Omställningen till en nära vård är i fokus både för oss och för samhället i stort. Det finns en bred enighet bland såväl beslutsfattare som på arbetsgivarsidan vad gäller behovet att ställa om vården till en nära vård. Vår förhoppning är att primärvården ska få ett tydligare uppdrag kring hälso- och sjukvården, med ett större fokus på hälsa och förebyggande insatser.

Vi vill inte bara påverka för vår egen skull, eller för dem vi möter inom hälso- och sjukvården. Det handlar också om att i vår yrkesgärning bidra till ett hållbart samhälle. Ett samhälle där det finns möjlighet för alla att uppleva hälsa, livskvalitet och mening. Rätten till hälsa är grundläggande för att människor ska kunna leva det liv de vill leva.

“Hälsa trots sjukdom”

Grunden till ett hållbart samhälle ligger i att jobba mer förebyggande med folkhälsa. Kärnan i ett hållbart samhälle kan också sammanfattas “hälsa trots sjukdom”. Vi utvecklar ständigt nya mediciner och ny teknik som räddar fler liv. Vi lever allt längre, och ofta med en eller flera sjukdomar. Men även den som är drabbad av ohälsa ska kunna leva ett värdefullt liv och känna livskvalitet. Frågan för oss inom vården blir då hur vi ska kunna hjälpa den som är drabbad av ohälsa att se sin förmåga och hitta sina egna styrkor. Det här är också en fråga om jämlikhet och demokrati. Den som har hälsan klarar sig rätt bra i dagens samhälle. Men den som drabbats av ohälsa är i många lägen väldigt utsatt.

Nytt perspektiv som utgår från varje unik person

Nyckeln till ett hållbart samhälle och en jämlik vård är en personcentrerad vård som genomsyrar hela hälso- och sjukvården. Personcentrerad vård är i korta drag ett förhållningssätt som innebär att vården byter perspektiv och utgår från patienten som en person med unika behov, erfarenheter och förmågor, istället för att i huvudsak se en sjukdom eller en diagnos. Det blir ett partnerskap mellan patient, närstående och vårdpersonal. Patienten involveras på ett annat sätt i diskussioner, beslut och hälsoplan och får då större möjligheter att styra över sin egen behandling, men också mer ansvar för sin hälsa och egenvård.

Sömlös sjukvård

Men personcentrerad vård handlar inte bara om vad som händer i själva vårdmötet – förhållningssättet påverkar hälso- och sjukvården på alla plan. Allt från strukturen som organisationen är uppbyggd kring, till planering och styrning. Den som behöver vård ska inte märka av olika organisatoriska gränser. Vården ska utåt sett vara sömlös.