Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en statlig, domstolsliknande myndighet som behandlar behörighetsfrågor för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Kontakta alltid Vårdförbundet om du blir anmäld, så att du får hjälp i processen.

Du hittar även råd och tips i broschyren Råd och stöd vid vårdskada och anmälan till IVO och HSAN. 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, prövar behörighetsfrågor efter anmälan av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller på ansökan av den yrkesutövare som saken gäller. Även Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) kan göra anmälan till HSAN. HSAN prövar inte frågor på eget initiativ.

Prövotid

HSAN kan besluta om en treårig prövotid om en legitimerad yrkesutövare:
• har varit oskicklig vid utövningen av sitt yrke och oskickligheten kan befaras få betydelse för patientsäkerheten,
• i eller i samband med yrkesutövningen har gjort sig skyldig till brott som är ägnat att påverka förtroendet för honom eller henne,
• uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot någon föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten,
• på grund av andra omständigheter kan befaras vara olämplig att utöva yrket eller
• om det kan befaras att personen på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande

Vid beslut om prövotid ska det normalt läggas upp en prövotidsplan som den legitimerade ska följa. Det är IVO som tar fram förslag på plan, om möjligt i samråd med den det gäller. Under prövotiden får man behålla sin legitimation, men man står under särskild tillsyn av IVO. Om man missköter sig under prövotiden kan det leda till att legitimationen återkallas. Legitimationen kan också återkallas om man inte följt villkoren i prövotidsplanen.

Återkallelse av legitimation

HSAN kan besluta om att återkalla legitimation om den legitimerade:
• har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke,
• i eller utanför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som påverkar förtroendet för hen,
• på annat sätt har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket,
• på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande,
• har meddelats prövotid och under prövotiden på nytt visat sig olämplig att utöva yrket,
• har meddelats prövotid med en prövotidsplan och inte följt planen eller
• den legitimerade själv begär att legitimationen ska återkallas

Ny legitimation

Om HSAN har återkallat legitimationen gäller beslutet tills vidare. Yrkesutövaren kan dock ansöka om ny legitimation hos HSAN om och när de förhållanden som ledde till återkallelsen inte är aktuella längre. Normalt är det inte meningsfullt att ansökan om ny legitimation innan det har gått tre år från beslutet om återkallelse.

Om du blir anmäld till HSAN

Om du blir anmäld till HSAN ska du normalt yttra dig till HSAN inom tre veckor, men du kan ansöka om kortare anstånd.

När du yttrar dig ska du bemöta alla anmärkningar i anmälan. Kontakta alltid Vårdförbundet Direkt för komma i kontakt med en förbundsjurist som hjälper dig att svara.

När du har yttrat dig skickas en kopia av yttrandet till anmälaren som oftast är IVO. Om IVO yttrar sig igen får du normalt en kopia av det yttrandet, antingen för kännedom eller för att du ska yttra dig igen. När skriftväxlingen är avslutad bedöms ärendet av en sakkunnig. Därefter fattar HSAN beslut. Både den anmälde och IVO får en kopia av beslutet. Beslutet är alltid offentligt.

Om du vill överklaga

Om du är missnöjd med HSAN:s beslut kan du överklaga det till Förvaltningsrätten i Stockholm. Om du vill överklaga måste du göra det inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Du kan inte få anstånd med ett överklagande. Däremot kan du, efter överklagande, begära att få ytterligare tid med att utveckla orsakerna till att du överklagat. Kontakta alltid Vårdförbundet Direkt för komma i kontakt med en förbundsjurist som hjälper dig med ditt överklagande. Förvaltningsrättens dom kan i sin tur överklagas till Kammarrätten i Stockholm. För att kammarrätten ska pröva ärendet krävs prövningstillstånd. Kammarrättens dom kan i sin tur överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Då krävs också prövningstillstånd.

Relaterade länkar