Remissyttranden 2016

2016 har Vårdförbundet bland annat svarat på remisser om Klagomålsutredningens förslag och förbättrat skydd för offentliganställdas personliga integritet.
 • Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)

  Vårdförbundet avstyrker promemorians förslag. Så som förslaget är formulerat förhindrar det utveckling och effektivisering av universitetssjukhusen. Förbundet avstyrker också att förslaget ska gälla retroaktivt.

 • Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

  Det är viktigt och angeläget att uppmärksamma vikten av att upprätthålla människovärdes-, behovs- och solidaritetsprincipen i 2 § andra stycket hälso- och sjukvårdslagen (HSL; 1982:763). Bestämmelsen gäller för all hälso- och sjukvård, såväl offentlig som privat. Eftersom den även gäller för hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukvårdsförsäkring är Vårdförbundet tveksamt till om det behövs ytterligare bestämmelser i HSL med samma innebörd som 2 § andra stycket HSL.

 • Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

  Vårdförbundet är positiv till förslagen i kapitel 25 om ökad information till regering och riksdag. Förbundets yttrande i övrigt begränsar sig främst till de delar som handlar om arbetslivet och hälso- och sjukvården.

 • Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

  Vårdförbundet delar utredningens bedömning att färre regioner kan medföra ökad effektivitet i delar av vården och bidra till en mer likvärdig vård.

 • Nya regler för patientsäkrare hantering av läkemedel

  Vårdförbundet är positivt till delar av Socialstyrelsen förslag om nya regler för läkemedelshantering. Förbundet avstyrker dock helt den del av förslaget som avser delegering i kap. 9. Denna del bör dras tillbaka i avvaktan på ytterligare utredning om bl.a. förslagets konsekvenser för patientsäkerheten. Vidare bör delegeringsfrågan hanteras inom ramen för den nu pågående översynen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (delegeringsföreskrifterna).