Här skickar du som arbetsgivare i region, kommun eller i kommunalt företag inom Sobona förhandlingsframställan till Vårdförbundet enligt 11 § MBL avseende planerat undantag från regeln om minst 11 timmars alternerande dygnsvila enligt AB.

Möjligheten att göra undantag är mycket restriktiv. I kollektivavtalet anges att avsteg från regeln om minst 11 timmars alternerande dygnsvila kan ske i undantagsfall om det föreligger särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Bedömningen av om det föreligger särskilda skäl ska tydligt motiveras och göras utifrån en intresseavvägning mellan arbetstagarens rätt till minst 11 timmars dygnsvila vilken följer av en skyddslagstiftning och verksamhetens behov av att säkra bemanningen.

Varje framställan kan bara omfatta en arbetsplats eller en verksamhet. Vill ni skicka in framställan om undantag för flera olika arbetsplatser eller verksamheter behöver ni fylla i formuläret flera gånger.