Semester och ledighet

Att vara ledig ibland är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra arbete. Ledighet kan också fylla olika behov vid olika skeden i livet. Det finns därför flera olika former av ledighet som regleras i lag.

Vårdförbundet arbetar för att villkoren för ledighet ska vara så förmånliga som möjligt. Om en särskild ledighet inte regleras i ditt avtal, finns ofta lagar som ger dig rättigheter. Du kan läsa mer om olika former av ledigheter nedan.

Enskild angelägenhet

Enligt Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har du rätt att vara ledig på grund av till exempel sjukdom eller olyckshändelse som kräver din omedelbara närvaro. De flesta kollektivavtal i våra branscher har en begränsning av antalet sådana dagar per år, som du har rätt till. 

Föräldraledighet

Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Planera inför din ledighet tillsammans med din chef genom att gå igenom dina arbetsuppgifter, och hur du tänker dig att de ska se ut när du börjar arbeta igen. Det ni kommer överens om ska sparas skriftligt, av både dig och din chef. När du är tillbaka i arbete efter ledigheten finns möjlighet att jobba deltid. Då kan du få ekonomisk kompensation från Försäkringskassan. 

Internationellt biståndsarbete eller katastrofarbete

För FN-uppdrag i utlandsstyrka finns en reglerad rätt till ledighet, lagen om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret. I övrigt finns det inte någon sådan rätt. Om du arbetar inom kommun, landsting eller region finns det dock en rekommendation om att ledighet ska beviljas om det är möjligt.

Kompensationsledighet

Ditt kollektivavtal reglerar rätten till ersättning i ledig tid, om du arbetat övertid eller mertid. I vissa fall kan du också ha rätt till ekonomisk ersättning. 

Prova på annat arbete hos annan arbetsgivare

Det finns ingen reglerat rätt till sådan ledighet i lag, eller i något av Vårdförbundets kollektivavtal. Du måste komma överens med din arbetsgivare om formen för sådan ledighet. Glöm inte att också reglera din möjlighet att avbryta ledigheten och komma tillbaka tidigare än överenskommet. Det kan finnas lokal praxis som varierar över tid när det gäller denna typ av ledighet.

Semester

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år. Men de flesta av Vårdförbundets kollektivavtal har också regler för detta, och ofta har du rätt till fler semesterdagar. Det ska alltid framgå av ditt anställningsavtal vilken semesterrätt du har.

Sjukdom

Du har rätt att vara ledig om du blir sjuk, drabbas av olycksfall eller får en arbetsskada. Du har rätt att vara ledig så länge arbetsoförmågan finns kvar. Rätten till sjukpenning bestäms av Försäkringskassan. Under vissa förutsättningar har du rätt att prova att arbeta på annat ställe om du blivit sjuk. Den rätten regleras i lag.

Starta eget

Du har enligt lag rätt till ledighet i högst sex månader för att starta och driva eget företag . Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala dig lön under ledigheten. Det finns möjlighet till support och stöd från Vårdförbundet inför och under tiden du startar eget – det finns dock inga ekonomiska anslag från förbundet. 

Studieledighet

Studieledighetslagen ger dig rätt att vara tjänstledig för att studera förutsatt att du varit anställd minst sex månader hos arbetsgivaren.  Ansök i god tid om tjänstledighet och ange på ansökan att du begär ledighet ”under förutsättning att du kommer in på sökt utbildning”.  Arbetsgivaren har rätt att skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Om arbetsgivaren utnyttjar denna möjlighet ska hen underrätta dig om när du kan börja studera. Du har rätt att avbryta studierna och gå tillbaka i tjänst med likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som innan ledigheten.

Vård av nära anhörig

Under vissa förutsättningar har du rätt att vara ledig för att vårda en nära anhörig i hemmet.  Rätten till ersättning regleras av Försäkringskassan.

Läs mer om närståendepenning på Försäkringskassans hemsida.

Faktaruta

Läs i ditt kollektivavtal vad som gäller för dig.
Du kan också kontakta Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420