Legitimation

Legitimationen är det viktigaste beviset på din kunskap, kompetens och lämplighet att arbeta i vården. Sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska är alla legitimerade yrken.

Idag finns det 22 yrkesgrupper i vården som är legitimerade. Dessa utmärks av:

  • att yrket ska ha ett särskilt ansvar för patientsäkerheten
  • att yrkesutövarna ska ha en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter
  • kvalificerad utbildning och vetenskaplig förankring
  • att yrkesutövare ska kunna vända sig direkt till allmänheten som fria yrkesutövare i en omfattning som inte är oväsentlig.

Vad innebär legitimationen?

En legitimation är en garanti för att du har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att du bedöms vara lämplig att utöva yrket. Det är det mest framträdande beviset på din kompetens.

Om du allvarligt missköter dig kan legitimationen återkallas.

Vissa arbetsuppgifter är reglerade så att de bara får utföras av vissa yrken. Ett exempel är iordningställande och administration av läkemedel, som endast får utföras av särskilt angivna yrkesgrupper, exempelvis sjuksköterskor.

Skyddad yrkestitel

Den som är legitimerad har skyddad yrkestitel. Den som inte är legitimerad får inte använda titeln. Man får till exempel inte kalla sig biomedicinsk analytiker om man inte har legitimation. Man får inte heller använda en annan titel som kan förväxlas med någon av de skyddade yrkestitlarna. Om man bryter mot bestämmelsen kan man straffas med böter.

Det är endast de som har specialistsjuksköterskeexamen som får använda en titel motsvarande specialistsjuksköterskeexamen. Detta kallas för skyddad specialistbeteckning. Man får till exempel inte kalla sig distriktssköterska om man inte har examen som det. Det finns dock inte någon straffbestämmelse om man bryter mot bestämmelsen.

Ensamrätt till yrke

Apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare har ensamrätt till yrke. Det är bara de inom dessa yrken som har legitimation eller särskilt förordnande som är behöriga att utöva yrkena. Inga andra får utöva dessa yrken. Det är inte alltid tydligt och klart vad och vilka arbetsuppgifter som ingår i respektive yrke.

Så ansöker du om legitimation

Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen.
Från den 1 januari 2016 gäller behörigheten att utöva ett yrke från och med den dag Socialstyrelsen fattar beslut i ärendet och lägger in datumet i Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, (HOSP-registret). Detta gäller ansökningar som kommer in till Socialstyrelsen efter den 1 januari 2016.

Socialstyrelsen utfärdar legitimationen när den har mottagit en komplett ansökan och avgiften är betald. Legitimationsbeviset är en originalhandling som utfärdas endast en gång. Om det kommer bort eller förstörs kan du få ett intyg som bekräftar att du är legitimerad.

Register med alla legitimerade

Socialstyrelsen för ett register över alla som har legitimation för yrke i hälso- och sjukvården, det så kallade HOSP-registret. Det finns däremot inte uppgifter om specialistutbildade sjuksköterskor.

Tillsyn över legitimerade

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över all personal i hälso- och sjukvården. Om en legitimerad yrkesutövare inte lever upp till kraven på kunskap, kompetens och lämplighet kan detta utredas av IVO. IVO kan sedan göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, om bland annat prövotid och/eller återkallelse av legitimationen.