Remissyttranden 2016

2016 har Vårdförbundet bland annat svarat på remisser om Klagomålsutredningens förslag och förbättrat skydd för offentliganställdas personliga integritet.
 • Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

  Vårdförbundet delar utredningens bedömning att färre regioner kan medföra ökad effektivitet i delar av vården och bidra till en mer likvärdig vård.

 • Nya regler för patientsäkrare hantering av läkemedel

  Vårdförbundet är positivt till delar av Socialstyrelsen förslag om nya regler för läkemedelshantering. Förbundet avstyrker dock helt den del av förslaget som avser delegering i kap. 9. Denna del bör dras tillbaka i avvaktan på ytterligare utredning om bl.a. förslagets konsekvenser för patientsäkerheten. Vidare bör delegeringsfrågan hanteras inom ramen för den nu pågående översynen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (delegeringsföreskrifterna).

 • Ett skatteförslag

  TCOs styrelse beslöt 2014 att ta fram ett nytt skattepolitiskt program. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram ett förslag till nytt program. Vårdförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på "Ett skatteförslag" från arbetsgruppen. Arbetsgruppen har ett viktigt uppdrag och har tagit fram ett väl genomarbetat och intressant dokument. Det bådar gott inför gruppens fortsatta arbete. Vårdförbundet anser att de tre övergripande förslagen från gruppen är bra utgångspunkter. Vårdförbundet delar gruppens uppfattning rörande kommunal inkomstskatt.

 • Effektiv vård (SOU 2016:2)

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet. Förbundet anser att utredningen ringat in viktiga utmaningar för svensk vård och lyckats presentera intressanta och progressiva förslag till lösningar. Förbundet är i huvudsak positiv till utredningens förslag.

 • En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso-och sjukvården (S 2013:14)

  Vårdförbundet har deltagit vid de regionala hearingar som utredningen ordnat. Som ett komplement till de synpunkter som framförts där och inför utredningens fortsatta arbete lämnar Vårdförbundet följande skriftliga synpunkter.