Anser du att ni som vårdgivare ska leverera en personcentrerad vård?

 • Undersök om någon enhet i era verksamheter arbetar personcentrerat. Lyft fram goda exempel.
 • Bygg kunskap om personcentrerad vård både bland tjänstemän och bland politiskt förtroendevalda.
 • Ta upp att du vill införa personcentrerad vård i samverkansgrupper med de fackliga organisationerna och samverka om formerna för införandet.
 • Fatta politikiskt beslut om att er verksamhet ska leverera en personcentrerad vård.
 • Avsätt ekonomiska medel för omställningsarbetet för personcentrerad vård och kommunicera att ni ser det som viktigt.
 • Stöd de chefer som tillämpar ett personcentrerat ledarskap och som arbetar för att införa personcentrerad vård.
 • Se till att era chefs-/ledarutvecklingsprogram är inriktade på att utveckla ett personcentrerat ledarskap.
 • Se till att samtliga styrdokument utformas utifrån och leder mot en personcentrerad vård.
 • Se till att uppföljningsindikatorer stimulerar en personcentrerad vård.
 • Ta tillvara patienters och närståendes synpunkter på vården. Exempelvis genom att skapa ett patientråd som ger inspel till utveckling av vården.
 • Se till att det finns uppdrag att samverka mellan olika delar i vårdkedjan och med andra huvudmän.