Förutom Vårdförbundets stipendier finns det också många andra stipendier som du som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och student kan söka. Här får du tips om hur du kan gå tillväga.

På bibliotek kan du hitta böcker om fonder och stipendier på avdelningen för referenslitteratur. Du kan naturligtvis även köpa böcker om fonder och stipendier.

Du kan även leta stipendier på olika webbplatser. Det kan även löna sig att undersöka om hemkommunen har stipendier, vilket många har för bland annat högre studier.

Stipendier att söka för dig som är biomedicinsk analytiker eller biomedicinsk analytiker-student: 

Som medlem i både Vårdförbundet och IBL kan du söka stipendier via IBL två gånger om året.

Stipendier att söka för dig som är sjuksköterska eller sjuksköterskestudent:

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Bidraget ska endast gå till sökande och det är viktigt att specificera vad det ska användas till. Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder. Mer information om hur man söker: swenurse.se

Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Bidrag kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Bidraget ska endast gå till sökande och det är viktigt att specificera vad det ska användas till. Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder Du kan söka pengar under hela året, men styrelsen sammanträder och fattar beslut vid tre tillfällen per år. Mer information om hur man söker: swenurse.se

Stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem

Du som arbetar eller har arbetat i Göteborg kan nu söka stipendier från stiftelsen Caroline Wijks Sjuksköterskehem. Stiftelsen delar ut stipendier ur fonder till sjuksköterskor som är i behov av rekreation efter sjukdom eller ekonomisk förstärkning till följd av låg pension. Villkor för stipendier är att sökanden arbetar eller har arbetat i Göteborg.

Mer information och ansökningsblankett finns på Caroline Wijk.

Örensgårdsfonden

Avkastningen från fonden har som ändamål att ge yrkesutövande sjuksköterskor möjlighet till rekreation och stimulans. Rekreationen kan genomföras i form av studieresa eller kortare kurs/konferens. Bidrag utdelas inte när ändamålet är att utveckla yrket genom fördjupade kunskaper. Mer information om hur man söker: swenurse.se

Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel

Stipendium kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver utvecklings- och forskningsarbete, vill starta kliniska utvecklingsprojekt eller som är i början av sin forskarutbildning. Ersättning utgår inte för kandidat- eller magister/masteruppsatser eller för förlorad arbetsinkomst. I ansökan ska startdatum för projektet framgå, samt när det beräknas vara klart, kostnader och eventuellt andra erhållna bidrag. Mer information om hur man söker: swenurse.se

Stiftelsen Ulrica Cronés fond

Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som på olika sätt arbetar med att förbättra omvårdnaden av svårt sjuka och döende patienter. Ersättning kan utgå i form av projektmedel eller resebidrag. Bidrag ges inte till högre utbildningar och poänggivande kurser. I ansökan ska startdatum för projektet framgå, samt när det beräknas vara klart, kostnader och eventuellt andra erhållna bidrag. Mer information om hur man söker: swenurse.se

Ebba Danelius stiftelse

Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa. Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga (ej anhöriga). I ansökan ska startdatum för projektet framgå, samt när det beräknas vara klart, kostnader och eventuellt andra erhållna bidrag. Mer information om hur man söker: swenurse.se

Stiftelsen SSEF:s Minnesfond

Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening erfordras. Stipendium ges för kunskapsutveckling (utöver de moment som ingår i den reguljära utbildningen) inom sjuksköterskans kunskapsområden med inriktning mot forskning och utveckling till sjuksköterskestuderande i grundutbildning. Mer information om hur man söker: swenurse.se

Signe Thorfinns stiftelse - Jönköpings län 

Stiftelsen delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län och avser aktiviteter företrädesvis rörande vård och omsorg av äldre i såväl Sverige som utomlands till Signe Thorfinns stiftelse.

Stiftelsen Dagmar & Axel Bildts donation

Stipendium avseende vila och rekreation för sjuksköterskor som på grund av hälsoskäl är i behov av hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga till Stiftelsen Dagmar & Axel Bildts donation.

Kamratförbundet Sahlgrensringen

Stipendium kan sökas för kvalificerade studier eller omvårdnadsforskning samt vårdutvecklingsprojekt och målinriktade och välplanerade studieresor och konferenser. I samtliga fall avses sjuksköterskans funktionsområde. Endast sjuksköterskor som utbildats vid Göteborgs sjuksköterskeskola (GS), Vårdhögskolan i Göteborg (VHG) eller vid Institutionen för omvårdnad (GU) och som är medlemmar i Kamratförbundet Sahlgrensringen.

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden utlyser en gång per år medel för stöd till forskning med syfte att förebygga att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden. Forskningen kan även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning till Spädbarnsfonden.

Stiftelsen Göteborgs sjuksköterskors pensions- och understödsfond

Stiftelsen delar ut bidrag till sjuksköterskor som varit verksamma i Göteborg och som på grund av hög ålder och/eller sjukdom är i behov av ekonomiskt understöd. Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 mars det år ansökan anser.

Mer information/för att ansöka, kontakta Ingvar Frid: 070-245 20 18, ingvar.frid@lerum.se

Stiftelsen Röda Korsets Högskola

Utlyser varje höst stipendier inom vårdområdet för forskning, forskarutbildning, fortbildning, vidareutbildning samt för studier och studieresor och varje vår ekonomiska bidrag för understöd samt för vila och rekreation. Dessa stipendier/bidrag kan endast sökas av Rödakors utbildade sjuksköterskor. Ansökan görs på särskild blankett som hämtas på Röda Korsets Högskolas hemsida. Där finns även mer information om kriterier och avgränsningar för ansökan.

Till stiftelsen Röda Korsets Högskola

Stig Holmbergs stipendium

Stipendiet finns för att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida kunskapen om HLR och tidig defibrillering i samhället. Forsknings-, utbildning- och utvecklingsprojekt med ovan nämnda syfte med utgångspunkt från medicinska, omvårdnads eller pedagogiska frågeställningar efterfrågas.

Vid ansökan bör särskild vikt läggas vid genomförbarhet och beständighet. Ansökningar avseende kostnader för utbildningsmaterial, kurser eller kongresser beviljas i regel inte.

Mer information finns på stiftelsenhlr.se

SSF:s stugfond

Stipendium kan sökas av legitimerade sjuksköterskor verksamma i Dalarnas län - med företräde för verksamma i Falun - för utvecklingsarbete inom den direkta patientomvårdnaden. Utvecklingsarbetet ska inte ingå i reguljär utbildning och stipendiet gäller inte heller för arbeten gjorda av grupper. Mer information till kontaktpersoner och instruktioner om hur du ansöker finns på Stugfondens hemsida.

Barnets Lyckopenning

Stipendium kan sökas för utbildning, projekt- och utvecklingsarbeten:
- som rör vårdkedjan mödravård – förlossning – eftervård – neonatalavdelning – barnavårdscentral eller
- som syftar till att utveckla relationerna mellan mor, barn och övrig familj. För mer information om hur man söker: Barnets Lyckopenning