Remissyttranden 2017

2017 har Vårdförbundet bland annat svarat på remiss om reglering av vinster inom hälso- och sjukvården.
 • Remissvar

  Legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredje land

  08 mar 2017

  Vårdförbundet ser positivt på att Socialstyrelsen vill ha likartade regelverk för alla legitimationsyrken, oavsett utbildningsland. Handläggningstiderna bör kortas, men det får inte innebära att kvaliteten i prövningen försämras.

 • Remissvar

  Praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor utbildade utanför EU och EES

  08 mar 2017

  Vårdförbundet är positivt till Socialstyrelsens förslag. Förbundet menar dock att språkkraven måste vara uppfyllda och att man ska ha godkänt i kursen svenska författningar innan den praktiska tjänstgöringen kan påbörjas.

 • Remissvar

  Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

  24 feb 2017

  Förbundet ifrågasätter om det är juridiskt och praktiskt möjligt att genomföra utredningens förslag. Ett införande av offentlighetsprincipen skulle enligt Vårdförbundet medföra oproportionerligt stora administrativa krav på privata aktörer, särskilt de som driver verksamhet av mindre omfattning.

 • Remissvar

  Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

  24 feb 2017

  Istället för den föreslagna regleringen om vinster förespråkar Vårdförbundet ökad öppenhet och insyn om hälso- och sjukvårdens kvalitet, ekonomi och de anställdas arbetsvillkor. Genom insyn ges möjlighet att bedöma om offentliga medel används på rätt sätt.