Hur mår du egentligen? Du som arbetar som chef inom hälso- och sjukvården har ett komplext arbete. Du ansvarar för en god patientsäkerhet, för medarbetarnas arbetsmiljö och att kompetensen är den rätta. Du kan ställas inför svåra etiska dilemman och uppleva oro och samvetsstress.

Vårdförbundet Chef hjälper och stöttar dig om du känner stress, oro eller brottas med etiska dilemman i din yrkesvardag. Nedan delar vi med oss av våra tips på vad du kan göra själv och hur du kan få stöd från oss. 

Etiska utmaningar kan leda till etisk stress

Att ställas inför svåra etiska utmaningar och beslut kan leda till etisk stress. Det är en stress som påverkar oss olika och ibland uppstår ett behov av att få en stund till reflektion. Även arbetsgivaren har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön, vilket innebär att din chef måste bemöta och ta tag i din oro. Din chef ska också hjälpa dig med riktlinjer för exempelvis prioriteringar och se till att du har tillräckliga mandat för att kunna leda din verksamhet. Om du känner oro eller att stressen blir för stor; prata med din chef. Kanske kan du få stöd av företagshälsovården? 

Avsätt få tid för reflektion 

Reflekterande avstämningar är korta tillfällen då du och dina kollegor samlas för att stämma av och reflektera. Det kan ske under arbetspasset och/eller vid arbetspassets slut. Genom att använda sig av regelbundna reflektionsavstämningar går det att förebygga stress och utmattning. Reflektionsavstämningar kan också leda till ett gemensamt lärande; ett kort möte, bara några minuter kan räcka. Minuter som kan betyda mycket och även om arbetsbelastningen är hög så kan dessa minuter vara väldigt värdefulla. 

Om du inte har möjlighet att reflektera tillsammans med dina kollegor, är det ändå viktigt att du gör ett reflekterande avslut på arbetspasset för dig själv i några minuter. 

Förslag på konkreta frågeställningar att reflektera utifrån:

• Vad har vi gjort bra idag? 
• Vad kunde vi ha gjort bättre? 
• Har vi sett några risker i vårt arbete idag? 
• Hur har vi kommunicerat idag? 
• Vad grundade jag/vi besluten på? 
• Egen reflektion. 


Förslag på forum för etiska reflektioner: 

  • Etiklunch
    Chef/ledarkollegor som träffas regelbundet och där en kollega ansvarar för att ta fram en fråga/dilemma som är kopplat till etik.
  • Etikkafé
    Chefer/ledare som fikar tillsammans regelbundet och diskuterar etiska frågor som rör yrkesutövandet.

  • Reflektionsgrupp
     Detta är en grupp chefer som träffas regelbundet under ledning av en etikhandledare.  

Tänk på att de etiska koderna för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor kan vara till stor hjälp i den etiska reflektionen.