Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du ha rätt till viss ersättning för bland annat förlorad inkomst och övriga kostnader.

Enligt lag

De lagstadgade reglerna om arbetsskadeersättning finns i Socialförsäkringsbalken SFB 38-42 kap.

Har du drabbats av en arbetsskada ska du alltid göra en anmälan. Ta kontakt med din arbetsgivare som ska anmäla arbetsskadan både till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det gör du enklast på webbplatsen www.anmalarbetsskada.se.

Enligt kollektivavtal

Anställd inom kommun eller region

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som ligger i kollektivavtalet för dig som är anställd inom kommun och  region.

Anställd inom privat sektor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som ligger i kollektivavtalet för dig som är anställd inom privat sektor.

Anställd inom staten

Avtalet om ersättning vid personskada (PSA) är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som ligger i de kollektivavtal som gäller för dig som är anställd inom staten.

AFA Försäkring

AFA Försäkring är den försäkringsgivare som administrerar TFA-KL, TFA och PSA. Det är du som anställd som gör anmälan till AFA Försäkring om du blivit skadad i anslutning till arbetet. Det gör du direkt på AFA Försäkrings webbplats.

Kort om arbetsskada

Försäkringarna gäller från första anställningsdagen och kan ge dig ersättning vid olycksfall i arbetet, vid färdolycksfall på väg till eller från arbetet och vid arbetssjukdom. Alla dessa tre händelser kallas för arbetsskada.

Vid olycksfall i arbetet

Du kan få ersättning för förlorad inkomst om du blir sjukskriven.

Du kan också få ersättning för kostnader, som till exempel läkarvård, medicin, skadade kläder, glasögon och liknande. Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar kan du få ersättning för sveda och värk.

Vid färdolycksfall

Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar kan du få ersättning för sveda och värk. Du kan också få ersättning för kostnader, som till exempel läkarvård, medicin, skadade kläder, glasögon och liknande.

Vid arbetssjukdom

En arbetssjukdom är en sjukdom som orsakats av skadlig inverkan i arbetet. Detta kan innebära varje faktor i arbetsmiljön som kan påverka den fysiska och psykiska hälsan. Om du drabbas av en arbetssjukdom som visar sig först efter att du slutat din anställning, men innan du fyllt 66 år, kan arbetsskadeförsäkringen fortfarande vara giltig. Det kallas för efterskydd.

Leder arbetsskadan till att du inte kan jobba kan du ha rätt till ersättning för framtida inkomst­förluster som inte ersätts på annat sätt. 

Läs mer om arbetsskada på AFA Försäkrings webbplats

Läs mer på Arbetsskadeguiden.se.