Patientsäkerhetslagen syftar till att främja säkerheten i vården, så att så få som möjligt ska drabbas av vårdskador. Du som anställd har till exempel skyldighet att anmäla vårdskador och riskförhållanden, medan vårdgivaren ansvarar för det systematiska arbetet med patientsäkerhet.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om systematiskt patientsäkerhetsarbete, legitimation, behörighet och skyldigheter för hälso- och sjukvårdpersonal, hantering av klagomål samt tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Vårdgivaren ansvarar för det systematiska patientsäkerhetsarbetet

Enligt Patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren, det vill säga den som driver verksamheten, arbeta systematiskt med patientsäkerhet. Det innebär bland annat att vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård uppnås.

Vårdgivaren ska göra det som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. En tidsplan ska upprättas för åtgärder som inte kan genomföras omedelbart.

Risker för vårdskador ska undanröjas, eller om det inte är möjligt, begränsas. Att undersöka vilka risker som finns och hur de kan undvikas är en väsentlig del av patientsäkerhetsarbetet.

Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller kunnat medföra vårdskada. Syftet är att:

1. så långt det är möjligt klarlägga vad som hänt och varför, samt

2. ge underlag för beslut om åtgärder så att en liknande händelse inte inträffar på nytt, eller att begränsa skadorna om den inte helt går att förhindra.

Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patienter och deras närstående kan ha mycket att tillföra och ser inte sällan sådant som hälso- och sjukvårdspersonalen missar.

Skyldighet för vårdpersonal att rapportera

All hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till en hög patientsäkerhet genom att rapportera risker för vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada.

Information till patienter

Om det inträffat en vårdskada har patienter, och i vissa fall närstående, rätt att få information om vad som hänt och varför. Även annan information som gör att hen kan tillvarata sina rättigheter ska lämnas.

Anmälningsskyldigheter till IVO

Vårdgivaren ska anmäla händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (tidigare benämnt lex Maria). Anmälan ska göras snarast efter det att händelsen har inträffat.

Vårdgivare ska rapportera om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten. Det måste finnas faktiska omständigheter som talar för att en person utgör en fara för patientsäkerheten. Allmänna bedömningar eller spekulation räcker inte.

Anmälan till HSAN

Om IVO anser att det finns skäl för prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt ska IVO göra en anmälan till HSAN.

Klagomål

Vårdgivaren ska ta emot klagomål från patienter och deras närstående. Klagomålen ska besvaras snarast. Den som klagar ska få en förklaring till vad som har inträffat, och i förekommande fall, en beskrivning av vilka åtgärder som vårdgivaren avser att vidta för att en liknande händelse inte ska inträffa igen.