Din arbetsgivare har ett ansvar för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter, att motverka diskriminering, sexuella trakasserier och att anpassa arbetsförhållandena för samtliga anställda.

De normer och värderingar som finns i vårt samhälle påverkar oss. Grundregeln är att du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Arbetet ska ske i samverkan med medarbetarna och det ska finnas en plan för hur arbetet ska bedrivas, en så kallad jämställdhetsplan.

Diskriminering

I diskrimineringslagen finns ett förbud för arbetsgivare mot att diskriminera. Som arbetssökande eller anställd ska du aldrig bli diskriminerad.

Med diskriminering menas att någon missgynnas på grund av kön, graviditet, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, samt sexuell läggning. Det kan handla om att du inte får ett arbete eller en praktikplats, utesluts vid befordringar och vidareutbildning, särbehandlas negativt vid omorganisationer och omplaceringar eller får sämre lön eller andra anställningsvillkor.

Det kan också handla om att du blir utsatt för kränkande kommentarer och beteenden på grund av kön, etnisk härkomst, sexuell läggning eller religionsåskådning. Till diskriminering räknas också sexuella trakasserier såsom inviter, tafsande och kommentarer som är ovälkomna av den de riktas mot.

Undantag

Det finns vissa undantag som du kan läsa om i diskrimineringslagen 2§. Låt säga att arbetsgivaren ställer ett språkkrav för anställning, något som kan missgynna personer med viss etnisk tillhörighet. Om kravet inte är högre ställt än vad som är nödvändigt för att personen ska kunna utföra arbetet är det tillåtet. Om arbetsgivarens krav är högre än vad som är nödvändigt strider det mot diskrimineringsförbudet.

Graviditet och föräldraledighet

Som föräldraledig skyddas du av ett förbud mot missgynnande av föräldralediga. Förbudet innebär att ett missgynnande enbart är tillåtet om det är en nödvändig följd av ledigheten. Till exempel får du ju inte lön under ledigheten, däremot har du rätt att få samma löneutveckling som om du inte hade varit ledig.

Vad du ska göra om du blivit diskriminerad eller missgynnad

Om du är utsatt för diskriminering, vänd dig i första hand till din chef. Det är viktigt att tidigt ta kontakt om du upplever att du inte blir behandlad på samma sätt som andra. Chefen har ett övergripande ansvar för att diskriminering inte får förekomma på arbetsplatsen. Många arbetsgivare har också skrivna regler och rutiner för hur man ska arbeta mot diskriminering.

Kontakta Vårdförbundet!

För dig som är medlem är det bra att veta att Vårdförbundet kan företräda dig om du blivit diskriminerad och missgynnad. Vårdförbundet har större möjligheter att stödja dig och driva ditt ärende än vad Diskrimineringsombudsmannen, DO, har. DO utreder nämligen inte alla anmälningar och går enbart vidare med fall av mer principiellt värde. Vänd dig till Vårdförbundet Direkt om du misstänker att du kan ha diskriminerats eller missgynnats.

Om Vårdförbundet inte skulle driva ditt ärende har du möjlighet att vända dig till DO med en egen anmälan. För att DO ska överväga att utreda ditt ärende behöver du ett skriftligt besked från Vårdförbundet om att förbundet inte driver din fråga.