Frågor och svar om AST

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om akademisk specialisttjänstgöring, AST för dig som sjuksköterska. Frågorna handlar om allt från vad AST är till hur du söker en AST, vilka villkor som gäller under utbildningen och vilka arbetsgivare som infört AST.
 • Vad är akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor?

  Akademisk specialisttjänstgöring (AST) är en modell för utbildningsanställningar som du som sjuksköterska kan söka när du vill utbilda dig till specialistsjuksköterska.

  I korthet innebär modellen att du söker en utbildningsanställning som utannonseras av arbetsgivaren. Samtidigt söker du till specialistutbildningen som ges av universitet/högskola. Att du har kommit in på utbildningen är en förutsättning för att du ska bli aktuell för tjänsten.

  När du får en utbildningsanställning enligt AST innebär det att du får full lön och omfattas av kollektivavtalet på arbetsplatsen under hela utbildningstiden. När du gått klar utbildningen erbjuds du en tjänst som specialistsjuksköterska i verksamheten. Utbildningen ges av universitet/högskola men delar av utbildningen genomförs i vårdverksamheten. Specialistutbildningen ger en akademisk specialistsjuksköterskeexamen och skyddad specialistbeteckning.

  Vårdförbundets modell har införts av flera vårdarbetsgivare i landet och finns även med i det centrala ambulansavtalet för privat sektor.

 • Hur söker jag en AST?

  Akademisk specialisttjänstgöring, AST innebär att du söker en utbildningsanställning inom den specialitet du är intresserad av. Tjänsterna annonseras ut av de arbetsgivare som infört modellen och du skickar din ansökan till arbetsgivaren. En förutsättning för att få utbildningsanställningen är att du kommit in på den högskola/det universitet som ger utbildningen. Här är det bra att hålla koll på ansökningstiderna för den utbildning du är intresserad av.

  Det är alltså först när du kommit in på utbildningen som du får det slutgiltiga beslutet om en utbildningsanställning. Anställningen är en tillsvidare anställning på 100 procent med placering som utbildningsanställd. Delar av din utbildning genomförs i verksamheten.

  Arbetsgivaren annonserar ibland bara ut tjänsterna internt. Men om du är intresserad av att söka en AST hos en annan arbetsgivare kan du alltid höra av till arbetsgivaren och säga att du är intresserad av att söka en AST hos dem.

 • Hur ser villkoren för akademisk specialisttjänstgöring ut?

  Villkoren kan se lite olika ut hos olika arbetsgivare. Men för att det ska vara en utbildningsanställning enligt AST ska dessa villkor vara uppfyllda.

  • AST är en tillsvidareanställning (utbildningsanställning med full lön)
  • Det rådande kollektivavtalet på arbetsplatsen gäller. Det innebär till exempel att anställningen ingår i den årliga löneöversynen och att de allmänna anställningsvillkoren t ex, semester, ledigheter, övertid osv tas ut enligt gällande kollektivavtal.
  • Tjänsten är heltid och innehåller både studier och kliniskt arbete. Hur studiedelen och delen kliniskt arbete läggs upp kan variera, men utbildningen är en del av anställningen. Även studietakten kan variera.
  • Med AST förbinder du dig inte att jobba hos arbetsgivarna en viss tid efter utbildningens slut.

  Prata med din lokala avdelning inom Vårdförbundet för att få höra om de exakta villkoren hos din arbetsgivare.

 • Kan jag bli återbetalningsskyldig ifall jag inte kan slutföra min AST?

  En utbildningsanställning enligt AST-modellen gör dig inte återbetalningsskyldig för det fall du inte kan slutföra din specialisttjänstgöring. Det finns heller inget krav på att du måste arbeta kvar i verksamheten en viss tid efter din avslutade specialistutbildning.

  Vissa arbetsgivare har valt att införa så kallade bindningskontrakt med återbetalningsskyldighet, där du förbinder dig att arbeta kvar hos arbetsgivaren under en viss tid. Vårdförbundet avråder dig från att skriva på den typen av kontrakt.

  Ett bindningskontrakt innebär både osäkra juridiska och ekonomiska konsekvenser för dig som individ. Om du blivit erbjuden en anställning där arbetsgivaren vill ha ett bindningskontrakt kontakta Vårdförbundet Direkt för rådgivning.

 • Vilka arbetsgivare har infört AST?

  I vår AST-karta ser du vilka arbetsgivare som har infört utbildningsanställningar. Vi har kategoriserat arbetsgivarna med hjälp av färger.

  De arbetsgivare som har en grön markering har utbildningsanställningar enligt AST-modellen och därmed tillhörande kollektivavtal med Vårdförbundet.

  De arbetsgivare som har en gul markering har infört andra former av utbildningsanställningar, men inte med kollektivavtal.

