Här finner du Vårdförbundets stadga som antogs vid kongressen 2018. Den finns i pdf-format längst ned på sidan.

1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Vårdförbundet organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt studenter inom respektive utbildning.

I Vårdförbundet utgår vi från våra grundläggande värderingar.

1.1 Grundläggande värderingar

Demokrati
Vårdförbundets organisation utgår från dig som medlem.

Vårdförbundet präglas av öppenhet och insyn i den demokratiska processen.

Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka och utvecklar organisationen.

Demokratin är en förutsättning för att Vårdförbundet ska vara ett starkt förbund.

Mänskliga rättigheter
Vårdförbundet ansluter sig till FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, enligt vilken alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Alla ska ha rätt till och tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård som bygger på lika villkor, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Alla människor har rätt att leva i ett samhälle som främjar hälsa och där demokratiska fri- och rättigheter råder.

Mångfald
Olika åsikter inom förbundet ska ges möjlighet att föras fram och ska mötas med respekt. I Vårdförbundet är olikheter en tillgång och en möjlighet till utveckling.

Solidaritet
Vårdförbundets arbete bygger på gemensamt ansvar och solidarisk samverkan med och mellan kollegor.

Partipolitiskt obundet
Vårdförbundet är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i frågor sker detta utifrån Vårdförbundets politik och grundläggande värderingar.

Yrkesetik
Som medlem följer du de etiska riktlinjer som är fastställda för respektive yrke. Individens delaktighet, integritet och säkerhet är grundläggande värden som vägleder oss.

Internationellt samarbete
Vårdförbundet bedriver internationellt samarbete tillsammans med kollegor i andra länder för goda villkor och en positiv hälsoutveckling globalt.

Allt internationellt samarbete utgår från våra grundläggande värderingar.

1.2 Vårdförbundets ändamål

I Vårdförbundet ska vi gemensamt

 • utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll
 • förbättra individens och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet
 • påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
 • påverka utvecklingen i samhällsfrågor.

2. Vårdförbundets organisation

Vårdförbundet är en juridisk person. Verksamheten bedrivs för medlem genom följande organisationsstruktur:

 • medlem
 • förtroendevald
 • avdelningsstyrelse
 • årsmöte
 • förbundsstyrelse
 • kongress
 • studentstyrelse
 • riksklubb.

Inom förbundet finns även förbundsråd och avtalsråd.

3. Medlem

3.1 Rätt till medlemskap

Du som är legitimerad barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska samt student inom respektive utbildning kan vara medlem i Vårdförbundet. Du kan även vara medlem om du uppfyller legitimationskravet och är yrkesverksam som till exempel chef, egen företagare, forskare eller lärare.

Under förutsättning att du är legitimerad inom någon av professionerna, har du rätt att vara medlem när du är pensionerad, inte längre arbetar inom förbundets verksamhetsområde eller står till arbetsmarknadens förfogande.

Om du ännu inte uppfyller legitimationskravet kan du ansöka om enskilt medlemskap hos förbundsstyrelsen.

3.2 Medlems inträde och tillhörighet

Du ansöker om inträde i Vårdförbundet och ditt medlemskap träder i kraft den 1:a i månaden efter att din ansökan har beviljats.

Du är medlem i Vårdförbundet och tillhör den avdelning där du är yrkesverksam eller studerar. Är du inte yrkesverksam eller student ingår du i den avdelning där du är folkbokförd. Om du är bosatt utomlands tillhör du den avdelning där du senast var folkbokförd i Sverige.

Som medlem medger du att Vårdförbundet inhämtar, registrerar och lämnar ut uppgifter som är relevanta för ditt medlemskap och din profession, för ändamål som har samband med ditt medlemskap i Vårdförbundet.

3.3 Medlems rättigheter

Som medlem i Vårdförbundet har du rätt att

 • delta på möten och aktiviteter inom Vårdförbundet
 • delta i val av förtroendevalda tillika skyddsombud på arbetsplatsen
 • lämna förslag till avdelningsstyrelsen och förbundsstyrelsen
 • lämna motioner till årsmötet och kongressen
 • nominera och delta i val av förtroendevalda
 • kandidera till förtroendeuppdrag.

Som medlem i Vårdförbundet får du kostnadsfri hjälp i ärenden som rör ditt yrke och dina rättigheter i arbetslivet. Ärendet ska ha uppstått efter att ditt medlemskap har trätt i kraft.

