Arbetstid

Vila och återhämtning mellan arbetspassen är en nödvändig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb och arbeta patientsäkert. Du ska inte behöva gena i kurvorna, jobba snabbare eller avstå från semester för att ställa upp.

Bristen på våra professioner gör att mer än tusen vårdplatser hålls stängda i landet. Följden blir att du och dina kollegor drabbas av ökad press och stress i arbetet och att patienter drabbas av uppskjutna behandlingar och långa väntetider. Men vad händer när du dessutom har arbetstider som gör det svårt att återhämta sig mellan arbetspassen och när det sociala livet blir lidande?

Skiftarbete, nattarbete, långa arbetspass och att vara ständigt nåbar kan påverka hälsan negativt, det är forskarna eniga om. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren tänka på hur arbetstiden förläggs och att även se till att du får tid för återhämtning. Du kan själv vara med och påverka genom att inte acceptera dubbelpass, indragen semester eller återhämtningstid samlad i en tidsbank. Behöver du stöd och råd i kontakten med arbetsgivaren finns Vårdförbundet där för dig – kontakta dina förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt.

Här är våra förslag för en hälsosam arbetstid: 

  • Tid för vila och återhämtning ska ingå i nattarbetstiden. Vi menar att ett centralt avtal är viktigt för att kunna garantera dig rätten till återhämtning mellan arbetspassen. Lokala avtal kan komplettera och anpassas efter vad som fungerar bäst på just din avdelning. Men lokala avtal kan alltid sägas upp, ofta med kort varsel. Därför är vi angelägna om att du ska ha ett centralt avtal i ryggen. Vi arbetar intensivt för att tillsammans med SKL hitta en gemensam lösning som ska gälla alla. Läs mer om nattarbete.
  • Du ska ha rätt till en heltidsanställning och ett hållbart yrkesliv. Rätten till heltidsanställning är en viktig förutsättning för ett jämställt arbetsliv. Du ska ha möjlighet till egen försörjning och full pension och inte behöva kompensera en dålig arbetsmiljö med att arbeta deltid. Vi menar att en hälsosam vårdmiljö gör det möjligt att arbeta heltid under ett helt yrkesliv.
  • Arbetstiden ska planeras med utrymme för variation, rast, paus, reflektion och egen yrkesmässig utveckling – det är viktiga friskfaktorer för att skapa lust, glädje och tillfredsställelse. Arbetstiden är avgörande både för din egen hälsa och för en säker vård. Den ska planeras i samarbete mellan chefer och medarbetare för att skapa rätt balans mellan arbete och fritid.
  • All tid som du står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen ska ingå i den ordinarie arbetstiden. All tid som du befinner dig på arbetsplatsen, ska betraktas som ordinarie arbetstid. Att vistas på arbetsplatsen och vid behov omedelbart kunna utföra arbete ska beräknas som arbetstid.
  • Beredskapstjänstgöring ska användas restriktivt. Om beredskapstjänstgöring används ska den regleras och tidskompenseras, då den stör balansen mellan arbetet och din fritid. Schemaläggning av beredskapstjänstgöring ska inte inskränka din rätt till vecko- och dygnsvila.
  • Arbetspassens längd måste anpassas efter arbetsbelastning och de krav som ställs på dig. Det är särskilt påtagligt då snabba bedömningar och beslut krävs. Långa arbetspass påverkar hälsan negativt och risken att göra fel ökar. Vi vill att du ska vara garanterad en dygnsvila på minst 11 timmar mellan arbetspassen.