Yttrandefrihet, meddelarfrihet och källskydd

Du har rätt att muntligen eller skriftligen tala om vad du tycker, utan att behöva drabbas av någon sanktion. Det är det som är yttrandefrihet. Men för dig som arbetar inom vården finns det begränsningar av vad för typ av information du kan dela med dig av och till vem.

För både offentligt och privat anställda gäller sekretess och tystnadsplikt för vissa känsliga uppgifter inom hälso- och sjukvården. Det är till exempel inte tillåtet att lämna ut information om enskilda vårdtagares eller deras närståendes hälsotillstånd och annan personlig information.

I korthet innebär yttrandefrihet att varje medborgare har yttrandefrihet gentemot det allmänna (2 kap. 1 § regeringsformen). Med det allmänna avses till exempel stat, kommun och landsting.

Lojalitetsplikt

Bestämmelsen om yttrandefrihet gäller inte för privat verksamhet. Där kan yttrandefriheten vara begränsad av en ömsesidig lojalitetsplikt mellan arbetsgivaren och den anställde. Lojalitetsplikten behöver inte vara särskilt reglerad i avtal eller liknande, utan gäller underförstått för anställningen.

Med lojalitetsplikt följer också tystnadsplikt. Det innebär en skyldighet att inte utåt, till exempel i media, uttala sig på ett sätt som kan skada arbetsgivaren. Av domar från arbetsdomstolen framgår att privat anställda har en vidsträckt rätt att kritisera och ifrågasätta arbetsgivarens handlande.

Arbetsdomstolen har uttalat att rätten att kritisera bland annat är en viktig förutsättning för goda arbetsförhållanden och gott arbetsresultat. Samtidigt har arbetsdomstolen slagit fast att kritiken inte får syfta till att skada arbetsgivaren.

Gränsen för vad arbetsgivaren är skyldig att tåla får bestämmas med utgångspunkt i bland annat vilken ställning arbetstagaren intar hos arbetsgivaren. Ju högre befattning en arbetstagare har, desto större krav ställs på lojaliteten mot arbetsgivaren.

Meddelarfrihet

Alla har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i media. Detta kallas meddelarfrihet.

Meddelarfriheten gäller inte för vissa sekretessbelagda uppgifter som till exempel avser vårdtagares hälsotillstånd och annan personlig information.

Meddelarfriheten gäller både för offentligt och privat anställda. För privat anställda gäller dock att det inte finns något skydd för sanktioner från arbetsgivarens sida om uttalandet kan anses innefatta ett åsidosättande av anställningsavtalet.

Källskydd

Alla har rätt att vara anonyma när de kontaktar media. Det är inte tillåtet för media att lämna ut namnen på någon som lämnat information. Detta kallas källskydd.

Efterforskningsförbud

Inom offentlig verksamhet är det olagligt att försöka ta reda på vem som lämnat en uppgift. Detta kallas efterforskningsförbud. Skyddet gäller även för anställda i kommunala och landstingsägda bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Efterforskningsförbud gäller däremot inte inom privat verksamhet.