Försäkring vid sjukdom

Om du blir sjuk så betalas sjuklönen av din arbetsgivare. Sjuklönen är knappt 80 procent av din lön. Den första dagen är en karensdag och för den får du ingen ersättning alls.

Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Du får sjukpenning så länge du är sjuk eller tills dess att Försäkringskassan byter ut sjukpenningen mot sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Tack vare de kollektivavtal som Vårdförbundet tecknat får du ett tillägg till sjukpenningen.
Arbetar du hos en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal så får du ytterligare ersättning från dag 91 i din sjukskrivning. Exakt hur reglerna ser ut skiljer sig lite åt beroende på vilket avtal du omfattas av. Det finns olika kollektivavtal för olika sektorer, exempelvis kommun och landsting, privat eller statlig. Viktigt att komma ihåg är att du själv ansvarar för att ansöka om ersättningen. 

Du som är anställd inom kommun och landsting

Avtalsgruppsjukförsäkring

För dig som är anställd inom kommun och landsting gäller Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL) som kan ge dig ersättning från dag 91 i din sjukskrivning. AGS-KL kompletterar den lagstadgade ersättningen för lönedelar över 7,5 prisbasbelopp. 

Avgiftsbefrielseförsäkring – Pensionsinbetalning

Om du har blivit beviljad aktivitets- eller sjukersättning så går försäkringen för avgiftsbefrielse in och övertar arbetsgivarens inbetalningar av pensionsavgift för den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL och AKAP-KL.

Mer information finns på AFA Försäkrings webbplats.

Du som är privat anställd

ITP sjukpension

För dig som är privat anställd gäller ITPs sjukpension som betalas ut från sjukdag 91 och kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan för lönedelar över 7,5 prisbasbelopp.

Premiebefrielseförsäkring

I ITP-försäkringen ingår en särskild premiebefrielseförsäkring. Det innebär att premierna för ITP-försäkringen betalas från premiebefrielseförsäkringen i stället för av arbetsgivaren. Därmed fortsätter du att tjäna in ålderspension och behåller det övriga försäkringsskyddet så länge premiebefrielsen gäller, dock längst till 65 år.

En förutsättning för att premiebefrielsen ska gälla är att du får sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Inom ITP 1 ger också föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning rätt till premiebefrielse.

Du som är statligt anställd

Kollektivavtalad sjukpension

Skulle du bli beviljad sjukersättning av Försäkringskassan kan du få rätt till kollektivavtalad sjukpension som betalas ut av Statens tjänstepensionsverk, SPV. Kollektivavtalad ersättning kompletterar den lagstadgade ersättningen för lönedelar över 7,5 prisbasbelopp.

Så länge som du har sjukpenning från Försäkringskassan har du däremot inte rätt att få sjukpension från SPV.

Premiebefrielseförsäkring

Du fortsätter att tjäna in tjänstepension när du är sjuk. Pengar betalas in till din förmånsbestämda ålderspension, kompletterande ålderspension (Kåpan Tjänste) och individuella ålderspension.

Läs mer på SPVs webbplats.

Gruppförsäkringar

Som medlem i Vårdförbundet kan du komplettera ditt försäkringsskydd genom att teckna egna förmånliga försäkringar med vår samarbetspartner Folksam.