Remissyttranden 2017

2017 har Vårdförbundet bland annat svarat på remiss om reglering av vinster inom hälso- och sjukvården.
 • Remissvar

  Remissvar betänkandet Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

  28 jun 2017

  Vårdförbundet begränsar sitt remissvar till de förslag som berör hälso- och sjukvården. Förbundet vidhåller de synpunkter förbundet lämnade i sitt remissvar över betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78). Den vinstbegränsning som föreslogs i det betänkandet bör inte införas. Skattemedel ska användas på rätt, men förslaget om vinstbegränsning löser inte de svåra utmaningar som vården står inför i framtiden. Förbundet kan dock tillstyrka de flesta förslag som lämnas i nu aktuellt betänkande.

 • Remissvar

  Remissvar departementspromemorian Vissa ändringar i läkemedelslagen

  28 jun 2017

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian. Vårdförbundet tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

 • Remissvar

  För en god och jämlik hälsa SOU 2017:4

  24 maj 2017

  Vårdförbundet instämmer i kommissionens problembeskrivning och behovet av ett sektorsövergripande och samordnat arbete bland alla relevanta aktörer för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

 • Remissvar

  Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)

  12 apr 2017

  Vårdförbundet välkomnar förslaget till lag om nationell läkemedelslista. En nationell läkemedelslista som är tillgänglig för behörig hälso- och sjukvårdspersonal och för individen själv, är en av de viktigaste patientsäkerhetsåtgärderna som kan vidtas. Förbundet tillstyrker i huvudsak lagförslaget, men anser att delar av förslaget behöver förtydligas. Frågorna om personuppgiftsansvar och personlig integritet bör analyseras mer.

 • Remissvar

  Legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredje land

  08 mar 2017

  Vårdförbundet ser positivt på att Socialstyrelsen vill ha likartade regelverk för alla legitimationsyrken, oavsett utbildningsland. Handläggningstiderna bör kortas, men det får inte innebära att kvaliteten i prövningen försämras.