Oavsett om du trivs på ditt jobb eller inte kan du vilja avsluta en anställning. Arbetsgivaren kan också av olika skäl vilja avsluta anställningen. Reglerna ser lite olika ut beroende på bland annat vilken slags anställning du har och skälen till att anställningen upphör.

Här beskriver vi i korthet vad som gäller i olika situationer. Avvikande regler för till exempel uppsägningstidens längd kan finnas i kollektivavtal. Vänd dig till Vårdförbundet Direkt om du vill veta mer om vad som gäller just för dig.

När du själv vill avsluta din tillsvidareanställning

Om du har en tillsvidareanställning, en så kallad fast anställning, behöver du säga upp anställningen för att den ska upphöra. Efter uppsägningen gäller att du ska vara kvar i anställningen under en viss uppsägningstid, såvida du inte kommer överens med din arbetsgivare om något annat.

Har din arbetsgivare kollektivavtal kan det där anges vilka uppsägningstider som gäller. Du kan också själv ha kommit överens med arbetsgivaren om en viss uppsägningstid. Kontrollera vad som står i ditt anställningsavtal eller den skriftliga anställningsinformation som du fått. Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal och du inte heller har kommit överens om något annat är det anställningsskyddslagens regler med en månads uppsägningstid som gäller.

Det kan vara bra att göra uppsägningen skriftligt så att det inte uppstår någon tveksamhet om när den gjordes. 

När arbetsgivaren vill avsluta din tillsvidareanställning

Arbetsbrist och omplaceringsskyldighet

För att din arbetsgivare ska få avsluta din tillsvidareanställning krävs saklig grund. Om skälen till att arbetsgivaren vill säga upp anställningen är organisatoriska, exempelvis en neddragning av verksamheten, kallas det för arbetsbrist. Arbetsbrist är normalt sakligt grund för uppsägning, men först om arbetsgivaren försökt undvika uppsägning genom att erbjuda omplacering när det är möjligt. Om du avböjer ett skäligt omplaceringserbjudande med vetskap om att du kan bli uppsagd kan du normalt inte kräva ytterligare erbjudanden från arbetsgivaren.

Turordning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist som inte kunnat undvikas måste arbetsgivaren följa turordningsreglerna. Turordningsreglerna innebär att den som har längst anställningstid och har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som finns kvar, har rätt att vara kvar före en anställd med kortare anställningstid. Det finns vissa undantag från turordningsreglerna. Kontakta Vårdförbundet Direkt om du vill ha mer information om vad som gäller. 

Företrädesrätt till återanställning

Om din anställning upphör på grund av arbetsbrist kan du ha företrädesrätt till återanställning för jobb som blir lediga på arbetsplatsen och som du har tillräckliga kvalifikationer för. En förutsättning för det är att du haft minst tolv månaders sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren. Företrädesrätten kan gälla från uppsägningstidpunkten till och med nio månader efter att anställningen har upphört. Tänk på att följa information från arbetsgivaren om att du ska anmäla om du vill ha din företrädesrätt. Anmälan krävs för att företrädesrätten ska börja gälla. Se till att göra det skriftligen, så att inga tveksamheter råder. Om du avböjer ett erbjudande om återanställning kan du förlora företrädesrätten. 

Uppsägning av personliga skäl och avsked

Saklig grund kan i vissa fall också finnas om skälen är personliga. Det kan till exempel handla om att du på grund av sjukdom inte längre kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren.  För att din arbetsgivare ska ha rätt att avsluta anställningen krävs då att arbetsgivaren fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och uttömt möjligheterna att anpassa arbetet för att möjliggöra fortsatt anställning. Arbetsgivaren ska i sista hand erbjuda omplacering till annat ledigt arbete.

Vid grova överträdelser av anställningsavtalet kan arbetsgivaren ha rätt att avskeda dig. Precis som vid uppsägning av personliga skäl får arbetsgivaren inte enbart stödja sig på händelser som hen känt till längre än två månader. Vid avsked upphör anställningen omedelbart utan uppsägningstid.

Om du riskerar uppsägning av personliga skäl eller avsked, har facket rätt till överläggning innan arbetsgivaren slutligt tar ställning. Du har också rätt att, om du så önskar, få en skriftlig uppgift från arbetsgivaren om de närmare skälen till att arbetsgivaren vill säga upp eller avskeda dig. Efter ett sådant besked kan arbetsgivaren normalt inte lägga till ytterligare omständigheter till grund för en uppsägning eller avsked. 

Gemensam överenskommelse om att anställningen ska upphöra

Du och din arbetsgivare kan förstås också komma överens om att anställningen ska upphöra. Det är inte ovanligt att en arbetsgivare som vill avsluta en anställning tar upp möjligheten att komma överens om att avsluta anställningen mot ett avgångsvederlag. Kontakta Vårdförbundet Direkt om du vill ha stöd i en sådan situation.

Uppsägningstidens längd

Ofta finns regler i kollektivavtalet om uppsägningstidens längd. Om du kommit överens med din arbetsgivare om en längre uppsägningstid, så gäller den överenskommelsen förutsatt att uppsägningstiden är längre än den i anställningsskyddslagen.  Enligt lagens minimiregler gäller en uppsägningstid på upp till sex månader beroende på anställningstidens längd. Om din anställning ingåtts före den 1 januari 1997 gäller äldre regler som innebär en uppsägningstid på upp till sex månader beroende på din ålder. 

Om du är föräldraledig när du sägs upp

Sägs du upp på grund av arbetsbrist och är föräldraledig, börjar uppsägningstiden löpa först i och med att du återupptar, eller skulle ha återupptagit, arbetet enligt den ledighetsanmälan som gällde vid uppsägningstidpunkten.

Om du misstänker att du sägs upp av skäl som hänger samman med föräldraledigheten kontakta Vårdförbundet Direkt.  Din arbetsgivare får inte missgynna dig av skäl som har samband med föräldraledigheten om det inte är en nödvändig följd av ledigheten.

Semester under uppsägningstiden

Din arbetsgivare har inte rätt att lägga ut semester under uppsägningstiden utan ditt godkännande. Om semester redan har lagts ut och du sägs upp på grund av arbetsbrist så kan du begära att semestern ska upphävas.  

Rätt att söka jobb under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden har du rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka Arbetsförmedlingen eller för att söka arbete på annat sätt.

Kontakta Vårdförbundet Direkt

Om du befinner dig i en situation då arbetsgivaren överväger att säga upp dig och Vårdförbundet inte redan är inkopplat för din räkning, bör du alltid kontakta Vårdförbundet Direkt. Detsamma om du står i begrepp att komma överens om att anställningen ska upphöra och vill ha råd eller stöd. I samband med det kan du också få mer information om de olika föreskrifter som arbetsgivaren måste följa och vilka rättigheter du har i samband med uppsägningen. Tänk på att kontakta Vårdförbundet snarast. Det finns större möjligheter att påverka innan beslut är fattat och vissa korta tidsfrister gäller för att du och Vårdförbundet i efterhand ska kunna ifrågasätta en uppsägning. 

När du eller arbetsgivaren vill avsluta en provanställning

Både arbetsgivare och arbetstagare kan avsluta en provanställning genom att lämna besked senast i samband med att provanställningen upphör. Om du inte kommit överens om något annat med din arbetsgivare och det inte finns andra regler i kollektivavtal, kan provanställningen avbrytas redan före prövotidens utgång.

Om arbetsgivaren vill avbryta provanställningen ska du få meddelande om det minst två veckor i förväg. Du och Vårdförbundet har rätt till överläggning med arbetsgivaren med anledning av ett sådant besked. Det finns inte något krav på att arbetsgivaren behöver ha ett godtagbart skäl till varför provanställningen avbryts. Men arbetsgivaren får inte avbryta en provanställning av skäl som kränker föreningsrätten, eller har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (kön/graviditet, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) eller föräldraledighet, till exempel VAB. Kontakta Vårdförbundet Direkt om arbetsgivaren vill avbryta din provanställning. 

