Vårdförbundet verkar internationellt för att påverka frågor som rör solidaritet och hälsa, professionsfrågor för våra fyra yrken, samt villkorfrågor för våra kollegor i andra länder.

Vårdförbundet verkar för professionsutveckling och bättre villkor för våra fyra yrken nationellt och globalt.

Som medlem i Vårdförbundet bidrar du till en bättre värld. Vi driver projekt i låg och medelinkomstländer, utvecklar och påverkar genom professionernas organisationer. Vi arbetar också för en positiv hälsoutveckling till exempel genom att delta i Världshälsoförsamlingen och WHO:s arbete.

Kanske vill du arbeta i ett annat land och behöver kontakter? Då kan det vara bra att veta att Vårdförbundet är medlem i europeiska och globala yrkesorganisationer, fackliga sammanslutningar och i internationella organisationer.

Arbete inom tre områden

Global samverkan

Vårdförbundet stöder och driver samarbetsprojekt i flera låg- och mellaninkomstsländer. Det handlar till exempel om organisationsutveckling och om att stärka kvinnligt ledarskap. Vi arbetar även för grundläggande mänskliga och fackliga rättigheter och fackliga organisationers bidrag till en grön och rättvis omställning.

I vissa fall bidrar Vårdförbundet även ekonomiskt vid kriser och katastrofer, men den huvudsakliga ingången är att stödja professionell och facklig utveckling. Våra utvecklingsprojekt bygger på partnerskap, vi arbetar kollega till kollega.

Professionsutveckling

Våra fyra yrken har egna nätverk och organisationer på nordisk, europeisk och global nivå. I vissa är Vårdförbundet medlem, i andra samarbetar vi med ett professionsförbund som är med. Här kan vi till exempel arbeta med EU-initiativ som särskilt rör den enskilda yrkesgruppen med kraften av en europeisk federation eller arbeta med globala standarder för våra yrken.

Allmänfackligt arbete

Vårdförbundet arbetar också internationellt för att förbättra villkor, förutsättningar och utveckling i arbetslivet. Vi vill påverka utvecklingen i samhällsfrågor. Det är viktigt att värna socialt ansvarstagande och fackliga rättigheter även i kristider. Det gör vi genom att aktivt delta i globalt, europeiskt såväl som nordiskt samarbete i fackliga frågor genom vårt samarbete med TCO eller genom egna kanaler. Målet är att vara där besluten tas. EU påverkar våra villkor på både professions och villkorssidan.

Vårt arbete vilar på de grundläggande värderingarna i stadgan och FN-organet ILO:s åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter på arbetet. De handlar om förenings- och organisationsrätt, rätten att förhandla kollektivt, att få lika lön för lika arbete, förbud mot tvångs- och straffarbete, diskriminering och de värsta formerna av barnarbete samt minimiålder för arbete. Det finns även en konvention som reglerar hälso- och sjukvårdspersonalens rättigheter.

Organisationer vi arbetar med

Här finner du länkar till yrkes- och fackliga organisationer som vi arbetar med.

Barnmorskorinternationalmidwives.org

Biomedicinska analytiker

Röntgensjuksköterskor

Sjuksköterskor

Facklig påverkan

Vård, hälsa

Studenter