Lagar och avtal kan vara snåriga och svåra att sätta sig in i. Men de är inte bara viktiga i din yrkesutövning och för dina och medlemmarnas arbetsvillkor. De kan också vara en guldgruva när du vill påverka på arbetsplatsen.

Som förtroendevald på arbetsplatsen är övergripande kunskap om lagar och avtal viktig. Men när det gäller detaljerna finns kunniga ombudsmän och förtroendevalda på din lokala avdelning att fråga. De kan i sin tur kontakta någon av Vårdförbundet jurister om det behövs.

Lagar och avtal innehåller regler, rättigheter, överenskommelser och visar på formera för till exempel samverkan på arbetsplatsen. Här kan du hämta stöd för dina och medlemmarnas förslag på förbättringar och för att kunna hjälpa enskilda medlemmar.

Här får du en överblick över några lagar och avtal som är viktiga att känna till.

Avtal

Samverkansavtal

Samverkansavtalet är en överenskommelse mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren om delaktighet och medbestämmande. Det är ett viktigt verktyg när du vill påverka på arbetsplatsen. Ta reda om det finns ett samverkansavtal på din arbetsplats och vilka möjligheter det ger. Ett samverkansavtal är ofta uppbyggt så här. Inom privat sektor är det ovanligt med samverkansavtal. Här finns mer information för dig som förtroendevald i privat sektor.

Kollektivavtal

Kollektivavtalet är en överenskommelse mellan Vårdförbundet och arbetsgivaren om dina och medlemmarnas villkor på jobbet. Kollektivavtalen är mer flexibla än lagstiftning då de är utformade för att passa anställda och arbetsgivare i en viss bransch, verksamhet eller på en arbetsplats. De gäller under en bestämd tidsperiod och omförhandlas i avtalsrörelsen. Några områden som regleras i kollektivavtal är lön, särskilda ersättningar, semester, pension, uppsägning och försäkring vid skador eller sjukdom.

De arbetsrättsliga lagarna

I de arbetsrättsliga lagarna finns viktiga bestämmelser kring relationer mellan arbetsgivare och medarbetare.

Arbetsmiljölagen är ett viktigt verktyg
Som förtroendevald på en arbetsplats är du också skyddsombud och företräder dina kollegor i arbetsmiljöfrågor. Du bevakar att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Då är arbetsmiljölagen ett viktigt verktyg. Här finns en rad befogenheter för ditt uppdrag som ger dig och medlemmarna på din arbetsplats möjligheter att påverka er arbetsmiljö.

Lagen ger dig till exempel rätt:

  • att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön
  • att delta vid planering av nya lokaler eller förändringar av lokaler
  • till särskild utbildning i ditt uppdrag som skyddsombud

Arbetsgivaren ska också se till att du får praktiska möjligheter att verka som skyddsombud. Det handlar om tid för uppdraget, information, kompetens och förutsättningar.

Arbetstidslagen och lokala arbetstidsavtal
Arbetstiden regleras i arbetstidslagen, centrala kollektivavtal och lokala arbetstidsavtal. Som skyddsombud kan du bevaka att medarbetarna ges möjlighet till lagstadgade och kollektivavtalade rättigheter som dygnsvila, veckovila, rast och pauser. Du har också rätt att ta del av de anteckningar om jourtid, övertid och mertid (§11) som arbetsgivaren ska föra.

Om du som skyddsombud anser att det finns brister när det gäller hur arbetsgivaren följer arbetstidslagens krav rörande extra övertid (§8a), extra mertid (§10a) och nödfallsövertid (§9) kan du begära åtgärder från arbetsgivaren. Om du inte får ett tillfredställande besked inom skälig tid kan du vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande eller förbud. Ta hjälp av ombudsmän på din lokala avdelning eller huvudskyddsombudet på din arbetsplats.

Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen är en annan viktig lag för dig som förtroendevald att känna till. Även om du har kunniga ombudsmän och erfarna förtroendevalda att fråga behöver du veta att arbetsgivare, enligt diskrimineringslagen, ska arbeta förebyggande så att diskriminering inte sker. Lika rättigheter och möjligheter handlar om fackliga kärnfrågor som lön, arbetsmiljö och trygg anställning.

Fackliga organisationer har en nyckelroll i arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Fackliga organisationer ska enligt diskrimineringslagen:

  • Samverka med arbetsgivaren om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
  • Företräda medlemmar som blivit utsatta för diskriminering.

Förtroendemannalagen
I ditt uppdrag som förtroendevald är det också viktigt att känna till de möjligheter du har via bland annat förtroendemannalagen.

Vårdens lagstiftning

Vårdens lagstiftning utgår från vårdtagaren och kan ge viktiga argument när du vill förändra och utveckla vården. Genom att visa vårdtagarens behov kan ni påverka sådant som prioriteringar, inriktning, budget och verksamhetsplanering.

Fler viktiga lagar

Det finns också flera andra lagar som rör arbetsplatsen och medarbetarnas villkor. Här hittar du en kort sammanfattning av de viktigaste arbetsrättsliga lagarna samt länkar till lagarna i sin helhet.

Har du frågor?

Har du frågor om lagar och avtal finns det kunniga ombudsmän och förtroendevalda på din lokala avdelning som kan hjälpa till. Du kan också vända dig till medlemsrådgivningen på Vårdförbundet Direkt på telefonnummer 0771-420 420. Ta kontakt!

Lagar i arbetslivet

De olika lagarna inom arbetsrätten kan ersättas och kompletteras av kollektivavtal. Ibland ersätts lagen i sin helhet med ett avtal och ibland endast vissa delar. Som medlem får du hjälp med att tolka och driva frågor inom alla arbetsrättens lagar och avtal.