Här hittar du information om vad som gäller om du blir sjuk.

Från din arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön som är 80 procent av lönen de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag  som motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Sjukanmäl dig till din arbetsgivare den första dagen som du inte kan arbeta på grund av sjukdom. 

För dig som arbetar lika många timmar varje dag och är sjuk en hel dag blir karensavdraget lika stort som vid tidigare karensdag. Om du däremot är sjuk en del av din arbetsdag, kommer karensavdrag även göras nästkommande arbetsdag för resterande tid tills du fått avdrag som motsvarar fullt karensavdrag, det vill säga 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid. 

För dig som arbetar oregelbunden arbetstid innebär lagregeln om karensavdrag att avdraget blir lika stort oavsett vilken dag du är sjuk. 

Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar kan du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. De bedömer din arbetsförmåga och beslutar om sjukpenning.

Detta kallas för rehabiliteringskedjan. Om du har en anställning har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos din arbetsgivare under de första 90 dagarna.

Efter 90 dagar har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare.

Efter 180 dagar har du rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Det finns några olika undantag när din arbetsförmåga kan bedömas i  arbete hos din arbetsgivare även efter dag 180. Det kan vara:

  • Om det är troligt att du kommer att kunna gå tillbaka till arbete hos din arbetsgivare med samma arbetstid inom 360 dagar.
  • Om det finns särskilda skäl som talar för att du kommer att kunna återgå till arbete hos din arbetsgivare senast dag 550.
  • Om du är 62 år eller över.

Är du egenföretagare eller arbetslös gäller andra regler.

Sjukpenning och sjukersättning betalas som längst ut till 66 års ålder. Sjukpenning kan du dock få med max 180 dagar även efter 66 års ålder. 

Kollektivavtalade ersättningar

Tack vare de kollektivavtal som Vårdförbundet tecknat får du ett tillägg till sjukpenningen.

Arbetar du hos en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal så får du ytterligare ersättning från dag 91 i din sjukskrivning. Exakt hur reglerna ser ut skiljer sig lite åt beroende på vilket avtal du omfattas av. Det finns olika kollektivavtal för olika sektorer, exempelvis kommun och region, privat eller statlig. Viktigt att komma ihåg är att du själv ansvarar för att ansöka om ersättningen. 

Du som är anställd inom kommun och region

Sjuklön enligt Allmänna bestämmelser, AB Från och med dag 15 till och med dag 90 i sjukperioden har du rätt till sjuklön från arbetsgivaren med 10 procent av lönebortfallet. Tillsammans motsvarar sjuklön och sjukpenning på normalnivå cirka 90 procent av lönebortfallet. Du får sjuklön också för inkomstdelar över 10 prisbasbelopp. Sjuklönen för dessa inkomstdelar motsvarar cirka 90 procent av lönebortfallet.

Avtalsgruppsjukförsäkring

För dig som är anställd inom kommun och region gäller Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) från dag 91 i din sjukskrivning samt vid sjuk- eller aktivitetsersättning. AGS-KL kompletterar den lagstadgade ersättningen för lönedelar över 10 prisbasbelopp. 

Avgiftsbefrielseförsäkring – Pensionsinbetalning

Om du har blivit beviljad aktivitets- eller sjukersättning så går försäkringen för avgiftsbefrielse in och övertar arbetsgivarens inbetalningar av pensionsavgift för den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL och AKAP-KR.

Mer information finns på AFA Försäkrings webbplats.

Du som är privat anställd

ITP sjukpension

För dig som är privat anställd gäller ITPs sjukpension som betalas ut från sjukdag 91 och kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan för lönedelar över 10 prisbasbelopp. ITP sjukpension betalas fram till 65 års ålder för de med sjukfall före 2023 medan det betalas till 66 år för de med sjukfall under 2023 och senare.  Läs mer.

Premiebefrielseförsäkring

I ITP-försäkringen ingår en särskild premiebefrielseförsäkring. Det innebär att premierna för ITP-försäkringen betalas från premiebefrielseförsäkringen i stället för av arbetsgivaren. Därmed fortsätter du att tjäna in ålderspension och behåller det övriga försäkringsskyddet så länge premiebefrielsen gäller, dock längst till 65/66 år.

En förutsättning för att premiebefrielsen ska gälla är att du får sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. 

Du som är statligt anställd

Kollektivavtalad sjukpension

När du får sjukpenning från Försäkringskassan mellan dag 15 och 365 utgår avtalsreglerat sjukpenningtillägg från arbetsgivaren. Det innebär att du får en kompensation (sjukpenning plus ersättning från arbetsgivaren) med totalt cirka 90 procent av lönen.

Skulle du bli beviljad sjukersättning av Försäkringskassan kan du få rätt till kollektivavtalad sjukpension som betalas ut av Statens tjänstepensionsverk, SPV. Kollektivavtalad ersättning kompletterar den lagstadgade ersättningen för lönedelar över 10 prisbasbelopp.

Premiebefrielseförsäkring

Du fortsätter att tjäna in tjänstepension när du är sjuk. Pengar betalas in till din förmånsbestämda ålderspension, kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste) och individuella ålderspension.

Läs mer på SPVs webbplats.

Gruppförsäkringar

Som medlem i Vårdförbundet kan du komplettera ditt försäkringsskydd genom att teckna egna förmånliga försäkringar med vår samarbetspartner Folksam.