Som legitimerad yrkesutövare i vården har du ett personligt yrkesansvar för hur du utför dina arbetsuppgifter – oavsett var och när du utför ditt arbete. Men det personliga yrkesansvaret innebär inte att vårdgivarens ansvar att organisera och bedriva verksamheten i enlighet med kraven på god vård minskar.

I patientsäkerhetslagen finns en beskrivning av vårdpersonalens allmänna skyldigheter.

Exempel på allmänna skyldigheter är bland annat att du ska:

  • arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, alltså hålla dig uppdaterad på kunskapsutvecklingen inom ditt yrke. Vårdgivaren ska identifiera utbildningsbehov och ge dig möjlighet till regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.
  • ge en sakkunnig och omsorgsfull vård
  • enbart delegera när det är i enlighet med god och säker vård
  • bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls, bland annat genom att rapportera vårdskador och risker för vårdskador till vårdgivaren

Det finns fler skyldigheter angivna i patientsäkerhetslagen och i andra författningar om bland annat journalföring, läkemedelshantering och tystnadsplikt.

Ditt ansvar under fritid

Legitimerade yrkesutövare har inte någon lagreglerad skyldighet att personligen ingripa och hjälpa till vid till exempel olycksfall under sin fritid. Däremot kan det finnas en moralisk och etisk skyldighet att göra det.

Om du ingriper gör du det under yrkesansvar och kan bli skadeståndsskyldig om du orsakat en skada uppsåtligen eller av vårdslöshet. Även om du inte har en skyldighet att ingripa har du, precis som alla andra medborgare, en skyldighet att varna och larma vid olyckor och liknande. Om du upptäcker eller får kännedom om en brand eller en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön, måste du varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp.

Ansvar vid frivilligarbete i ideella föreningar

Vad gäller juridiskt för frivilliginsatser vid idrottstävlingar, scoutläger, musikfestivaler och liknande, när insatserna utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal?
Socialstyrelsen ger vägledning i rapporten "Hälso- och sjukvård i ideella föreningar" om vad som gäller enligt dagens regelverk. Socialstyrelsens bedömning är att det är först när hälso- och sjukvård bedrivs yrkesmässigt som en ideell föreningsverksamhet är vårdgivare och därmed omfattas av hälso- och sjukvårdsansvar. Stora delar av det ideella föreningslivet bedriver inte hälso- och sjukvård yrkesmässigt och är därmed inte vårdgivare. Bara inom de mer professionella delarna av föreningslivet kan det bli aktuellt.

Det personliga yrkesansvaret påverkas inte av om arbetet utförs hos en vårdgivare eller inte. Journal behöver endast föras när det är fråga om vård av en patient. När det inte finns någon vårdgivare anger Socialstyrelsen att de legitimerade yrkesutövarna själva måste avgöra om så är fallet.

Enklare åtgärder som lika gärna hade kunnat utföras av någon annan i föreningen som inte har särskilda medicinska kunskaper, omfattas inte. Om det inte finns en vårdgivare att rapportera till kan det inte krävas att hälso- och sjukvårdspersonalen uppfyller rapporteringsskyldigheten.

Socialstyrelsen har också tagit fram ett informationsmaterial, Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar (pdf), som är anpassat för ideella föreningar och hälso- och sjukvårdspersonal. I det tar man bland annat upp frågor om vårdgivaransvar, personligt ansvar, försäkring och journalföring. Materialet har tagits fram i samarbete med Inspektionen för vård och omsorg och aktörer som organiserar eller engagerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, bland andra Vårdförbundet.

Relaterade länkar