Legitimationen är det viktigaste beviset på din kunskap, kompetens och lämplighet att arbeta i vården. Sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska är alla legitimerade yrken.

Idag finns det 22 yrkesgrupper i vården som är legitimerade. Dessa utmärks av:

  • att yrket ska ha ett särskilt ansvar för patientsäkerheten
  • att yrkesutövarna ska ha en självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter kvalificerad utbildning och vetenskaplig förankring
  • att yrkesutövare ska kunna vända sig direkt till allmänheten som fria yrkesutövare i en omfattning som inte är oväsentlig.

Vad innebär legitimationen?

En legitimation är en garanti för att du har en viss kunskapsnivå och vissa personliga egenskaper som gör att du bedöms vara lämplig att utöva yrket. Det är det mest framträdande beviset på din kompetens.

Om du allvarligt missköter dig kan legitimationen återkallas.

Skyddad yrkestitel

Det är bara de som är legitimerade som får använda de yrkestitlar som legitimerade yrken har, exempelvis barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska. Detta kallas för att yrkena har skyddade yrkestitlar. Från den 1 juli 2023 är även yrkestiteln undersköterska skyddad. Det är bara den som har bevis om rätt att använda titeln som får använda den. Se mer här Lägg till länk till sidorna om detta.

Man får inte heller använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel. Vårdförbundet avråder exempelvis från användningen av titeln sjuksköterskeassistent då den skulle kunna förväxlas med den skyddade yrkestiteln för sjuksköterskor.

Om man bryter mot dessa bestämmelser kan man åtalas och bli straffad med böter.

Om du är nyutexaminerad, men inte fått din legitimation ännu

Det är viktigt att du, om du är nyutexaminerad, inte använder din yrkestitel innan du fått besked om att du har fått din legitimation. Du avråds också från att skriva under anställningsavtal där din yrkestitel används innan du fått din legitimation. I avvaktan på att du blir legitimerad kan du använda en annan yrkestitel som inte omfattas av regelverket om skyddad yrkestitel.

I avvaktan på legitimation får du arbeta utifrån din kompetens, men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation enligt lagar och föreskrifter.

För de flesta nyutexaminerade gäller detta under en kortare tid, eftersom det tar tre veckor för Socialstyrelsen att utfärda en legitimation efter det att en fullständig ansökan om legitimation kommit in.

Krav på legitimation för anställning

Det finns också regler i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) som anger att det bara är legitimerade barnmorskor och sjuksköterskor som är behöriga för anställning i kommuner och regioner. Detsamma gäller för vikarie på sådan anställning, om Socialstyrelsen inte medgett undantag.

Skyddad specialistbeteckning

Det är endast de som har specialistsjuksköterskeexamen som får använda en titel motsvarande specialistsjuksköterskeexamen. Detta kallas för skyddad specialistbeteckning. Man får till exempel inte kalla sig distriktssköterska om man inte har examen som det. Det finns dock inte någon straffbestämmelse om man bryter mot bestämmelsen.

Ensamrätt till yrke

Apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare har ensamrätt till yrke. Det är bara de inom dessa yrken som har legitimation eller särskilt förordnande som är behöriga att utöva yrkena. Inga andra får utöva dessa yrken. Det är inte alltid tydligt och klart vad och vilka arbetsuppgifter som ingår i respektive yrke.

Så ansöker du om legitimation

Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen Ansök om legitimation - Legitimation . Socialstyrelsen utfärdar legitimationen när de har mottagit en komplett ansökan och avgiften på 870 kronor är betald. Innan legitimationen utfärdas gör Socialstyrelsen alltid en sökning i Polisens belastningsregister. Om du har begått ett brott som har lett till en strängare påföljd än böter de senaste tio åren, kan det påverka dina möjligheter att bli legitimerad. Handläggningstiden för ansökan om legitimation är cirka tre veckor.

Register med alla legitimerade

Socialstyrelsen för ett register över alla som har legitimation för yrke i hälso- och sjukvården, det så kallade HOSP-registret. Det finns däremot inte uppgifter om specialistutbildade sjuksköterskor.

Tillsyn över legitimerade

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utövar tillsyn över all personal i hälso- och sjukvården. Om en legitimerad yrkesutövare inte lever upp till kraven på kunskap, kompetens och lämplighet kan detta utredas av IVO. IVO kan sedan göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, om bland annat prövotid och/eller återkallelse av legitimationen.