Från och med 2023 omfattas de flesta anställda hos kommun, region eller Sobona av pensionsavtalet AKAP-KR. Vissa anställda fortsätter att omfattas av tidigare pensionsavtal.

AKAP-KR 

AKAP-KR har ersatt tidigare avtal AKAP-KL från årsskiftet och är helt avgiftsbestämt. All tjänstepension som tjänas in i det här avtalet placeras i en pensionsförsäkring varje kvartal. Summan som sätts av motsvarar : 

6 % av din pensionsgrundande lön upp till brytgränsen.  47 625 kr/mån.
31,5 % av din pensionsgrundande lön över brytgränsen.  

Du som under valperioden 230401-230531 frivilligt valde att byta till AKAP-KR kan ha extrapremier för lönedelar över brytgränsen. Dessa betalas fram till 65 års ålder. 

Du väljer själv hur dina pensionspengar ska placeras. Du kan välja en traditionell tjänstepensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Om du inte gör något val placeras pengarna i KPA Pensions traditionella tjänstepensionsförsäkring med återbetalningsskydd. 
Tjänstepensionen tjänas in under hela arbetslivet om du anställs innan LAS-åldern som från 2023 är 69 år. Det finns ingen nedre åldersgräns för intjänande.  

All lön du tjänar ger dig tjänstepensionspremier, även fasta och rörliga lönetillägg. Kostnadsersättningar som exempelvis traktamente räknas däremot inte med. 
Om du är föräldraledig eller blir sjuk (med sjuklön eller sjukpenning) tjänar du in full tjänstepension, det vill säga utifrån den lönen du skulle haft om du arbetat som vanligt.  
Ledighet för fackligt uppdrag utan rätt till bibehållen lön ger rätt till tjänstepension. Vid hel ledighet tjänas tjänstepension in under ett år. 

Du som har extrapremier över tak och som lämnar sektorn måste återvända till sektorn inom 90 dagar för att du i den senare anställningen fortsatt ska ha rätt till extrapremier. Återvänder du till sektorn senare än efter 90 dagar gäller bara de vanliga premierna på 6%/31,5%." 

KAP-KL

Tjänstepensionsavtalet KAP-KL är en kombination av premiebestämd pension och förmånsbestämd pension. Du kan enbart vara kvar i KAP-KL om du är född före 1986 och vid årsskiftet 2022/2023 och tjänade över 45 300 kr/mån eller hade ett pågående FÅP-intjänande. Fråga din arbetsgivare om du är osäker på vilket avtal du omfattas av.

Premiebestämd del

Du tjänar in till din premiebestämda ålderspension mellan 21 och 67 års ålder. Med premiebestämd del menas att arbetsgivaren betalar ett belopp på 4,5 procent av din årsinkomst till din pension. 

Du väljer själv hur dina pensionspengar ska placeras. Du kan välja en traditionell tjänstepensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Om du inte gör något val placeras pengarna i KPA Pensions traditionella tjänstepensionsförsäkring med återbetalningsskydd. 
De valbara försäkringsgivarna hittar du på www.pensionsvalet.se eller www.valcentralen.se.  

Förmånsbestämd pension 

Den förmånsbestämda delen tjänar du in från 28 års ålder till 65 år. Den avser den del av inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp vilket är 47 625 kronor per månad för år 2024. 
Förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad en viss procentandel av din slutlön. Det viktiga är de nio sista åren innan du går i pension eller slutar din anställning. Det sista respektive näst sista årets inkomst ingår aldrig i underlaget. 

Ett genomsnitt av de fem bästa årsinkomsterna räknas sedan ut. Om din anställning hos sista arbetsgivaren är kortare än nio år, beräknas pensionen på inkomster på de hela kalenderår som du varit anställd.  

Storleken på förmånen är beroende av vilken lön du har, vilket år du är född samt hur länge du har omfattats av KAP-KL. För att få tillgodoräkna sig full tid krävs att du omfattas av KAP-KL under 360 månader. 

Om du som har KAP-KL byter arbetsgivare och lämnar KR-sektorn, måste du inom 90 dagar återvända till sektorn för att behålla KAP-KL. I annat fall kommer du vid återkomst till sektorn att omfattas av AKAP-KR.   

Läs mer:
FAQ AKAP-KR och KAP-KL – nya bestämmelser från 2023-01-01 | OFR