Arbetsmiljön påverkar hur vi mår, både när vi arbetar och efter arbetstid. Vårdförbundet vill att du ska ha ett hållbart yrkesliv med villkor som gör att du kan orka jobba heltid under ett helt arbetsliv. Men också att du får möjlighet att utvecklas, påverka din arbetssituation samt kombinera jobb och privatliv.

En bra arbetsmiljö skapar en hälsosam vårdmiljö

En bra arbetsmiljö är en del av det vi menar är en hälsosam vårdmiljö. Här värnar vi både om din egen hälsa och förutsättningarna för att ge en god och säker vård. I en hälsosam vårdmiljö ska både vårdtagarens behov tillgodoses liksom din och dina kollegors rätt att må bra.

Läs gärna broschyren Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Alla medlemmar är med och påverkar arbetsmiljön

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret, men tillsammans med förtroendevalda och skyddsombud ska du kunna vara med och påverka din arbetsmiljö. Tillsammans med dig som medlem driver Vårdförbundet ett antal frågor som är avgörande för att du ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

  • För att få en bra arbetsmiljö måste du få tid att reflektera, ompröva, lära nytt och vara med och utveckla vården.

  • Hälsosamma arbetstider är avgörande för att du både ska orka ett helt arbetsliv, kunna ge en bra och säker vård samt kombinera jobb och privatliv. Arbete omväxlande dag/natt och ständig natt, långa arbetspass och att vara ständigt nåbar kan påverka hälsan negativt. Läs mer om vad vi gör för att ge dig hälsosamma arbetstider och bättre villkor vid nattarbete.

  • För att arbetsmiljön ska kunna anpassas, vara säker och främja hälsan för dig och dina kollegor är det viktigt med samverkan mellan medarbetare, chefer och fackliga företrädare. Hur samverkan ska gå till har vi ofta kommit överens om i lokala kollektivavtal.

  • För att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen är det viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete där du är med och påverkar arbetsmiljön. Ditt skyddsombud ska vara ett stöd på arbetsplatsträffar, inför årliga utvecklingssamtal, i samverkansgrupper och psykosociala arbetsmiljöronder. Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen är även skyddsombud. De är dina företrädare i arbetsmiljöfrågor och ska se till att arbetsgivaren fullgör sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Läs mer om skyddsombudets roll här.

  • Att förebygga psykisk ohälsa och stress är en av våra viktigaste utmaningar. Att under och efter ett arbetspass känna samvetsstress, det vill säga att man hade kunnat göra mer men inte haft tid och möjlighet, kan leda till ohälsa. Men även problem med det sociala samspelet på arbetsplatsen kan leda till stress. Vårdförbundet har i partsarbeten tagit fram konkreta verktyg för offentlig sektor och privat sektor.

  •  Läs mer om de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.