För att få biträde i domstol i ett arbetsrättsligt ärende eller i ärende som kan beräknas bli särskilt kostnadskrävande, krävs beslut av förbundsstyrelsen.

Du som är medlem är berättigad till ersättning ur konfliktfonden om medlemskap trätt i kraft senast tre månader innan konflikt bryter ut.

3.4 Medlems åtaganden

Som medlem verkar du för Vårdförbundets sammanhållning och utveckling, följer våra grundläggande värderingar och efterlever demokratiskt fattade beslut.

Vid ändrade förhållanden lämnar du som medlem uppgifter till Vårdförbundet om din anställning samt aktuella kontaktuppgifter.

3.5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs av kongressen.

3.6 Medlems utträde

Du avslutar ditt medlemskap i Vårdförbundet skriftligen.

Ditt utträde gäller från den 1:a i månaden efter att din begäran har registrerats.

3.7 Medlems uteslutning

Om du inte har betalat medlemsavgiften inom föreskriven tid kan du uteslutas.

Om du uppenbarligen kränker Vårdförbundets stadgar eller på annat sätt verkar mot förbundets intressen kan du uteslutas.

Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen.

3.8 Medlems återinträde

Om du har uteslutits ur Vårdförbundet kan du beviljas återinträde av förbundsstyrelsen.

4. Förtroendevald

Förtroendevald i Vårdförbundet är idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar.

Förtroendevald på arbetsplatsen är tillika skyddsombud. Skyddsombud i Vårdförbundet är alltid förtroendevald.

Förtroendevald i Vårdförbundet ansvarar för att i dialog med medlemmar lyssna in behov, åsikter och idéer för att tillsammans finna och formulera konstruktiva krav och lösningar.

5. Avdelningsstyrelse

Sammansättning
Avdelningsstyrelsen är verkställande organ för den lokala verksamheten. Mellan avdelningens årsmöten är avdelningsstyrelsen högsta beslutande lokala organ.

Mandatperioden följer kongressperioden.

Uppgift och beslut
Avdelningsstyrelsen leder, samordnar och driver Vårdförbundets verksamhet inom avdelningen i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar, kongressbeslut, förbundsstyrelsebeslut samt årsmötesbeslut 

 • ansvarar för att utifrån gemensam verksamhetsplan ge årsmötet insyn och delaktighet i den lokala verksamheten för kommande år
 • utvecklar och genomför mötesplatser inom avdelningen
 • är lokal arbetstagarorganisation med de befogenheter som följer av förbundsstyrelsens beslut samt lagar och avtal
 • får teckningsrätt genom delegation från förbundsstyrelsen
 • ansvarar för dialogen med medlemmar inom avdelningen
 • beskriver lokal verksamhet i årsrapport.

Medlemsinflytande
Som medlem kan du lämna förslag till avdelningsstyrelsen i ärenden som rör verksamheten inom avdelningen. Medlem ska få svar från avdelningsstyrelsen inom tre månader.

6. Årsmöte

Sammansättning
Årsmötet är avdelningens högsta beslutande organ och ska hållas på hösten, senast den 15 oktober. Medlemmar inom avdelningen har rösträtt. Rösträtt får inte överlåtas.

Kallelse
Kallelse ska skickas till medlemmar inom avdelningen minst 14 dagar före årsmötet.

Uppgift och beslut
Årsmötet

 • följer upp och vidareutvecklar den lokala verksamheten utifrån kongressens och förbundsstyrelsens beslut om gemensam verksamhetsplanering.
 • forum för dialog och diskussion om Vårdförbundets idé och mål.
 • väljer, senast den 15 oktober året innan kongress, kongressombud och ersättare för dessa samt avdelningsstyrelse för fyra år med 7–11 ledamöter, inklusive ordförande och vice ordförande
 • väljer ordförande och vice ordförande
 • väljer lokal valberedning med 4–10 ledamöter
 • förrättar fyllnadsval vid behov.

Medlemsinflytande
Som medlem kan du dels välja de ombud som företräder dig och dels lämna motion till avdelningens årsmöte i ärenden som rör verksamheten inom avdelningen. Motionen behandlas vid kommande årsmöte.

Extra årsmöte
Majoriteten av avdelningsstyrelsen eller en tredjedel av medlemmarna kan kalla till ett extra årsmöte.

