Vården i Sverige måste ställa om! Vi vill se en personcentrerad vård med jämlik hälsa som det övergripande målet. Det är det mest framgångsrika sättet att ta vara på vårdens möjligheter och möta befolkningens hälsoutmaningar. En sådan omfattande omställning kräver långsiktighet och mod. Med Vårdförbundets idé om vården redogör vi för vad personcentrerad vård är, varför det är nödvändigt och hur det kan gå till att ställa om vården i Sverige.

Personcentrerad vård och jämlik hälsa – Vårdförbundets idé om vården

Alla människor har samma värde och samma rätt till hälsa. Alla människor har förmågor och resurser och ska respekteras för det.

  • Därför ska det övergripande målet för vården vara en jämlik hälsa i befolkningen.
  • Därför ska vården vara offentligt finansierad och demokratiskt styrd.
  • Därför ska vården ha ett kompensatoriskt uppdrag för jämlik hälsa – både på befolkningsnivå och på personnivå.
  • Därför ska vården vara personcentrerad.

Det innebär:

  • Att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa.
  • Att vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande.
  • Att vården är sammanhållen.
  • Att vården alltid möter varje människa med värdighet, medkänsla och respekt.

Vårdförbundet ser det som särskilt viktigt att lägga kraft på att planera hälsofrämjande insatser och en sammanhållen vård för de personer som har de största vårdbehoven – personer med multisjuklighet, långvarig sjukdom och personer med omfattande funktionsnedsättning. Det är dessa personer som den traditionella vården ofta sviker.