• Remissvar

  Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33)

  10 aug 2020

  Vårdförbundet yttrar sig enbart om förslaget att flytta delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvården till Härnösand. Mot bakgrund av riskerna för sämre kvalitet och längre handläggningstider i legitimationsprocessen avstyrker Vårdförbundet förslaget.

 • Remissvar

  Slutbetänkandet Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet (SOU 2019:42)

  20 jan 2020

  För att kunna möta de utmaningar som finns idag och i framtiden i hälso- och sjukvården krävs nytänkande som leder till en personcentrerad och sammanhållen nära vård. Istället för nytänkande anser Vårdförbundet att förslagen i betänkandet befäster den nuvarande strukturen där primärvården i princip jämställs med vårdcentraler. Förslagen synes utgå från ett organisations- och systemperspektiv istället för det personperspektiv som borde vara i fokus. I utredningen saknas också helt den kommunala primärvården.

 • Remissvar

  Remissvar Information till Säpo

  06 dec 2019

  Förbundet avstyrker förslagen i promemorian om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd. Vårdförbundets synpunkter begränsar sig till de författningsförslag som hänför sig till hälso- och sjukvårdens område.

 • Remissvar

  Remissvar Estetiska behandlingar

  06 dec 2019

  Vårdförbundet tillstyrker förslagen i promemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar (Ds 2019:20)

 • Remissvar

  Nytt regelverk om komplementär  och alternativ medicin

  31 okt 2019

  Vårdförbundet är i huvudsak positivt till utredningens förslag i delbetänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog (SOU 2019:15) och huvudbetänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)