårdtagaren, vården och världen. Inom varje område finns ett antal målbilder vi vill nå.

Här kan du ladda ner och läsa visionen: Vision 2018 för hälsa och helhet (pdf).

Här kan du titta på visionen som bildspel:

Halvtidsavstämning 2013

Vår nuvarande vision gäller till 2018 och en halvtidsavstämning gjordes därför 2013. Den visar att vårt påverkansarbete i många områden har bidragit till den inriktning som vi önskat.

Här kan du ladda ner och läsa halvtidsavstämningen: Vision 2018 för hälsa och helhet - en avstämning (pdf).

Ny vision på kongressen 2018

Under 2016 och 2017 kommer arbetet starta för att kunna samlas i en ny vision vid kongressen 2018 – hoppas du vill vara med i det arbetet.