Vi finns för dig!

Kvinna sitter vid sjö och tänker

Vi vill hjälpa och stötta dig så mycket som möjligt om du känner stress, oro och funderar på etiska dilemman i din yrkesvardag. Därför har vi samlat vad du själv kan göra och vad vi kan göra för dig i den pågående krissituation du befinner dig.

Reflektion kring etisk stress

Att ställas inför svåra etiska utmaningar och beslut kan leda till etisk stress. Denna stress påverkar oss olika och ibland uppstår ett behov av att få en stund till reflektion.

Reflekterande avstämningar är korta tillfällen då arbetslaget samlas för att stämma av och reflektera. Det kan ske under arbetspasset och/eller vid arbetspassets slut. Genom att använda sig av regelbundna reflektionsavstämningar går det att förebygga stress och utmattning. Reflektionsavstämningar kan också leda till ett gemensamt lärande i arbetsgruppen. Ett kort möte, bara några minuter kan räcka. Minuter som kan betyda mycket och även om arbetsbelastningen är hög så kan dessa minuter vara väldigt värdefulla.

Om du inte har möjlighet att reflektera tillsammans med dina kollegor, så är det ändå viktigt att du gör ett reflekterande avslut på arbetspasset själv i några minuter. Prata med din chef om vikten av reflekterande avstämningar. Mer information om reflekterande avstämningar och samtal hittar du här.

Kollegialt stöd

Det kollegiala stödet vi kan ge varandra är alltid viktigt, men extra viktigt när vardagen plötsligt blivit annorlunda och framtiden känns oviss.

Vad du kan göra är att se din kollega, att lyssna in och fråga “Hur har du det?”, “Hur har din dag varit idag?” Du kan erbjuda din hjälp och visa att du finns där om kollegan behöver dig. På samma sätt kan du också visa att du behöver din kollegas stöd. Egentligen självklarheter, men ibland så är det just dessa enkla saker som kan räcka.

Vägledning från din yrkesetiska kod

Du som barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller sjuksköterska förhåller dig till etiska och moraliska värderingar för att kunna ge en etiskt försvarbar vård till patienter.

Du har i ditt yrke en yrkesetisk kod. Din yrkesetiska kod handlar om vilja, mod och förmåga att ta ansvar. Den handlar också om kollegialt förhållningssätt och förhållandet till allmänheten och även om omdömesförmåga, tillit och respekt. I vissa situationer kan din yrkesetiska kod ge vägledning om vilka värderingar och principer som du behöver använda dig av. Men många gånger räcker inte koden till för de värderingar och de hänsyn som du ändå måste överväga för att komma fram till ett handlingsalternativ. Då är det viktigt att kunna sätta ord på det du står inför och tänkbara alternativ till handlande. Detta gör du helst tillsammans med dina kollegor.

Processhandledning

Ett arbete inom vården innebär många gånger en pressad arbetssituation där du måste göra svåra etiska bedömningar. Kraven på din yrkeskompetens är hög och måste hela tiden förnyas. Du möter ständigt sjuka och sköra människor som ställer krav på empati och närvaro. Den stressade vardagen ger inte alltid utrymme för någon djupare reflektion.

Yrkesmässig handledning sker med en extern samtalsledare. Vid denna typ av handledning får du möjlighet att tillsammans med dina kollegor reflektera över dina och deras yrkeserfarenheter. Handledning är en hjälp för utveckling och växt i yrket. Det handlar om regelbundna träffar under en längre period.

Syftet med handledning är att genom reflektion stärka din yrkesidentitet och få tillfälle att samtala om svåra situationer som uppstår i ditt arbete och som du genom fördjupad kunskap kan reflektera kring. Prata med din chef om det finns möjlighet på din arbetsplats till handledning i grupp tillsammans med en samtalsledare.

Din arbetsgivares ansvar

Din arbetsgivare har ansvaret enligt arbetsmiljölagen att förhindra smittspridning och sjukdom. Arbetsgivaren har också ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Detta innebär att din chef måste bemöta och ta tag i din och dina kollegors oro. Din chef ska också hjälpa dig med riktlinjer för exempelvis prioriteringar, riktlinjer för prioriteringar bör finnas på arbetsplatsen. Om du känner oro eller att stressen blir för stor, prata med din chef. Kanske kan du få stöd av företagshälsovården?
Du kan även läsa svar på vanliga frågor kring corona i ditt arbete

Förtroendevald på arbetsplats och skyddsombud

Förtroendevald på arbetsplats tillika skyddsombud fyller alltid en viktig roll och har ett stort inflytande. Arbetsplatser utan förtroendevalda riskerar att missa viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen. Så finns ingen förtroendevald hos er bör ni välja en. Läs hur val av förtroendevald går till

Kostnadsfritt samtalsstöd hos Falck Healthcare

För att ge det allra bästa stödet och möta din eventuella oro och stress under pågående pandemi, har vi inlett ett samarbete med Falck Healthcare. Det innebär att du som medlem har möjlighet till 1-3 kostnadsfria samtal med socionom, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut.  Erbjudandet gäller en gång per medlem och kan nyttjas till och med sista augusti 2020.  Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 så får du veta mer. Du kan även läsa mer om erbjudandet hos Falck Healthcare här

Stöd genom Vårdförbundet Direkt

Ring Vårdförbundet Direkt och prata med våra rådgivare. Vi finns tillgängliga alla vardagar kl. 08.00-18.00. Du kan även skicka in en fråga eller fundering via vårt webbformulär som du hittar här

Motion och hälsa - var aktiv med Actic

Det är viktigt att du tar hand om dig. Försök att upprätthålla daglig motion för att sänka stressnivåerna. Som medlem har du möjlighet till förmånligt medlemskap med träning hos Actic. Läs mer här om Actic!