Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har egna yrkesetiska koder. Genom ditt medlemskap i Vårdförbundet tar du aktiv ställning för din yrkesetiska kod.

Etisk kod för barnmorskor

Barnmorskans arbete grundar sig på den internationella etiska koden (Ethical Code for Midwives, ICM 1993, senaste revideringen 2014). Koden bygger på kvinnors rättigheter och söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård. Den baseras på ömsesidig respekt och tillit samt tar hänsyn till varje människas eget värde: Yrkesetisk kod för barnmorskor. Koden i svensk översättning finns i Vårdförbundets stadga.

Etiska koder för biomedicinska analytiker

Biomedicinska analytiker har sedan 1996 internationella etiska koder. Avsikten är att finna gemensamma värderingar för yrkesutövare över hela världen. Vårdförbundet och IBL har tillsammans arbetat fram en översättning och anpassning av dessa koder: Yrkesetisk kod för biomedicinska analytiker (pdf).

Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor

2008 antogs en yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Den yrkesetiska koden är formulerad utifrån röntgensjuksköterskans kunskapsområde och det egna yrkesansvaret. Koden ska stimulera och vägleda röntgensjuksköterskan i etiska resonemang och ge stöd åt etiska beslut i det dagliga arbetet.

Den etiska koden är utarbetad av Svensk förening för röntgensjuksköterskor (SFR) och Vårdförbundet: Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor (pdf).

Sedan 2010 finns även en internationell etisk kod antagen av International Society of Radiographers and Radiological Technologists, ISRRT. Koden finns ännu inte publicerad.

ICNs etiska kod för sjuksköterskor

International Council of Nurses (ICN) antog den första etiska koden för sjuksköterskor år 1953. Den etiska koden används som vägledning för att enskilt eller tillsammans reflektera och diskutera utifrån allmänhetens, yrkesutövningens, medarbetarnas och professionens perspektiv.

ICN beskriver den etiska koden så här:

"The ICN Code of Ethics for Nurses, most recently revised in 2006, is a guide for action based on social values and needs.

The Code has served as the standard for nurses worldwide since it was first adopted in 1953. The Code is regularly reviewed and revised in response to the realities of nursing and health care in a changing society. The Code makes it clear that inherent in nursing is respect for human rights, including the right to life, to dignity and to be treated with respect.

The ICN Code of Ethics guides nurses in everyday choices and it supports their refusal to participate in activities that conflict with caring and healing."

Läs mer om ICNs etiska kod för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats.