Att arbeta omväxlande dag/natt (rotation) och ständig natt innebär stora påfrestningar på hälsan. Det ökar också risken för arbetsskador och misstag i arbetet som kan leda till vårdskador. Rotation och nattarbete påverkar även det sociala livet negativt.

Bra scheman och eget ansvar påverkar hälsan

Genom att kombinera bra scheman med att den som jobbar rotation eller ständig natt tar ett eget ansvar för sömn och livsstil finns goda förutsättningar att skapa arbetstider som är bra både för verksamheten och för den egna hälsan.

Men ibland kan det bli problem, både för chefen att få ihop bra scheman och för dig och dina kollegor att kunna få tillräckligt med tid för vila och återhämtning. Hälsan och arbetsmiljön kan bli lidande. Som skyddsombud kan du behöva ingripa och påtala brister.

Rätt kompetens på rätt tid och plats

Planering av schemaläggning, semester och rekrytering måste utgå från vilken kompetens verksamheten kräver vid varje given tidpunkt. Alltså, alla ska göra rätt uppgifter, på rätt sätt och på rätt tid. Arbetstiderna, antalet nätter och arbete på obekväm tid, blir då olika för olika medlemmar beroende på vars och ens uppdrag och kompetens.

Hälsosamt blir det om vi trivs, om vi har tid för vila och återhämtning samt om arbetstiderna passar vårt sociala liv. Det är förutsättningar för säker vård och ett hållbart yrkesliv – hela livet.

Behöver du stöd?

Kontakta din lokala avdelning om du behöver stöd eller vill få inspiration kring hur du kan prata om hälsosamma arbetstider med dina kollegor. Både du själv och medlemmar kan också få hjälp genom att kontakta Vårdförbundet Direkt

Detta vill Vårdförbundet

  • Långsiktigt hållbara villkor för kompetensförsörjningen – dygnet runt
  • Acceptabla och rimliga villkor för nattarbete, där tid för återhämtning och vila ingår i nattarbetstiden. Vårdförbundet har i flera centrala avtal fått igenom sänkt veckoarbetstid vid nattarbete.
  • Jour och beredskap ska vara en del av arbetstiden
  • Att ob-ersättningen ska följa lönen procentuellt, på samma sätt som övertidsersättning gör idag. Obekväm arbetstid ska kunna tas ut i ledig tid eller pengar.