Ett av Vårdförbundets viktigaste uppdrag är att förhandla fram kollektivavtal med olika arbetsgivarorganisationer och arbetsgivare. Genom att vi är en stark kollektivavtalsbärande part får du som medlem bättre villkor och förmåner, men också större möjligheter att tillsammans med dina kollegor påverka förhållandena på just er arbetsplats. Fredsplikt råder som utgångspunkt, men det finns tillfällen då konfliktåtgärder och strejk kan komma att övervägas.

Fredsplikt

Så länge kollektivavtalet gäller mellan parterna råder fredsplikt för båda parter. Det innebär att varken arbetsgivare eller arbetstagare får lov att vidta stridsåtgärder, som till exempel strejk eller lockout. Arbetsgivare som saknar kollektivavtal skyddas inte av fredsplikt.

Det finns tre olika situationer då en arbetstagarorganisation kan vidta konfliktåtgärder. En är när avtalsförhandlingarna inte leder till acceptabelt resultat. En annan är när arbetstagarorganisationen vill ha kollektivavtal med arbetsgivare som ännu inte har det. Det kan också vara möjligt att i vissa sammanhang vidta sympatiåtgärder för att stödja en annan arbetstagarorganisation.

Medling

Om parterna i avtalsförhandlingarna står alltför långt ifrån varandra tar parterna hjälp av medlare för att försöka komma vidare i förhandlingen. Om medling inte leder till att parterna kommer överens kan parterna som sista utväg vidta konfliktåtgärder mot varandra.

Konfliktåtgärder

Vid en konflikt kan förbundet besluta om olika konfliktåtgärder i syfte att förmå arbetsgivare att tillmötesgå förbundets krav i avtalsförhandlingarna. Vanliga konfliktåtgärder är att arbetstagare lägger ned sitt arbete (strejk) eller att de inte arbetar mertid eller övertid eller att arbetsgivaren inte får anställa (nyanställningsblockad). Även arbetsgivaren kan vidta konfliktåtgärder såsom till exempel lockout. Lockout innebär att arbetsgivaren stänger av arbetstagare från arbetet under en konflikt.

Varsel

Den som överväger att vidta konfliktåtgärder måste informera sin motpart i förväg. Den så kallade varseltiden varierar och är antingen 7 eller 14 dagar, beroende på vilket avtalsområde det handlar om.

Vid händelse av konflikt

Vårdförbundet planerar och håller ihop konfliktåtgärderna. Under en konflikt behöver medlemmen aktivt ta del av information från förbundet och följa de instruktioner som ges. Detta krävs för att konfliktåtgärderna ska uppnå sitt syfte. Vårdförbundet har en konfliktfond och betalar sina medlemmar ersättning för inkomstbortfall i enlighet med de principer som bestäms av Förbundsstyrelsen.

För att du ska kunna få information är det viktigt att du löpande håller dina medlems- och kontaktuppgifter uppdaterade, även när det inte är skarpt konfliktläge.

Ordlista

Fredsplikt = Kollektivavtalsbundna arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer får inte vidta konfliktåtgärder mot varandra så länge kollektivavtalet gäller.

Konfliktvarsel = Innan konfliktåtgärder vidtas måste motparten informeras om åtgärderna.

Konfliktåtgärd = En åtgärd som vidtas mot motparten för att sätta tryck, till exempel arbetsnedläggelse (strejk), mer-/övertidsblockad eller nyanställningsblockad. Ordet stridsåtgärd används som synonym.

Lockout = Arbetsgivaren stänger av arbetstagare från arbetet.

Medling = En metod för att försöka få parterna att komma överens. Metoden innebär att det utses utomstående personer för att hjälpa parterna att nå en uppgörelse.

Sympatiåtgärd = Konfliktåtgärd för att stödja en annan part i dess lagliga konflikt.