Det centrala avtalet ersätter inga lokala avtal enbart genom sin existens, men är tänkt att fungera som en ny grund för lokala förhandlingar om arbetsvillkor vid nattarbete. Medlemmar som i dag redan har kortare arbetstid enligt lokala avtal behåller den tills vidare.

Avtalet gäller för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det är hållbart och långsiktigt. Det betyder att veckoarbetstiden i avtalet ligger fast. Den kan inte sägas upp lokalt vilket har varit ett problem tidigare.

Innehållet är bättre än i många lokala avtal. Det ger möjlighet att utveckla och anpassa avtalet till lokala förutsättningar i olika verksamheter. De lokala avtal som finns idag kan på sikt behöva anpassas av de lokala parterna. 

Arbetstidsförkortningarna i det centrala avtalet ska ses som ett bättre och stabilare golv. Tidigare när lokala nattavtal sades upp, blev arbetstiden automatiskt 38 timmar och 15 minuter i veckan enligt AB (de Allmänna bestämmelserna).

I det fortsatta arbetet med att centrala avtalets veckoarbetstid träder i kraft april 2018 behöver både arbetsgivare och lokala fackliga företrädare ta ett stort ansvar och samarbeta kring det här, för att skapa bra lokala avtal som ger vila och återhämtning, som är moderna och anpassade efter de behov som finns på specifika arbetsplatser

Lokalt kollektivavtal om arbetstid gäller fortfarande

Ditt lokala avtal gäller fortfarande, om inte de lokala parterna kommer överens om något annat. Det centrala avtalet ska lägga en bra grund och de lokala avtalen ska komplettera där verksamheten gör att det behövs mer tid för vila och återhämtning. 

Innan lokalt kollektivavtal om arbetstid träffas ska arbetsgivaren göra en konsekvensanalys av effekter på verksamheten och arbetsmiljön.
I lokalt kollektivavtal ska anges när avtalet ska följas upp samt giltighets- och uppsägningstider.

Om ditt personliga anställningsavtal ger dig lägre arbetstid än det centrala avtalet så gäller det, så länge inte du och arbetsgivaren kommer överens om något annat.