Som första linjens chef behövs ditt stöd både för medarbetare, patienter och närstående, i såväl löpande arbete som vid svåra situationer. Det gäller att kunna ta rätt beslut vid rätt tillfälle. Här ger Vårdförbundet vägledning, råd, stöd och tips.

I olika situationer som kan uppstå är det viktigt att du som chef har rätt förutsättningar och det stöd som behövs i ditt uppdrag, för att du ska kunna  säkerställa en god arbetsmiljö samt en trygg och säker vård för patienter och brukare.

Ytterst är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön men uppgiften att sköta arbetsmiljöarbetet fördelas ofta mellan olika chefer på olika nivåer. Om du är osäker på vilka uppgifter just du har ansvar för, prata med din chef eller HR.

Prata med din egen chef om hur förändrade förutsättningar påverkar ditt ansvar

Riskbedömningar med personal och skyddsombud ska göras kontinuerligt och som chef har du ofta fått ansvar för arbetsmiljöuppgifter. Det ansvaret kan vara svårt att bära när förutsättningarna förändras snabbt. Därför är det viktigt att du kan diskutera det med din egen chef eller uppdragsgivare.

Samtalet bör både behandla möjliga lösningar, men också eventuella förändringar eller behov av förtydliganden. Du behöver analysera om krav, resurser och ansvar stämmer överens med förändringarna i verksamheten.

Returnering av arbetsmiljöuppgifter

Om du inte har förutsättningar (kunskap, kompetens, befogenheter och/eller resurser) att utföra dina arbetsmiljöuppgifter, ska du skriftligen påtala det till din chef, och du kan också behöva returnera arbetsmiljöuppgifterna. Till exempel kan du returnera de delar av arbetsmiljöuppgifterna som du inte har beslutsmandat att hantera eller ekonomi för att åtgärda.

En returnering av arbetsmiljöuppgifter bör vara tydlig och du behöver uppge vilka arbetsmiljöuppgifter du returnerar.

Ditt chefsansvar gällande skyddsutrustning

Riskbedömningar med personal och skyddsombud ska göras kontinuerligt och som chef har du oftast fått arbetsmiljöuppgifter delegerade till dig. I det kan ingå att se till att personalen har rätt skyddsutrustning och att de använder den på rätt sätt .

Detta kan kännas mycket tungt under de förutsättningar som råder. Därför är det viktigt att du kan diskutera frågorna med chefskollegor, din egen chef eller med din uppdragsgivare för att hitta lösningar. Se ovan om returnering av arbetsmiljöuppgifter.

Arbetsmiljölagen (AML) och de föreskrifter som styr smittskyddet (AFS 2018:4) ska följas, men riktlinjerna för skyddsutrustning ser dessvärre olika ut i olika delar av landet. Vägledning kan hämtas från Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen WHO, men de har tyvärr delvis olika rekommendationer om användning av skyddsutrustning.

WHO rekommenderar exempelvis långärmad skyddsrock, medan Folkhälsomyndigheten i sina rekommendationer anger att det i vissa situationer kan räcka med kortärmade arbetskläder och ärmlösa plastförkläden. Dessa olika rekommendationer ska följas utifrån den arbetssituation som finns i er verksamhet.

Vårdförbundet får tyvärr signaler om att skyddsutrustning ibland saknas eller undanhålls liksom att vissa arbetsplatser har en lägre skyddsnivå än den som WHO och andra experter än Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Om arbetsgivaren ger riktlinjer om annan personlig skyddsutrustning än den som rekommenderas, måste denne kunna visa vad som ligger till grund för bedömningen.

Vårdförbundets ställning är dock tydlig. Ingen ska behöva vara orolig för att vistas på sin arbetsplats och alla ska ha den skyddsutrustning som krävs för att förhindra smittspridning.

Vårdförbundet rekommenderar att du:

  • Kontinuerligt gör riskbedömningar tillsammans med skyddsombud och medarbetare på arbetsplatsen. Finns inget skyddsombud i den verksamhet där du är chef, föreslå att medarbetare utser ett sådant för Vårdförbundets yrkesgrupper.
  • Skapar mötesplatser för arbetsgruppen för att gemensamt diskutera risksituationer.
  • För en ständig dialog i ledningsgrupp och med högre chefer utifrån behov av åtgärder.

Om du fortfarande känner dig tveksam om arbetsgivarens riktlinjer:

  • Ta i första hand upp frågan med din egen chef.
  • Stäm av med dina chefskollegor hur de bedömer och hanterar situationen. Saknas gemensamt svar, stäm av med HR om de kan bistå.
  • Konsultera företagshälsovården för expertkunskap på smitta och smittskydd. Lyft också den psykosociala pressen och att du som närmsta chef är arbetsmiljöansvarig och behöver förutsättningar för att lyckas med uppdraget.
  • Om ni chefer delar problembild eller om er egen arbetssituation som chefer är svår, kan ett skyddsombud för chefer utses för er egna arbetsmiljö.
  • Om verksamheten där du är chef inte har ett skyddsombud att samverka med bör du vända dig till Vårdförbundets huvudskyddsombud (HSO). Om du inte vet vem det är, kontakta din lokalavdelning eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420. Om du arbetar i privat sektor och det saknas skyddsombud kan du vända dig till ditt regionala skyddsombud (RSO). Kontakta lokal avdelning eller Vårdförbundet Direkt för kontaktuppgift.
  • Om riskbedömningen visar risk för ohälsa och smitta, ta skyndsamt en dialog med din egen chef om vilka åtgärder som ska vidtas för att förebygga och minska riskerna. Behöver du som chef ha en dialog med någon från Vårdförbundet, kontakta lokal chefskontaktperson, Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller någon av Vårdförbundets chefsspecialister.
  • Om du inte har förutsättningar att utföra dina arbetsmiljöuppgifter, ska du skriftligen påtala det, och vid behov bör du returnera arbetsmiljöuppgifterna. En returnering av arbetsmiljöuppgifter behöver vara tydlig och du behöver uppge vilka arbetsmiljöuppgifter du returnerar.

Här hittar du mer information:

Vårdförbundet Chef 

Arbetsgivarverket om arbetsskador och tillbud

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

WHO:s rekommendationer