Karriärutveckling, specialisering och individuell plan

Parterna kom överens om att göra en gemensam inventering av tillgång på specialister och förutsättningarna för specialisering för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor och stimulera till karriärutveckling och specialisering.

I avtalet konstateras att frågor av stor betydelse för verksamhetens utveckling är den långsiktiga kunskapsutvecklingen och kompetensförsörjningen.

Parterna har därför enats om att gemensamt inventera tillgången på specialister samt kartlägga hur förekomsten och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till verksamhetens utveckling. Parterna har också enats om vikten av att gemensamt sprida erfarenheter och resultat av inventeringen till en vid krets, bestående både av lokala chefer och representanter för lokala parter.

En del i arbetet ska särskilt fokusera på förutsättningarna för specialisering vad gäller biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnmorskor.

Avtalet beskriver att arbetsgivaren ska ge dig förutsättningar för kompetensutveckling. Du har också rätt till en individuell utvecklingsplan som inkluderar fortbildning.