Den 1 oktober börjar de ändrade reglerna om 11 timmars dygnsvila att gälla för bland annat hälso-och sjukvården. De är en följd av EUs arbetstidsdirektiv, som gäller som svensk lag och som måste implementeras. Här hittar du svar på vanliga frågor om förändringen.

Vad innebär reglerna?

De nya reglerna om dygnsvila som börjar gälla 1 oktober innebär att du som arbetar i kommun, region eller kommunalt företag ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Det betyder att varje arbetspass ska vara följt av en period av dygnsvila, arbete och vila ska alternera. De ändrade dygnsviloreglerna gäller oavsett om du är medlem i ett fackförbund eller inte. 

Det här innebär också att det ställs högre krav på arbetsgivaren att skapa förutsättningar för att kunna schemalägga hållbart och enligt de nya reglerna. Arbetsgivaren måste alltså bemanna så att du och dina kollegor får en hållbar arbetssituation och förutsättningar för ett privatliv i övrigt.  
De nya reglerna kan leda till en stor omställning för vissa verksamheteter. Därför är det viktigt att arbetsgivare lyssnar på sina medarbetare och fackligt förtroendevalda och ser över och gör om när det inte blir bra.

Varför kommer reglerna om 11 timmars dygnsvila just nu?

EU-direktivet om 11 timmars dygnsvila har funnits sedan 1 januari 2007. Men i kommuner och regioner och kommunala företag har direktivet inte uppfyllts eftersom det inte har varit tillräckligt tydligt i kollektivavtalet. Detta uppmärksammades när en ambulanssjuksköterska anmälde Sverige till EU-kommissionen. Efter att ha jobbat utan dygnsvila råkade hen ut för en trafikolycka.

Efter anmälan uppmanade EU-kommissionen Sverige att införa direktivet om dygnsvila. Därefter uppmanade Arbetsmarknadsdepartementet Vårdförbundet och 25 andra fackförbund tillsammans med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona att förtydliga reglerna kring dygnsvilan i kollektivavtalet. 

Alla medlemsländer har genom sitt medlemskap i EU åtagit sig att implementera direktivet om dygnsvila.

Varför behövde reglerna bli en del av Vårdförbundets kollektivavtal?

Dygnsviloreglerna är tvingande och en medlemsstat kan inte låta bli att implementera reglerna. Dygnsviloreglerna är ett minimidirektiv som innebär att man minst ska få 11 timmars dygnsvila inom en 24-timmarsperiod. Det finns dock möjlighet att avtala om undantag från dygnsviloreglerna (både minst 11 timmars dygnsvila och alterneringen) men då ska det också framgå hur och när medlemmen ska kompenseras för den uteblivna dygnsvilan.  

Hur påverkar det mig?

Arbetsgivaren ansvarar för att ge dig ett hållbart schema som ger dig minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Har du tidigare haft ett schema utan 11 timmars dygnsvila så kommer ditt schema att påverkas av de nya reglerna. 

Vissa verksamheter kommer att påverkas mer av de nya reglerna om dygnsvila än andra. Det har bland annat att göra med hur väl arbetsgivaren har förberett sig, till exempel genom att öka grundbemanningen.  

Vad ska jag göra om mitt nya schema inte blivit hållbart?

Har du fått ett schema som du anser är dåligt eller som inverkar negativt på ditt privatliv så bör du vända dig till din chef och/eller förtroendevald på arbetsplats. Det är viktigt att du och dina kollegor får möjlighet att föra dialog med arbetsgivaren kring schemaläggningen och att arbetsgivaren lyssnar på era eventuella invändningar.  

Det är också viktigt att förtroendevald på arbetsplats får möjlighet att vara med i dessa dialoger. Givetvis bör arbetsgivaren se till att det finns möjlighet att utvärdera schemaläggningen och att schemat behöver göras om för det fall det finns missnöje.

Relaterade länkar

Huvudregel, undantag och dispens från 11 timmars dygnsvila

Blogginlägg av Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef:
Snart dags för de nya dygnsviloreglerna 

Intervju med Dalarnas vice ordförande Tina Dahlman:
Så svarar jag på medlemmarnas frågor om dygnsvila

Från Suntarbetsliv:
Vad säger forskningen om dygnsvila?
Verktyg för hållbara heltider