Att vara inblandad i en vårdskada, få klagomål eller bli anmäld är något som många som arbetar i hälso- och sjukvården oroar sig för. Det påverkar inte bara närmast berörda utan även kollegor och chefer. Om du råkar ut för det är det viktigt att du omgående kontaktar Vårdförbundet för professionell rådgivning och stöd.

Vårdförbundet hjälper dig om du begår ett misstag eller blir anmäld

Om du begått ett misstag eller blivit anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), kan Vårdförbundet hjälpa dig. Du kan få stöd och juridisk rådgivning av förbundet. Vid en anmälan kan du utöver det få hjälp med att granska anmälan och ditt skriftliga yttrande.

Du bör i första hand kontakta den förtroendevalde på arbetsplatsen för råd och stöd. Om den förtroendevalde är inblandad i händelsen eller om arbetsplatsen saknar förtroendevald, kan du kontakta din lokala avdelning. Vid behov tar lokalavdelningen kontakt med det nationella kansliet där någon av juristerna kan bedöma och granska ärendet.

Om du tror att det som inträffat, eller det du anmälts för, kan leda till prövotid eller återkallelse av din legitimation, är det viktigt att du kontaktar Vårdförbundet så snart som möjligt.

Vårdförbundet Direkt kan också hjälpa dig att komma i kontakt med rätt person på Vårdförbundet. 

Arbetsgivarens stöd till dig som medarbetare

Varje verksamhet bör ha en beredskap för hur man ska agera i en vårdskadesituation. Det handlar inte bara om hur vårdtagaren och närstående bemöts, utan också om hur du tas om hand. Det kan handla om avlastande samtal och professionell hjälp av exempelvis företagshälsovården. Debriefing är en metod för att bearbeta och reducera den stress som du kan uppleva efter en vårdskada. Det är viktigt att inte skuldbelägga dig som varit inblandad. En händelseanalys visar inte sällan att orsakerna snarare beror på samspelet mellan människa, teknik och organisation än på individen. En analys är viktig, inte enbart för att förebygga nya händelser, utan också för att det kan lätta skuldbördan för de inblandade.

Vad händer vid en vårdskada?

När en vårdskada eller risk för vårdskada inträffar ska händelsen rapporteras till vårdgivaren. Vårdgivaren ska sedan utreda händelsen för att så långt som möjligt klarlägga vad som orsakat händelsen och vad man kan göra för att den inte ska upprepa sig. I regel ska den vårdpersonal som varit med om händelsen yttra sig. Det första yttrandet är mycket viktigt för den fortsatta utredningen och det är därför viktigt att utforma yttrandet med omsorg. Yttrandet ska vara en objektiv och saklig redogörelse av händelsen. Ofta ingår också intervjuer med berörda personer i utredningen. Det är viktigt att berörd personal får återkoppling och informeras om vad rapporterna har lett till och vilka lärdomar som har dragits. Om en vårdskada har inträffat har vårdtagaren också rätt till information om det inträffade och vilka åtgärder som vårdgivaren tänker vidta. Vårdgivaren ska lyssna på vårdtagarens synpunkter och - i förekommande fall - be om ursäkt för det inträffade. Ett respektfullt bemötande, ett bra omhändertagande och adekvat information till vårdtagare och närstående som drabbats är oerhört viktigt för hur de kan bearbeta det inträffade.

Lex Maria-anmälan

Om en vårdtagare har drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig vårdskada ska vårdgivaren göra en så kallad lex Maria-anmälan till IVO. Syftet med anmälan är att förebygga skador och eliminera risker.

Anmälan ska göras snarast efter att händelsen inträffat. Vårdgivaren ska då också ge in den utredning som gjorts om händelsen. I den ingår ofta den inblandade personalens yttranden. IVO ska därefter granska att vårdgivaren utrett händelsen tillräckligt och att förebyggande åtgärder vidtagits.

Det är inte primärt den enskilde yrkesutövaren skuld eller ansvar som utreds av IVO, utan den anmälda händelsen som sådan. En lex Maria-anmälan kan dock leda till IVO inleder en utredning om en legitimerad yrkesutövares lämplighet. Om det finns skäl för prövotid, återkallelse av legitimation eller liknande ska IVO göra en anmälan till HSAN. Det är sedan HSAN som beslutar om eventuella åtgärder ska vidtas.