Från den 1 oktober 2023 gäller förtydligade regler om rätten till minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila. Reglerna gäller för dig som är anställd i region, kommun eller kommunalt företag.

Webbinarium om dygnsvila, undantag och dispens

I sändningen medverkar

Annelie Söderberg förhandlingschef på Vårdförbundet
Johan Ingelskog avtalssekreterare på Kommunal
Jeanette Hedberg förhandlingschef på SKR
John Nilsson förhandlingschef på Sobona
Kurt Eriksson och Robert Schön – båda ordförande i Arbetstidsnämnden
Peter Skyhag, kommunikationsstrateg på Sveriges Kommuner och regioner

Bakgrunden till de nya skrivningarna i Allmänna bestämmelser, AB, är att EU-kommissionen ifrågasatte om kollektivavtalet uppfyllde arbetstidsdirektivets minimikrav. EU-kommissionen har nu avslutat sin granskning då de genomförda förändringarna anses vara tillräckliga.

Huvudregeln om 11 timmars dygnsvila

Du har rätt till minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Ditt arbete och vila ska alternera, det vill säga följa på varandra löpande.

Undantag

Undantagen vid både planerad arbetstidsförläggning och oförutsedda händelser har fått tydligare skrivningar, både vad gäller förutsättningarna för att kunna använda undantag och hur och när arbetstagaren ska få kompenserande vila.

Planerade undantag i schema får bara göras efter en noggrann bedömning av behovet och om det finns särskilda skäl. Arbetsgivaren ska också göra en noggrann sammanvägning av din rätt till dygnsvila och verksamhetens behov samt prova om andra alternativ finns som gör att dygnsvilan inte inskränks. Kompenserande vila ska läggas i schemat i direkt anslutning till den inskränkta dygnsvilan.

Innan planerade undantag kan införas i en verksamhet ska det ske en lokal MBL-förhandling. Arbetsgivaren ska årligen följa upp hur och varför planerade undantag har använts. Utifrån resultatet ska arbetsgivaren vid behov ta fram en handlingsplan.

Planerat undantag från alternering

Arbete och jour kan i undantagsfall förläggas ”rygg-i-rygg” över två dygn under sammanlagt max 20 timmar. Undantaget gäller endast kombination av arbete och jour i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet – det ska dessutom finnas särskilda skäl till undantag. Bedömningen av om det finns särskilda skäl ska motiveras tydligt av arbetsgivaren, som också ska göra en intresseavvägning mellan din rätt till minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen.

Den direkt efterföljande vilan ska vara sammanhängande och minst motsvara den sammanlagda arbetstiden (arbete+jour). Vilan läggs ut direkt i schemat.

Planerat undantag från 11 timmars dygnsvila

Dygnsvilan kan i undantagsfall förkortas till som lägst 9 timmar. Även här gäller att det ska finnas särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Bedömningen av om det finns särskilda skäl ska motiveras tydligt av arbetsgivaren, som också ska göra en intresseavvägning mellan din rätt till minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov av att säkra bemanningen.

Om dygnsvilan inskränks ska du få en kompenserande vila motsvararande den minskade dygnsvilan (om 9 timmars dygnsvila ska kompenserande vila ges med 11+2 = 13 timmar). Vilan läggs ut direkt i schemat med den direkt följande dygnsvilan och ska vara sammanhängande. 

Undantag vid oförutsedd händelse

Din dygnsvila kan tillfälligt förkortas om det inträffar en oförutsedd händelse som din arbetsgivare inte har kunnat förutse, påverka eller planera för – exempelvis om hen behöver beordra dig övertid. Om din dygnsvila inskränks har du rätt till en kompenserande vila som motsvarar den minskade dygnsvilan. Vilan ska ges i samband med din nästa dygnsvila och ska vara sammanhängande. Om det av objektiva skäl inte är möjligt ska den kompenserande vilan ges så snart som möjligt, men senast inom 14 kalenderdagar. Om din nästa schemalagda vila redan motsvarar den tid som ska kompenseras anses du ha fått kompensationen. Arbetsgivaren ska alltid meddela dig när du ska få din kompenserande vila.

Om din arbetsgivare lägger din kompenserande vila under din ordinarie arbetstid görs det inget löneavdrag.

Restriktiv dispens från dygnsvilan

En överenskommelse om dispens träffades i maj 2023, utöver de undantag som redan finns kopplade till minst 11 timmars alternerande dygnsvila. Dispensen ska tillämpas restriktivt och kan användas endast för vissa verksamheter.

Dispensöverenskommelsen gäller från 2024-02-01 och innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får som högst uppgå till 24 timmar. I övrigt gäller alla andra delar som är kopplade till undantagen i AB.

Dispensen kan bara ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna har prövats och det inte finns några andra rimliga alternativ. Det kan exempelvis gälla enstaka verksamheter i glesbygd och/eller då tillgången på viss specifik kompetens är begränsad och kräver en sådan förläggning.

Arbetsgivaren måste alltså först ha gjort allt för att försöka förlägga enligt regeln eller några av de undantag som redan finns. Det ska också göras en intresseavvägning mellan din rätt till minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov.

Kompenserande vila schemaläggs i direkt anslutning till arbetstid som fullgjorts enligt dispensen och motsvara minst den sammanlagda tiden för arbete och jour.

Det är den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag som fattar beslut om att begära en tidsbegränsad dispens. Beslut om dispens fattas sedan av Centrala parters Arbetstidsnämnd och tas strikt utifrån verksamhetens behov. Dispens kan beviljas för som längst ett år åt gången.

Innan dispenstiden löpt ut ska arbetsgivaren utvärdera vilken påverkan dispensen inneburit för verksamheten och medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö, samt undersöka om det på sikt är möjligt att förlägga arbetstiden enligt regeln eller de undantag som finns i AB. Arbetsgivaren ska erbjuda en årlig hälsoundersökning för de arbetstagare som omfattas av dispensen.

Förhandlingar pågår under hösten på privat sektor och på kyrkans avtalsområde, där tänkt implementering primärt sker under andra halvåret 2024.