2014 svarade Vårdförbundet bland annat på remiss om förslag på ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och stärkt skydd för visselblåsare.
 • Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1997:10) om medicinskt ansvarig sjuksköterska

  Vårdförbundet avstyrker Socialstyrelsens förslag om att de allmänna råden om medicinskt ansvarig sjuksköterska ska upphävas.

 • Upphävande av (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården

  Vårdförbundet avstyrker Socialstyrelsens förslag om att upphäva de allmänna råden om verksamhetschef.

 • Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

  Vårdförbundet har fått betänkandet på remiss från TCO och från Socialdepartementet. Vårdförbundets yttrande begränsar sig till förslaget på hälso- och sjukvårdsdatalag.

 • Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

  Vårdförbundet avstyrker det förslag som lämnas i promemorian. Förslaget motverkar patientens fria val och inskränker därmed patientens rätt i vården. Förbundet vill inledningsvis invända mot den mycket korta remisstiden när det gäller en förändring med så stora konsekvenser för hälso- och sjukvården. Förslaget är dessutom mycket kortfattat motiverat, endast tre sidor. Analys och bedömning av vilka effekter som vårdvalet har fått för patienterna saknas helt.

 • Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

  Vårdförbundet tillstyrker att en arbetsgivare inte får begära att en arbetstagare uppvisar eller överlämnar ett utdrag, om inte en sådan begäran har stöd i lag eller författning som har meddelats med stöd av lag. I övrigt begränsar sig Vårdförbundets svar huvudsakligen till vård och omsorg. Förbundet har tidigare varit positivt till obligatorisk registerkontroll vid anställning inom hälso- och sjukvård. Förbundet kan dock, mot bakgrund av att regeringen genom förordning senare kan reglera detta, acceptera det resonemang som förs i betänkandet. När det gäller vård och omsorg om äldre anser Vårdförbundet att det bör införas en obligatorisk kontroll i enlighet med den modell som föreslagits i betänkandet.