Årsmötet valde en ny styrelse och till ny ordförande valdes Anja Basic, som under mandatperioden innan suttit som ledamot i styrelsen. Anja är 27 år och studerar till sjuksköterska i Umeå. Vid årsmötet berättade den avgående studentstyrelsen om det gångna året och lyfte vikten av VFU-rapporten samt vikten av att ha en bra studenthandledare under sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Studentstyrelsen 2021/2022

Ordförande:
Anja Basic

Vice ordförande:
Johnny Bergström

Ledamöter:
Nawal Bdair
Marlene Juhl
Thea Tillberg
Nina Wahlin
Linus Törneberg

Studentvalberedningen 2021/2022

Nadja Ståhl
Natalee Westman 
Leo Swahn

Övriga beslut på årsmötet

Årsmötet beslutade om en uppdaterad version av den studentpolitiska plattformen.

Årsmötet beslutade också att ge den nyvalda valberedningen i uppdrag att hitta ytterligare två ledamotskandidater till studentstyrelsen, och att ett extra årsmöte ska utlysa

Läs plattformen för VF Student