  I de landsting/regioner som har en orange markering pågår samtal om att införa AST.

  De arbetsgivare som har en röd markering är idag inte intresserade av att införa AST.

  Vårdförbundet arbetar hårt både lokalt och nationellt för att påverka arbetsgivare att inför utbildningsanställningar enligt AST-modell i hela landet.

 • Är det några privata arbetsgivare som erbjuder AST?

  Vardaga är i nuläget den enda privata vårdgivaren som erbjuder Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Men flera andra privata vårdgivare har visat intresse för modellen. På vår AST-karta ser du alla arbetsgivare som infört AST.

 • Min arbetsgivare erbjuder inte AST. Vad kan Vårdförbundet göra för att påverka där jag jobbar?

  Vårdförbundet träffar arbetsgivare och beslutsfattare i hela landet och presenterar vår modell AST, akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Många är intresserade av att införa AST, men har ännu inte tagit steget. I vårt påverkansarbete lyfter vi fram vad arbetsgivare och sjuksköterskor vinner på att modellen införs.
  Som förtroendevald och medlem i Vårdförbundet kan du bidra i påverkansarbetet genom att efterfråga AST på din arbetsplats.

  Om vi är många som berättar om AST och frågar efter utbildningsanställningar på våra arbetsplatser ökar vi möjligheten att det ska bli verklighet.

  Kontakta gärna din lokala avdelning i Vårdförbundet och fråga hur de arbetar för att AST ska bli verklighet där du jobbar. Förtroendevalda i din avdelningsstyrelse kontaktar också gärna din arbetsgivare och berättar mer om AST.

 • Varför ska jag söka en akademisk specialisttjänstgöring?

  Om du vill utveckla dig i ditt yrke genom att utbilda dig till specialistsjuksköterska är Akademisk specialisttjänstgöring ett utmärkt alternativ. Du får bra villkor under studierna med full lön och villor enligt kollektivavtal.

  De arbetsgivare som har infört AST visar att de värdesätter specialistutbildning och vill ta tillvara dina nya kunskaper som specialistsjuksköterska.

  Under din specialistutbildning fördjupar du dina kunskaper inom en specialitet och höjer din akademiska nivå. Dina kunskaper som specialistsjuksköterska är viktiga i en kunskapsintensiv vård både för vårdens kvalitet och säkerhet och för sjuksköterskeyrkets utveckling.

  Idag är bristen och efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor stor vilket ger dig bra möjligheter att efter utbildningen få använda din kunskap och påverka din nya tjänst som specialistsjuksköterska. Din kunskap är unik och du ska värderas utifrån din kunskap.

 • Jag har hört att det är brist på specialistsjuksköterskor. Hur stor är bristen idag?

  Idag är det brist på specialistsjuksköterskor inom många specialiteter. Både andelen och antalet minskar år efter år. Till exempel har andelen sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen minskat från 65 procent till 46 procent från 1995 till 2012. (Källa: Socialstyrelsen 2015). År 2012 var medianåldern bland specialistutbildade sjuksköterskor 54 år. Det innebär att många kommer att gå i pension under de närmaste åren.

 • Varför vill Vårdförbundet införa AST i hela landet?

  Vårdförbundet vill förbättra villkoren för dig som är sjuksköterska att utbilda dig till specialistsjuksköterska. Idag får sjuksköterskor många gånger söka tjänstledigt för att utbilda sig till specialist och själv bekosta sin utbildning. Det tar sedan lång tid att tjäna in vad det kostat att utbilda sig. Många väljer därför att inte utbilda sig till specialister även om de skulle vilja det. Det har gjort att det idag är stor brist på specialistsjuksköterskor i Sverige vilket påverkar både vårdens kvalitet och arbetsmiljön negativt. Det vill vi ändra på. Vi är övertygade om att utbildningsanställningar med bra villkor ger fler möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterskor.

 • Vilka specialiteter omfattas av AST?

  Alla specialistutbildningar kan omfattas av AST. De arbetsgivare som erbjuder AST väljer själva, utifrån de behov som finns, för vilka specialiteter de inrättar utbildningsanställningar.

 • Kan Vårdförbundet påverka vilka specialiteter som blir utbildningsanställningar (AST) hos en arbetsgivare?

  Vårdförbundet kan inte bestämma hur många eller vilka utbildningsanställningar som inrättas hos en arbetsgivare, men vi är med och diskuterar frågan på många håll. Däremot kan din chef vara med och påverka genom att beskriva hur behovet av specialistsjuksköterskor ser ut i er verksamhet. Det är behovet av specialistutbildade sjuksköterskor i verksamheten som styr vilka utbildningsanställningar som arbetsgivaren inrättar.

