Läkemedelsbehandling ligger bakom många medicinska framsteg i vården och det är en central del av dagens hälso- och sjukvård. I takt med att läkemedelsbehandlingen blir allt mer komplex krävs mer kunskap och kompetens, men också att vi tar hänsyn till patientens egna förutsättningar. Genom personcentrerad vård kan vi tillsammans med patienten utveckla en god och säker läkemedelsbehandling.

Läkemedelsbehandling är en viktig arbetsuppgift för medlemmar i Vårdförbundet. Sjuksköterskors, barnmorskors, röntgensjuksköterskors och biomedicinsk analytikers kunskap är avgörande för att behandlingen blir effektiv och säker. Vårdförbundet vill skapa förutsättningar för att den kunskapen används fullt ut.

Läkemedelsbehandling i en personcentrerad vård 

I en personcentrerad vård utgår läkemedelsbehandling från personens förmågor och anpassas till att fungera i personens liv. För att personen ska kunna vara aktiv i sin behandling måste hen ha kunskap om vilka möjligheter som finns samt för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ.

Personen måste också vara väl insatt i målet med behandlingen, förväntad effekt och eventuella bieffekter. Det måste vara tydligt hur uppföljning ska ske och vart hen kan vända sig om det uppstår problem. Därför ska läkemedelsbehandlingen vara en del i den dokumenterade överenskommelsen mellan vården och personen.

I många fall är närstående viktiga för att stödja personen så att läkemedelsbehandlingen blir effektiv. Delaktighet i behandlingen bygger på ett förtroende för den som hanterar läkemedlen. Delaktighet och kunskap gör också att vårdsskador kan undvikas.

Teamarbete

För att läkemedelsbehandlingen skall vara effektiv och säker måste patienten vara en självklar del av vårdteamet. I alla steg har yrkesgrupperna i Vårdförbundet en nyckelposition, med både möjlighet och skyldighet att medverka till en läkemedelsbehandling som är anpassad till patientens vilja, förmågor och behov. Ett bra sätt att ta tillvara exempelvis sjuksköterskors kompetens i teamarbetet är läkemedelsgenomgångar som leds av sjuksköterskor.

Med ett utökat ansvar för läkemedelsordinationer kan specialistsjuksköterskornas kunskap utnyttjas bättre och teamarbetet utvecklas. Dagens förskrivningsrätt för sjuksköterskor som är knuten till specifika befattningar är alltför snäv och motsvarar inte den moderna vårdens behov. De sjuksköterskor som idag har förskrivningsrätt är också en underutnyttjad resurs. En metod för att utan omfattande författningsförändringar utnyttja specialistsjuksköterskornas kompetens fullt ut är att införa målstyrda ordinationer för patienter med långvarig läkemedelsbehandling.

Delegering av iordningställande och administration av läkemedel kan i vissa fall ge ökad flexibilitet i verksamheten, men säkerheten för patienterna får aldrig äventyras. Delegering måste alltid ske på ett sådant sätt att den delegerande sjuksköterskan har full kontroll över hur delegeringen används. Delegeringen måste uppfylla patientsäkerhetslagens krav på en god och säker vård och får absolut inte användas för att lösa bemanningsfrågor.

Läkemedelsbehandling är en viktig omvårdnadsfråga

Omvårdnad och medicinsk vård kompletterar varandra. För vissa personer är omvårdnad det bästa alternativet, medan det för andra är läkemedelsbehandling eller en kombination av läkemedel och omvårdnad. Det är viktigt att identifiera situationer där omvårdnadsåtgärder och förändringar av livsstil kan ersätta eller minska användningen av läkemedel. Exempel på områden där detta kan fungera bra är behandling mot smärta, sömnstörningar, förstoppning samt oro vid psykisk sjukdom eller demens.

Farmakologisk omvårdnad

Farmakologisk omvårdnad omfattar de bedömningar och åtgärder som sjuksköterskan utför i samband med läkemedelsbehandling. Det kan vara att ordinera/förskriva läkemedel eller att säkerställa att en person kan hantera sina läkemedel självständigt eller har den hjälp eller de hjälpmedel som är nödvändiga för detta, samt har tillräcklig kunskap om sin behandling. Det kan också handla om att beredningsformen är optimal för den enskilda personen. Farmakologisk omvårdnad handlar också om att säkra värdighet och integritet vid läkemedelsbehandling. I praktiken kan det även innebära att ifrågasätta behandlingens värde utifrån personens övriga mående och hälsotillstånd. Men läkemedelsbehandling sker också genom egenvård där sjuksköterskans uppgift är att stödja personen i val och genomförande av behandling. Även uppföljning av läkemedelsbehandling utgör en viktig del av farmakologisk omvårdnad.

Säker läkemedelshantering och god arbetsmiljö

En säker läkemedelshantering förutsätter en god arbetsmiljö för den som iordningställer, administrerar och överlämnar läkemedel. Det handlar bland annat om att eliminera risken att utsättas för skadliga ämnen och att ha en ostörd miljö att arbeta i för att minska risken för misstag. Läkemedelshantering i hemmiljö ökar och det ställer särskilda krav på både patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Evidensbaserad läkemedelshantering

Läkemedelsbehandling är en process i flera steg, där det första steget är ordination eller förskrivning av ett läkemedel och det sista steget är utvärdering av effekt och omprövning av behandlingen. För att processen ska bli säker, effektiv och ändamålsenlig måste alla steg utföras evidensbaserat och säkert. 

Farmakologisk omvårdnad omfattar de bedömningar och åtgärder som sjuksköterskan utför i samband med läkemedelsbehandling. Det kan vara att ordinera/förskriva läkemedel eller att säkerställa att en person kan hantera sina läkemedel självständigt eller har den hjälp eller de hjälpmedel som är nödvändiga för detta, samt har tillräcklig kunskap om sin behandling. Det kan också handla om att beredningsformen är optimal för den enskilda personen. Farmakologisk omvårdnad handlar också om att säkra värdighet och integritet vid läkemedelsbehandling. I praktiken kan det även innebära att ifrågasätta behandlingens värde utifrån personens övriga mående och hälsotillstånd. Men läkemedelsbehandling sker också genom egenvård där sjuksköterskans uppgift är att stödja personen i val och genomförande av behandling. Även uppföljning av läkemedelsbehandling utgör en viktig del av farmakologisk omvårdnad.

eHälsa och läkemedel

Med hjälp av modern informationsteknik finns bra förutsättningar för patienter och närstående att bli aktörer i vård. En väl fungerande eHälsa är också en förutsättning för att vårdprofessionernas kompetenser ska kunna användas fullt ut. Ett viktigt led i utvecklingen av eHälsa inom läkemedelsområdet är möjligheten till en samlad bild av patientens alla läkemedel. En god eHälsa ger också både invånarna och vårdens professioner tillgång till evidensbaserade kunskaps- och beslutsstöd som skapar bättre förutsättningar för en personcentrerad, effektiv och säker användning av läkemedel.

En förutsättning för att eHälsa skall understödja läkemedelshanteringen på ett bra sätt är dessutom att vårdens IT-system fungerar tillfredställande, se även vår webbsida om e-hälsa