Det är stort behov i vården av fler som utbildar sig på avancerad och forskarnivå. Din kandidatexamen gör det möjligt för dig att göra akademisk karriär och påverka vårdens utveckling.

Det finns olika nivåer på en akademisk karriär. Vi har listat de anställningstitlar som är vanligast. Ofta anställs du inom akademin genom att ha en förenad anställning eller en kombinationstjänst. Dessa tjänster innebär ofta en delad verksamhet mellan undervisning, forskning och handledning i den kliniska verksamheten. Tjänsterna är i första hand avsedda för forskarutbildade lärare, det vill säga lektorer. Men eftersom det råder brist på sådana, så anställer man också adjunkter på delade tjänster. Syftet med tjänsterna är främst att vara handledare för studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen, men effekten blir även att utbildning och klinisk verksamhet förs närmare varandra, till nytta för båda parter.

Adjunkt

Adjunkter arbetar ofta som lärare på högskola och universitet, men det finns även adjunkter i klinisk verksamhet. En del som anställs som adjunkter eller kliniska adjunkter har förenade anställningar eller kombinationstjänster.

Högskolans krav för att vara behörig som adjunkt är i normalfallet magister- eller masterexamen. Därutöver krävs högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt pedagogisk skicklighet. Viss tid för forskning bör ingå i tjänsten. En adjunkt är vanligtvis inte disputerad och har alltså inte avlagt någon doktorsexamen. Dock har vissa läroverk kravet att varje anställd universitetsadjunkt även bör vara disputerad.

Lektor

Universitetslektor är en titel för lärare vid högskola eller universitet som oftast har en doktorsexamen. I arbetet som lektor kombineras i regel forskningsarbete med undervisning, utvecklingsarbete eller liknande. Universitetslektor kan man bli genom att söka och anställas till en utlyst lektorstjänst. Även dessa tjänster finns som förenade tjänster.

Professor

Professor är den främsta lärarbefattningen vid högskolor och universitet. I regel kombineras forskningsarbete med undervisning, utvecklingsarbete eller liknande. En professor är ansvarig för forskning och forskarutbildningen inom sitt ämne och förutsätts kunna företräda ämnet internt och externt. Det är stor efterfrågan på forskarutbildade, framför allt inom högskolan, men även sjukhusen börjar efterfråga disputerade för ledande positioner.

Forskare

Forskare kan man vara på olika nivåer i universitets- och högskolesystemet, men också utanför detta, exempelvis inom läkemedelsindustrin eller direkt i sjukvården. Forskarutbildning innebär studier motsvarande fyra år på heltid efter akademisk grundexamen. Endast en liten grupp av de forskarutbildade ägnar sig på heltid åt forskning.

Om du är intresserad av en akademisk karriär kan du läsa mer på respektive högskola/universitets hemsida. En del information finns också att hämta på webbplatsen Antagning.se.