  Om du är intresserad av AST ska du fråga din chef vilka AST-tjänster som kommer att inrättas och hur du gör för att söka tjänsterna. Självklart kan du också beskriva hur du ser på behovet av specialistsjuksköterskor på din arbetsplats.

  Du kan också kontakta din lokala avdelning inom Vårdförbundet som kan berätta mer om AST, om det finns AST hos din arbetsgivare och hur de arbetar för att få till AST med din arbetsgivare. På vår webbaserade AST-karta kan du också se vilka arbetsgivare som infört AST och vilka som är intresserade att göra det.

 • Vad gör Vårdförbundet för att AST ska bli verklighet i hela landet?

  Vårdförbundet bedriver ett aktivt påverkansarbete i hela landet. Vi träffar så gott som dagligen arbetsgivare och beslutsfattare inom kommuner, landsting och privat verksamhet i hela landet.

  Vi pratar om bristen på specialistsjuksköterskor och presenterar vår modell AST, akademisk specialisttjänstgöring som en viktig satsning för att komma till rätta med bristen genom att ge fler möjlighet att utbilda sig till specialister.

  Vi träffar också beslutsfattare och tjänstemän på en nationell nivå. Vi pratar om AST med ministrar, riksdagspolitiker, politiker och tjänstemän inom Sveriges Kommuner och Landsting, tjänstemän på olika myndigheter och på utbildningsområdet.

  Och vi når resultat. Många är intresserade av AST. Flera arbetsgivare har idag också kollektivavtal om AST med Vårdförbundet och många fler är intresserade och pratar med oss om att införa modellen. På vår AST-karta kan du se vilka som har infört AST.

 • Hur kan jag som medlem i Vårdförbundet vara med och påverka att AST införs?

  Hur kan jag som medlem i Vårdförbundet vara med och påverka att AST införs?

  Som medlem i Vårdförbundet kan du påverka på din arbetsplats genom att tala om att du är intresserad av AST och skulle söka en utbildningsanställning ifall möjligheten fanns.

  Du kan till exempel lyfta frågan med din närmaste chef, till exempel vid det årliga utvecklingssamtalet.

  Prata gärna med dina kollegor. Kanske är ni flera som är intresserade och kan lyfta frågan tillsammans till exempel på en arbetsplatsträff. Kontakta din lokala avdelning i Vårdförbundet och be att ni tillsammans ordar ett medlemsmöte där ni på arbetsplatsen diskuterar frågan gemensamt med representanter från Vårdförbundet.

  Ett annat utmärkt tillfälle att fråga om AST är när du söker nytt jobb. Att få löfte om AST kan vara en av de villkor du har med dig i din förhandling och som du ska väga in när du bestämmer dig för en anställning. Kom ihåg att få löftet om AST skriftligt.

  Här finns informationsmaterialet Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor (pdf) som du kan beställa eller ladda ner och visa dina kollegor och din chef.

 • Vad händer när jag gått klar min AST? Vilka krav kan jag ställa på min nya tjänst?

  När utbildningen är klar övergår din utbildningsanställning till en anställning som specialistsjuksköterska i verksamheten. Efter utbildningen ska du omförhandla din lön utifrån din nya tjänst som specialistsjuksköterska.

  Tänk också på att du redan innan du går din AST diskutera din nya roll som specialistsjuksköterska med din chef. Det är viktigt att ni är överens om hur ditt nya ansvarsområde ser ut och hur din nya kunskap ska användas i verksamheten.

 • Finns akademisk specialisttjänstgöring för röntgensjuksköterskor?

  Eftersom det i dagsläget inte finns reglerade specialistutbildningar för röntgensjuksköterskor finns heller ingen akademisk specialisttjänstgöring. Men Vårdförbundet arbetar även här för att förändra detta. Vi vill att reglerade specialistutbildningar för röntgensjuksköterskor ska inrättas och att de ska genomföras i form av akademisk specialisttjänstgöring. Vi arbetar för att påverka arbetsgivare, utbildningsanordnare och beslutsfattare.

  Här kan du läsa mer om Vårdförbundets idé om reglerad specialistutbildning och akademisk specialisttjänstgöring för röntgensjuksköterskor.

 • Finns akademisk specialisttjänstgöring för biomedicinska analytiker?

  Eftersom det i dagsläget inte finns reglerade specialistutbildningar för biomedicinska analytiker finns heller ingen akademisk specialisttjänstgöring. Men Vårdförbundet arbetar även här för att förändra detta. Vi vill att reglerade specialistutbildningar för biomedicinska analytiker ska inrättas och att de ska genomföras i form av akademisk specialisttjänstgöring. Vi arbetar för att påverka arbetsgivare, utbildningsanordnare och beslutsfattare.

  Här kan du läsa mer om Vårdförbundets idé om reglerad specialistutbildning och akademisk specialisttjänstgöring för biomedicinska analytiker.