7. Förbundsstyrelsen

Sammansättning
Förbundsstyrelsen leder, styr och ansvarar för verksamheten mellan kongresserna. Förbundsstyrelsen består av ledamöter, ordförande samt två vice ordförande.
Om ordförande avgår inträder vice ordförande enligt kongressens beslut tills ny ordförande har valts av ordinarie kongress eller extra kongress, dock längst under åtta månader.

Uppgift och beslut
Förbundsstyrelsen

 • leder, styr och ansvarar för Vårdförbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar, grundläggande värderingar och kongressbeslut
 • formulerar och beslutar om strategier för att nå de mål som kongressen har fastslagit för kongressperioden
 • ansvarar för den gemensamma verksamhetsplaneringen
 • granskar den lokala verksamheten
 • ansvarar för förbundets ekonomi, egendom och förvaltning samt skriver verksamhetsberättelse för föregående år
 • utser de personer och funktioner som tecknar firma för Vårdförbundet
 • ansvarar för att inhämta synpunkter från förbundsrådet
 • ansvarar för Vårdförbundets förhandlingsverksamhet och har rätt att ingå bindande centrala kollektivavtal
 • rådgör med avtalsrådet i centrala avtalsfrågor vid utvecklingen av nationella kollektivavtal
 • utser två representanter som representerar aktuell sektor i avtalsrådet
 • träffar efter samråd med avtalsrådet centrala kollektivavtal, beslutar om slutbud eller vidtar konfliktåtgärder
 • beslutar om användning av konfliktfondens medel
 • beslutar om lokal arbetstagarorganisations rätt att sluta kollektivavtal
 • ansvarar för att det finns lokal arbetstagarorganisation för medlemmar hos arbetsgivare vars verksamhet är riksomfattande
 • beslutar om enskilt medlemskap, medlems uteslutning, medlems återinträde samt om medlem ska få biträde i domstol i arbetsrättsliga ärenden eller i ärenden som kan beräknas bli särskilt kostnadskrävande
 • fastställer och upplöser lokal avdelning på avdelningens egen begäran
 • ger förutsättningar för den lokala organisationen
 • har arbetsgivaransvar för alla anställda i Vårdförbundet.

Medlemsinflytande
Som medlem kan du lämna förslag till förbundsstyrelsen i ärenden som rör Vårdförbundets strategier och verksamhet. Medlem ska få svar från förbundsstyrelsen inom tre månader.

8. Kongressen

Sammansättning
Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och består av 190 ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter. Dessa har rösträtt som inte får överlåtas.

De 190 mandaten fördelas mellan avdelningarna i proportion till antalet röstberättigade medlemmar som avdelningen hade den 31 december året före ordinarie kongress. Varje avdelning har rätt till tre mandat.

Valberedningens ledamöter kallas till kongressen och har yttrande- och förslagsrätt i valfrågor. De förtroendevalda revisorerna kallas till kongressen och har yttrande- och förslagsrätt i revisionsfrågor.

Kallelse
Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer, dock senast den 31 maj.

Kallelse utgår tre månader innan kongress.

Handlingarna ska skickas till ombud och avdelningar senast fyra veckor före kongress.

Uppgift och beslut
Kongressen

 • granskar verksamheten och beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet
 • beslutar om vision och mål för Vårdförbundets verksamhet under kommande kongressperiod
 • väljer förbundsstyrelse med 7–11 ledamöter, inklusive ordförande och två vice ordförande samt successionsordning för dessa
 • väljer valberedning med 6–10 ledamöter och beslutar om storlek för förbundsstyrelsen under nästkommande mandatperiod
 • väljer 10 av 12 representanter till avtalsrådet
 • väljer 4 förtroendevalda revisorer samt 2 ersättare
 • beslutar om inriktning av verksamhet och ekonomi
 • beslutar om konfliktfondens storlek
 • fastställer förbundets organisationsstruktur
 • beslutar om medlemsavgiftens storlek.

Medlemsinflytande
Som medlem väljer du vilka kongressombud som företräder dig. Du kan skriva motioner till kongressen i ärenden som rör Vårdförbundets vision, mål, långsiktig inriktning samt politiska ställningstaganden för verksamheten. Motionen behandlas vid kommande kongress.

Extra kongress
Extra kongress sammanträder i samband med särskilt viktiga strategiska beslut om förbundsstyrelsen, en tredjedel av medlemmarna eller en majoritet av kongressombuden vill det.

