Vårdförbundet har kommit överens med SKR och Sobona om ett nytt omställningsavtal, där Vårdförbundets medlemmar får goda förutsättningar till ett livslångt lärande, med möjlighet att studera med ersättning i upp till tre år.

Du som arbetar i en kommun, en region eller på ett kommunalt bolag som tillsvidareanställd eller visstidsanställd – och även du som är på väg att avsluta din anställning – omfattas från den 1 oktober 2022 av ett kompetens- och omställningsavtal som kallas för KOM-KR. Avtalet innebär att du kan vara berättigad till kompetensutvecklande stöd genom både rådgivning, vägledning och ett ekonomiskt stöd för studier i upp till hela tre år.

Syftet med avtalet är att ge arbetstagare goda förutsättningar att höja sin kompetens och attraktivitet på arbetsmarknaden genom att studera under arbetslivet.

De nya delarna i avtalet handlar framför allt om det förmånliga kompletterande ekonomiska studiestödet, men också om att KOM-KR ger möjligheter till både ett korttidsstudiestöd och ett långtidsstudiestöd i upp till 88 veckor. Dessutom har nu även visstidsanställda rätt till stöttning i sin kompetensutveckling.

NYTT: Kompletterande studiestöd för ett livslångt lärande

För dig som blir godkänd för studier inom ramen för omställningsstudiestödet finns ett kompletterande studiestöd att ta del av. Detta stöd stärker din ekonomi under studietiden och kan ge dig en inkomst som motsvarar upp till 80 procent av din lön under maximalt 44 veckor, det vill säga två terminer.

Det kompletterande studiestödet kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda arbetstagare för samma tid som omställningsstudiestödet betalas ut av CSN.

NYTT: Förlängt studiestöd

För den som vill studera en längre utbildning finns risk att veckorna med omställningsstudiestöd tar slut innan utbildningen gör det. För den typen av studier finns ett så kallat förlängt studiestöd. Du kan få upp till 70 procent av din inkomst för termin 3-4 och 50 procent av inkomsten termin 5-6.

NYTT: Kortvarigt studiestöd

Ett kortvarigt studiestöd, för kurser som motsvarar som längst en veckas heltidsstudier, kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat anställda som uppfyller kvalifikationsvillkoren för kompletterande studiestöd.

Ett grundläggande stöd: kartläggning, vägledning och validering

Precis som tidigare kan du som är tillsvidareanställd, visstidsanställd eller är på väg att avsluta din anställning på grund av arbetsbrist eller ohälsa ha rätt till ett grundläggande stöd från Omställningsfonden. Vilket stöd just du behöver utformas individuellt, i dialog mellan dig och Omställningsfonden. Till exempel kan det innebära ett inledande kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning eller validering. Kravet för att få ta del av detta är att du måste ha arbetat i genomsnitt 16 timmar per vecka i sammanlagt minst 12 månader under en ramtid av 24 månader före din ansökan.

NYTT: Nytt i avtalet är att även du som är visstidsanställd och som vill och begär det också har rätt till att få ett samtal med din arbetsgivare om kompetens. Samtalet ska dokumenteras.

Förebyggande insatser

Arbetsgivaren har precis som tidigare en allmän skyldighet att säkra att alla anställda får den löpande kompetensutveckling som behövs inom ramen för anställningen. Förebyggande insatser som ligger utanför detta kan dock också stärka verksamheten. Om arbetsgivaren och facket bedömer att en insats skulle vara av godo kan arbetsgivaren göra en ansökan till Omställningsfonden om ekonomiskt stöd för utbildningen.

Hur tar jag del av avtalets olika förmåner?

När du landat i att du vill ta del av det grundläggande stödet, alternativt vet vad du vill studera, ska du kontakta Omställningsfonden för vidare rådgivning och bedömningar.