Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedriver tillsyn över verksamheter inom bland annat socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården samt dess personal. I hälso- och sjukvården ska tillsynen förebygga skador och eliminera risker i vården. Blir du själv anmäld bör du yttra dig om händelsen. Vårdförbundet hjälper dig naturligtvis i den processen.

IVO kan inleda utredningar mot enskilda yrkesutövare efter:

 • enskildas klagomål,
 • lex Maria-anmälningar,
 • vårdgivares anmälningar av legitimerade yrkesutövare som befaras utgöra en fara för patientsäkerheten,
 • information från myndigheter, inte privat vårdgivare, om att legitimerade yrkesutövare avskedats på grund av brott eller förseelse i yrkesutövningen,
 • underrättelser från domstolar om att legitimerade yrkesutövare dömts för vissa brott eller
 • efter IVO:s eget initiativ.

Vårdförbundet rekommenderar att du yttrar dig om du blir anmäld. Du bör kontakta Vårdförbundet för råd och stöd. Du bör höra av dig i god tid för att förbundet ska kunna hjälpa dig. Förbundet behöver fullständiga kopior av alla handlingar som du har fått från IVO, se mer om råd och tips och Vårdförbundets stöd här, länk till webbroschyren Råd och stöd vid vårdskada.

Enskildas klagomål mot vården

Vårdgivare har en skyldighet att ta emot klagomål och synpunkter på vården. Klagomålen ska besvaras snarast och svaren ska innehålla en förklaring till vad som inträffat. En patient som inte är nöjd med vårdgivarens svar kan sedan gå vidare med en anmälan till IVO. Anmälan kan även göras av en närstående om patienten inte själv kan anmäla saken.

IVO ska utreda de klagomål som handlar om:

 • att patienten fått en bestående och inte ringa kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom eller som har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit,
  tvångsvård
 • händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

  IVO får, men måste inte, utreda även andra klagomål.

Klagomål behöver inte utredas om det är uppenbart att klagomålet är obefogat, om det saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan eller om det rör ett beslut om tvångsvård som går att överklaga.

IVO får också avstå från att utreda klagomål om händelsen ligger mer än två år tillbaka i tiden.

IVO ska göra den utredning som behövs för att kunna pröva klagomålet. IVO får även utreda och pröva andra omständigheter än de som åberopats i anmälan. Fokus i utredningen är att hitta orsakerna till att det blev fel och vad som behöver göras för att det inte ska upprepas.

Om ett klagomål har utretts, ska IVO uttala sig om en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Ett sådant beslut får inte fattas utan att anmälaren och den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

IVO:s beslut ska vara skriftligt och motiverat. Beslutet är alltid offentligt och man kan inte överklaga det.

IVO:s tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Skälen till en granskning kan vara misstankar om oskicklighet, olämplighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. IVO kan hämta uppgifter din nuvarande eller tidigare arbetsgivare samt från dina vårdkontakter. Om du utreds får du alltid yttra dig skriftligen över de handlingar som ingår i utredningen. Ofta förekommer också fysiska eller digitala möten med IVO. Om du utreds är det väldigt viktigt att du svarar på IVO:s brev, telefonsamtal m.m. Om du inte gör det kan det bedömas som att du undanhåller dig IVO:s tillsyn. Detta kan leda till att din legitimation återkallas.