Emma Mattsson, huvudskyddsombud, Region Blekinge

emma.mattsson@vardforbundet.se

 

Mikael Boström, huvudskyddsombud, Region Blekinge

mikael.bostrom@vardforbundet.se