Att vara ledig ibland är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra arbete. Ledighet kan också fylla olika behov vid olika skeden i livet. Det finns därför flera olika former av ledighet som regleras i lag.

Vårdförbundet arbetar för att villkoren för ledighet ska vara så förmånliga som möjligt. Om en särskild ledighet inte regleras i ditt avtal, finns ofta lagar som ger dig rättigheter. Du kan läsa mer om olika former av ledigheter nedan.

Faktaruta

Kontakta Vårdförbundets rådgivare på 0771-420 420 för att få hjälp att reda ut vad som gäller för just dig i ditt kollektivavtal.

Semester

Enligt semesterlagen har du rätt till minst 25 semesterdagar per år. Men de flesta av Vårdförbundets kollektivavtal har också regler för detta, och ofta har du rätt till fler semesterdagar. Det ska alltid framgå av ditt anställningsavtal vilken semesterrätt du har.

Kontakta Vårdförbundet på 0771-420 420 för att få hjälp att reda ut vad som gäller för just dig i ditt kollektivavtal, eller om du funderar över när din semesteransökan ska lämnas in och när arbetsgivaren ska meddela om du fått semestern beviljad.

Du behöver inte vara tillgänglig för arbetsgivaren under din semester.

Kan semestern återtas?

En beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd och kan som huvudregel inte återtas. I undantagsfall får arbetsgivaren återta en redan beviljad semester. Det kan ske vid oförutsedda händelser som arbetsgivaren i förväg inte kunnat planera för eller förutse, men det krävs att det finns mycket starka skäl utifrån verksamheten. Arbetsgivaren måste också visa att situationen inte gått att lösa på annat sätt. Dessutom ska arbetsgivaren förhandla med Vårdförbundet innan beslutet.

Om du arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag finns det en särskild bestämmelse, AB § 27 mom. 13, som säger att din påbörjade semester kan avbrytas om det finns synnerliga skäl. Denna bestämmelse utgår från att det ska vara fråga om extraordinära situationer som arbetsgivaren inte i förväg kunnat planera för eller förutse. Även i detta fall krävs det att det finns mycket starka skäl utifrån verksamheten. Arbetsgivaren måste också kunna visa att situationen inte gått att lösa på annat sätt och ska arbetsgivaren förhandla med Vårdförbundet innan beslut.

En arbetsgivare som ändrar beviljad semester ska ersätta arbetstagaren för skäliga kostnader som arbetstagaren har för den planerade semestern och om arbetsgivaren återkallar en beviljad semester i strid med regelverket, kan arbetstagaren också ha rätt till allmänt skadestånd.

Vill arbetsgivaren återkalla din semester, kontakta omgående din förtroendevalda eller Vårdförbundets rådgivning på 0771-420 420.

Om du blir ombedd att skjuta upp semestern eller ta extrapass

Kom ihåg att lämna in ditt önskemål om semester till arbetsgivaren. Om du sedan blir tillfrågad att skjuta upp din semester, fundera på om det verkligen är värt att senarelägga din lagstadgade ledighet - får du den vila och återhämtning du behöver?

Om du ändå bedömer att du kan skjuta upp delar av semestern har du troligen ett bra tillfälle att förhandla om extra ersättningar. Det gäller både för flyttad semester och för att du eventuellt tar extrapass, men också din möjlighet till förhöjd ob- och övertidsersättning. När du och arbetsgivaren är överens, se till att du får överenskommelsen skriftligt och den senarelagda semestern beviljad redan nu. 

Kontakta gärna din förtroendevalda eller Vårdförbundets rådgivning för stöd i samtalet med arbetsgivaren.

Sjukdom

Du har rätt att vara ledig om du blir sjuk, drabbas av olycksfall eller råkar ut för en arbetsskada. Du har rätt att vara ledig så länge arbetsoförmågan finns kvar. Rätten till sjukpenning bestäms av Försäkringskassan. Under vissa förutsättningar har du rätt att prova att arbeta på annat ställe om du blivit sjuk. Den rätten regleras i lag.

Föräldraledighet

Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Tänk på att planera för ledigheten i god tid. I kollektivavtalet för offentlig sektor (SKR-området) gäller att du ska meddela arbetsgivaren tre månader i förväg, vilket är tidigare än vad lagen anger. Planera inför din ledighet tillsammans med din chef genom att gå igenom dina arbetsuppgifter, och hur du tänker dig att de ska se ut när du börjar arbeta igen. Det ni kommer överens om ska sparas skriftligt, av både dig och din chef. När du är tillbaka i arbete efter ledigheten finns möjlighet att jobba deltid. Då kan du få ekonomisk kompensation från Försäkringskassan. 

I många kollektivavtal finns rätt till så kallad föräldrapenningtillägg eller föräldralön. Det kan innebära att du kan få upp till 90 procent av din lön under föräldraledigheten, det vill säga mer än de 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst som lagen ger rätt till. Kontakta Vårdförbundet på 0771-420 420 för att höra vad som gäller för dig.

Studieledighet

Studieledighetslagen ger dig rätt att vara tjänstledig för att studera förutsatt att du varit anställd minst sex månader hos arbetsgivaren.  Ansök i god tid om tjänstledighet och ange på ansökan att "jag begär ledighet under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning”.  Arbetsgivaren har rätt att skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Om arbetsgivaren utnyttjar denna möjlighet ska hen underrätta dig om när du kan börja studera. Du har rätt att avbryta studierna och gå tillbaka i tjänst med likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som innan ledigheten. Läs mer om studieledighet här.

Enskild angelägenhet

Enligt Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har du rätt att vara ledig på grund av till exempel sjukdom, olyckshändelse eller begravning, som kräver din omedelbara närvaro. Antalet sådana dagar per år är begränsade och är olika i våra kollektivavtal. Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet på 0771-420 420 för att få svar på vad som gäller för just dig.

Vård av nära anhörig

Under vissa förutsättningar har du rätt att vara ledig för att vårda en nära anhörig i hemmet.  Rätten till ersättning regleras av Försäkringskassan. Läs mer om närståendepenning på Försäkringskassans hemsida.

Starta eget

Du har enligt lag rätt till ledighet i högst sex månader för att starta och driva eget företag . Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala dig lön under ledigheten. Det finns möjlighet till support och stöd från Vårdförbundet inför och under tiden du startar eget – det finns dock inga ekonomiska anslag från förbundet. Kontakta Vårdförbundets rådgivning för att få veta mer om hur vi kan stötta dig att starta eget.

Internationellt biståndsarbete eller katastrofarbete

För FN-uppdrag i utlandsstyrka finns en reglerad rätt till ledighet, lagen om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret. I övrigt finns det inte någon sådan rätt. Om du arbetar inom kommun eller region finns det dock en rekommendation om att ledighet ska beviljas om det är möjligt.

Kompensationsledighet

Ditt kollektivavtal reglerar rätten till ersättning i ledig tid, om du arbetat övertid eller mertid. I vissa fall kan du också ha rätt till ekonomisk ersättning. Vårdförbundets rådgivare kan ge dig svar på vad som gäller för just dig.

Prova på annat arbete hos annan arbetsgivare

Det finns ingen reglerat rätt till sådan ledighet i lag. Däremot har Vårdförbundets kollektivavtal med staten en reglering kring detta – kontakta Vårdförbundet för att få reda på mer.

Du måste komma överens med din arbetsgivare om formen för ledigheten. Glöm inte att också reglera din möjlighet att avbryta ledigheten och komma tillbaka tidigare än överenskommet. Det kan finnas lokal praxis som varierar över tid när det gäller denna typ av ledighet.