När du eller arbetsgivaren vill avsluta en tidsbegränsad anställning

Har du en tidsbegränsad anställning, till exempel en allmän visstidsanställning eller ett vikariat, gäller normalt att anställningen inte kan avbrytas innan den avtalade anställningstiden löper ut. För att du ska kunna lämna en anställning i förtid krävs normalt att du och din arbetsgivare har kommit överens om att det ska vara möjligt. Ibland kan det framgå av formuleringar i det skriftliga anställningsavtalet eller anställningsinformationen att det ska vara möjligt. Kontakta Vårdförbundet Direkt om du vill ha hjälp att tolka vad som gäller.

Någon uppsägning behövs inte för att avsluta en tidsbegränsad anställning. Den upphör av sig självt vid anställningstidens slut. Om anställningen inte kommer att förlängas har du rätt att få en information från arbetsgivaren om det senast en månad före anställningen upphör. 

Anmäl företrädesrätt till återanställning

Om orsaken till att din tidsbegränsade anställning är arbetsbrist och du har varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under en treårsperiod, ska du även få information om att du har företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten vid en tidsbegränsad anställning gäller från det att du underrättades om att anställningen skulle upphöra vid anställningstidens utgång. Om du vill utnyttja företrädesrätten ska du anmäla det till din arbetsgivare. Se till att göra det skriftligen, så att inga tveksamheter råder.

Kontrollera om anställningen övergått till en tillsvidareanställning

Om du har varit tidsbegränsat anställd länge hos samma arbetsgivare (eller hos tidigare arbetsgivare vars verksamhet övergått till den nuvarande arbetsgivaren) kan det vara värt att kontrollera om anställningen har övergått automatiskt till en tillsvidareanställning. Så kan vara fallet om du under en femårsperiod har varit anställd antingen som vikarie i sammanlagt mer än två år eller i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år hos samma arbetsgivare. Särskilda regler kan gälla i kollektivavtal.

Som anställningstid hos en och samma arbetsgivare räknas också anställningstid hos annan arbetsgivare, när anställningen övergått genom en övergång av verksamhet. 

Rätt till uppgift från arbetsgivaren om anställningstid

Är du osäker på hur länge du har varit anställd kan du vända dig till arbetsgivaren och begära en skriftlig uppgift om anställningstidens längd. Vänd dig till Vårdförbundet Direkt om du vill veta mer. 

Vad gäller om jag måste avbryta anställningen i förtid

Vanligtvis är det bara vid provanställning som man som arbetstagare kan få lämna anställningen i förtid. Om du lämnar din anställning i förtid utan att ha rätt till det kan du bli skadeståndsskyldig i förhållande till arbetsgivaren. I kollektivavtal kan det finnas regler som begränsar en sådan skadeståndsskyldighet. Om du överväger att lämna anställningen i förtid bör du alltid kontakta Vårdförbundet Direkt för att kontrollera vad som gäller i din situation

Om du har en annan form av anställning men har behov av att lämna den i förtid, kan det i vissa fall vara möjligt. En sådan situation är när arbetsgivaren kan sägas ha ”åsidosatt sina åligganden gentemot dig i väsentlig mån”. Det handlar om väldigt speciella fall, till exempel om arbetsgivaren inte betalar ut lön till dig eller att du utsatts för allvarliga trakasserier. I sådana fall kan du också ha rätt till ersättning för den förlust du gör på grund av att du behövt sluta. Man kan också tänka sig fall då det på grund av tungt vägande skäl som beror på ändrade personliga förhållanden gör det oskäligt av arbetsgivaren att kräva att du stannar kvar i anställningen. Ta kontakt med Vårdförbundet Direkt om du befinner dig i den här typen av situation. 

I samband med din 67-årsdag eller vid hel sjukersättning

En arbetsgivare kan avsluta din anställning i samband med din 67-årsdag förutsatt att du får ett skriftligt besked om det minst en månad i förväg. Arbetsgivaren kan också avsluta din anställning om du får hel sjukersättning förutsatt att arbetsgivaren lämnar besked till dig om det så snart hen fått kännedom om sjukersättningen. 

Bra att tänka på i samband med att anställningen avslutas

I samband med att anställningen avslutas har du rätt att få ett arbetsintyg eller ett arbetsbetyg med omdöme om du begär det.