Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedriver tillsyn över verksamheter inom bland annat socialtjänstområdet, hälso- och sjukvården samt dess personal. I hälso- och sjukvården ska tillsynen förebygga skador och eliminera risker i vården. Blir du själv anmäld bör du yttra dig om händelsen. Vårdförbundet hjälper dig naturligtvis i den processen.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan inleda utredningar mot enskilda yrkesutövare efter enskildas klagomål, efter lex Maria-anmälningar och efter anmälningar utifrån så kallade riskindivider:
• När vårdgivare har anmält till IVO att legitimerad vårdpersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten.
• När IVO har fått information från en myndighet, inte privat vårdgivare, om att en legitimerad yrkesutövare avskedats på grund av brott eller en förseelse i yrkesutövningen.
• När domstol har underrättat IVO och Socialstyrelsen att en legitimerad yrkesutövare dömts för vissa brott.
IVO kan även inleda en utredning efter eget initiativ.

Enskildas klagomål mot vården

IVO kan efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Det finns inte några begränsningar för vem som får anmäla klagomål.

Klagomål bör lämnas skriftligen, men det är inte något krav. Anmälaren behöver inte heller namnge vem eller vilka som anmäls. Inspektionen får utreda och pröva även omständigheter som inte har tagits upp i anmälan. IVO måste inte utreda alla klagomål, utan får avstå om det är uppenbart att klagomålet är obefogat eller saknar direkt betydelse för patientsäkerheten. IVO ska inte utreda händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden, om det inte finns särskilda skäl för det.

Klagomålet ska snarast lämnas till den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktas mot. Den som anmälts har rätt att ta del av anmälan innan ärendet avgörs för att ges möjlighet att lämna synpunkter. IVO:s handläggning är skriftlig, men myndigheten kan också ta in uppgifter muntligen. Fokus i utredningen är att hitta orsakerna till att det blev fel och vad som behöver göras för att det inte ska hända igen.

Klagomålen avgörs genom beslut, där IVO kan rikta kritik mot vårdgivaren eller en enskild yrkesutövare. Innan beslutet fattas ska både anmälaren och den klagan gäller ges möjlighet att yttra sig. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla de skäl som ligger till grund för beslutet. Beslutet är alltid offentligt och kan inte överklagas.