Kallelse skickas till ombuden senast 14 dagar före extra kongress. Extra kongress behandlar endast ärenden för vilka den sammankallats.

9. Riksklubb

Medlemmar anställda inom företag eller myndighet med riksomfattande verksamhet kan samlas och organiseras i en riksklubb.
Förbundsstyrelsen beslutar om verksamhet i riksklubb.
Syftet är att organisera verksamhet för medlemmar inom företag eller myndighet.
Medlemmar i riksklubb väljer en klubbstyrelse.
Hur reglerad verksamheten i övrigt ska vara beslutas av förbundsstyrelsen. Det kan exempelvis gälla frågan om förhandlingsmandat för klubbstyrelsen samt fråga om mandatperiod.

10. Studentstyrelse

Verksamheten omfattar de medlemmar som är studenter och som läser till biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska.
Studentverksamhet kan finnas lokalt genom studentrepresentant. Aktiviteten i studentverksamhet varierar över tid till följd av studenters olika möjlighet till engagemang.
Studentmedlemmar väljer en nationell studentstyrelse. Styrelsen rekryterar och samordnar studentrepresentanterna samt påverkar Vårdförbundet, lärosätena, vården och omvärlden i frågor som berör studenterna och nya i yrket.
Studentstyrelsens verksamhet inskränker inte det som anges i kapitel 3 om medlem som är student.

11. Avtalsrådet

Avtalsrådet består av tolv förtroendevalda medlemmar varav kongressen väljer tio. Resterande två väljs av förbundsstyrelsen utifrån den sektor som avtalsområdet representerar.

Avtalsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen i centrala kollektivavtalsfrågor vid utvecklingen, samt inför tecknandet, av centrala kollektivavtal.

12. Förbundsrådet

I förbundsrådet ingår ordförande i avdelningsstyrelserna. I de fall avdelningsordförande sitter i förbundsstyrelsen inträder i första hand vice ordförande i respektive avdelning.

Förbundsrådet är rådgivande till förbundsstyrelsen.

Förbundsrådet sammanträder vid tidpunkt som beslutas av förbundsstyrelsen.

13. Valberedning

Uppgift och beslut
Mellan kongresser och årsmöten förbereder respektive valberedning valen genom att ta fram och föreslå kandidater till uppdrag i Vårdförbundet.

Inför val som förrättas av kongressen ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari samma år.

Inför val som ska förrättas av årsmöten ska nomineringarna vara valberedningen tillhanda senast den 15 september samma år.

14. Revision

De förtroendevalda revisorerna, tillsammans med den auktoriserade revisorn

 • följer och granskar verksamheten i Vårdförbundet utifrån stadgarna, grundläggande värderingar samt de beslut som kongressen, förbundsstyrelsen, årsmötet och avdelningsstyrelsen har fattat.
 • ansvarar för att granskningen inriktas på att besluten verkställs samt att verksamheten håller sig inom de ramar som stadgarna och kongressbeslut anger.
 • granskar fortlöpande Vårdförbundets förvaltning och räkenskaper.
 • kontrollerar att Vårdförbundets verksamhetsberättelse och bokslut upprättas och ger en rättvisande bild av förbundets verksamhet.
 • avger årligen en revisionsberättelse och uttalar sig om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen, fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av vinst eller förlust.
 • lägger fram sin revisionsberättelse på kongressen.

15. Tolkning, tillämpning och ändring av stadgarna

Om det uppkommer frågor om hur dessa stadgar, eller av kongressen fattade beslut ska tolkas eller tillämpas, ska förbundsstyrelsen avgöra frågan. Som stöd för tolkning och tillämpning av stadgarna utgår förbundsstyrelsen från den vid varje tid gällande demokratihandboken. Medlem kan överklaga sådant avgörande hos kongressen.

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie eller för stadgeändring särskilt sammankallad kongress. Beslutet ska fattas med minst 3/4 majoritet eller av två på varandra följande kongresser, varav en ska vara ordinarie. Minst fyra månader ska skilja kongresserna åt och den senare kongressen ska fatta beslutet med minst 2/3 majoritet.

16. Upplösning

Beslut om upplösning av Vårdförbundet fattas av två på varandra följande kongresser, varav en ska vara ordinarie. Minst fyra månader ska skilja kongresserna åt, och den senare ska fatta beslutet med minst 2/3 majoritet.

Vid upplösning ska kongressen fatta beslut om vad som sker med Vårdförbundets tillgångar.

Stadgan som pdf