Som förtroendevald i Vårdförbundet är du skyddsombud på din arbetsplats. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Din uppgift är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen.

För att du som skyddsombud ska kunna genomföra ditt uppdrag finns en rad befogenheter och rättigheter i arbetsmiljölagen.

Skyddsombudets uppgifter

 • Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.
 • Verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.
 • Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och över att arbetsgivaren uppfyller kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt har en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.
 • Bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Så utses skyddsombud

 • När en arbetsplats har minst 5 anställda utses ett skyddsombud av den fackliga organisationen.
 • I Vårdförbundet sammanfaller uppdraget som förtroendevald på arbetsplatsen med uppdraget som skyddsombud.
 • Vårdförbundet anmäler skyddsombudet till arbetsgivaren.
 • Antalet skyddsombud påverkas av arbetsplatsens storlek och arbetets innehåll.
 • Arbetsgivaren har skyldighet att anslå vem/vilka som är skyddsombud på arbetsplatsen.

Skyddsombudets möjligheter att förebygga arbetsskador

 • Delta i planering.
 • Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet (miljöronder, handlingsplaner, uppföljning).

Skyddsombudets rättigheter

 • Rätt att ta del av handlingar och få de upplysningar som behövs för uppdraget.
 • Rätt att yttra sig i arbetsmiljöfrågor.
 • Rätt till utbildning för uppdraget.
 • Rätt till ledighet för uppdraget.

Huvudskyddsombud

Som skyddsombud på din arbetsplats har du en dialog med dina kollegor om er gemensamma arbetsmiljö. På stora arbetsplatser finns också ett huvudskyddsombud som ansvarar för flera arbetsplatser, till exempel alla arbetsplatser inom ett sjukhus. Som skyddsombud kan du vända dig till huvudskyddsombudet med frågor. Om du inte vet vem som är huvudskyddsombud kontakta din lokala avdelning eller den lokala fackliga expeditionen på din arbetsplats. Huvudskyddsombudet samordnar alla skyddsombuds verksamhet och ska ta upp frågor som rör flera arbetsplatser.

Utbildning

Vad det innebär att vara skyddsombud lyfts fram i Vårdförbundets utbildning för förtroendevalda. Du har också rätt att få gå en särskild utbildning för skyddsombud. Utbildningen ordnas ofta lokalt i samarbete mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna.