Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedriver tillsyn över verksamheter inom bland annat socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården samt dess personal. I hälso- och sjukvården ska tillsynen förebygga skador och eliminera risker i vården. Blir du själv anmäld bör du yttra dig om händelsen. Vårdförbundet hjälper dig naturligtvis i den processen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan inleda utredningar mot enskilda yrkesutövare efter enskildas klagomål, efter lex Maria-anmälningar och efter anmälningar utifrån så kallade riskindivider:

  • När vårdgivare har anmält till IVO att legitimerad vårdpersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten.
  • När IVO har fått information från en myndighet, inte privat vårdgivare, om att en legitimerad yrkesutövare avskedats på grund av brott eller en förseelse i yrkesutövningen.
  • När domstol har underrättat IVO och Socialstyrelsen att en legitimerad yrkesutövare dömts för vissa brott.

IVO kan även inleda en utredning efter eget initiativ.

Enskildas klagomål mot vården

Från den 1 januari 2018 prövar IVO bara klagomål som först har framförts till vårdgivaren. En patient som inte är nöjd med vårdgivarens svar kan göra en anmälan till IVO. Anmälan kan även göras av en närstående om patienten inte själv kan anmäla saken. Klagomål bör, men måste inte, anmälas skriftligen.

IVO ska utreda de klagomål som rör:

  1. kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård och som är bestående och inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit,
  2. tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller isolering enligt smittskyddslagen (2004:168), och
  3. händelser i samband med hälso- och sjukvård som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

IVO får, men måste inte, utreda andra klagomål än de som nämns i p. 1 -3.

Klagomål behöver inte utredas om det är uppenbart att klagomålet är obefogat, klagomålet saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan eller om det rör ett beslut om tvångsvård som går att överklaga.

Inspektionen för vård och omsorg får avstå från att utreda klagomål om händelsen ligger mer än två år tillbaka i tiden.

IVO ska göra den utredning som behövs för att kunna pröva klagomålet och IVO får utreda och pröva även omständigheter som inte har åberopats i anmälan. Fokus är att hitta orsakerna till att det blev fel och vad som behöver göras för att det inte ska hända igen.

Om ett klagomål har utretts, ska IVO uttala sig om en åtgärd eller underlåtenhet av vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal strider mot lag eller annan föreskrift eller är olämplig med hänsyn till patientsäkerheten. Ett sådant beslut får inte fattas utan att anmälaren och den som klagomålet avser har beretts tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut i ärendet.

IVO:s beslut ska vara skriftligt och motiverat. Beslutet är alltid offentligt och man kan inte överklaga det.